Редакційно-видавничий відділ

Адреса і місце розташування

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,
п/в „Докучаєвське-2”, навчальне містечко ХНАУ,
корпус 1, поверх 3, кімн. 302

Начальник відділу

Васільєва Оксана Вікторівна

тел.: (0572) 99-72-70

Керівник дільниці оперативного друку

Соболь Олена Віталіївна

спеціаліст I категорії,

корпус 3, поверх 1, кімн. 108

Редактор I категорії

Сібенкова Людмила Іванівна

  Редактор II категорії

 Войчук Наталія Григорівна

   Редактор 

Бутильська Ірина Олександрівна

Коректор

Осика Аліна Іванівна

Палітурник

 Кібкало Володимир Іванович

 Технік-друкар

 Ятленко Каріна Андріївна

   

 Колектив РВВ, 2018 р.

 


Колектив РВВ, 2010 р.

 

   У своїй діяльності редакційно-видавничий відділ керується законами України «Про видавничу справу», «Про вищу освіту», чинними стандартами видавничої справи, наказами та розпорядженнями Міносвіти, Книжкової палати України, Науково-методичного центру вищої освіти, наказами і розпорядженнями по університету.

    Працівники редакційно-видавничого відділу і дільниці оперативного друку готують рукописи до видання і друкують  їх.

    Основними завданнями редакційно-видавничого відділу є:

 • забезпечення високого науково-методичного рівня наукової і навчально-методичної літератури, художнє оформлення і поліграфічне виконання видань;
 • здійснення режиму економії, зниження собівартості продукції і підвищення рентабельності видавничої діяльності;
 • своєчасне виконання плану видання;
 • підготовка проекту плану випуску на наступний рік;
 • звітність перед Міносвіти.

   В умовах перебудови в суспільстві, розширення соціальної бази української мови, введення нових спеціальностей і дисциплін активізувалась і видавнича діяльність університету. У зв’язку з недостатньою забезпеченістю студентів навчальною і методичною літературою зросла кількість підручників, навчальних посібників, зокрема термінологічних словників і довідників, різних методичних розробок, які виходять друком відповідно до затвердженого плану видань.

   Підручники і навчальна література створюються за рахунок бюджетних асигнувань, за позабюджетні кошти університету і спонсорське фінансування.

   Щороку друкуються монографії, матеріали наукових конференцій, тези доповідей науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

   Наукові дослідження вчених університету висвітлюються у фахових виданнях, внесених до переліків ВАК України. Це такі серії і випуски «Вісника ХНАУ»:

 • «Економіка АПК і природокористування» (до 5 томів за рік)
 • «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство» (2 томи);
 • «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво» (2 томи);
 • «Біологія» (науковий журнал, 2-3 випуски);
 • «Фітопатологія та ентомологія» (1-2 томи);
 • «Известия Харьковского энтомологического общества» (2 випуски);

   Співробітники відділу редагують інформаційні матеріали для сайта ХНАУ, а також рекламні інформаційні матеріали (тексти буклетів, банерів тощо).

 

Статистичний звіт редакційно-видавничого відділу
про видання наукової і навчальної літератури 
та методичних розробок у 201
6 р.

 

Назва ВНЗ

Вид видання

зб. наук. праць,

матеріали конф.,

 тези доповідей

монографії

навч. посібники

і підручники, довідкові видання

метод. розробки

кількість

обсяг, обл.-вид. арк.

тираж, тис.

прим.

кількість

обсяг, обл.-вид. арк.

тираж, тис.

прим.

кількість

обсяг, обл.-вид. арк.

тираж, тис.

прим.

кількість

обсяг, обл.-вид. арк.

ХНАУ імВ.В. Докучаєва

34

311,54

1,9

7

90,1

1,1

38

451,29

5,2

88

194,48

 

   Усього видано:

 • наукової літератури – 41 найменування  загальним  обсягом 401,64 обл.-вид. арк.;
 • навчальної літератури – 38 найменувань  загальним  обсягом 451,29  обл.-вид. арк.;
 • методичних розробок – 88 найменувань  загальним  обсягом 194,48 обл.-вид.  арк.

  

ПЛАН ВИДАНЬ ХНАУ імені В.В. ДОКУЧАЄВА НА 2017 р.

 НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Пор.

Автор і назва роботи

Тип

видання

Обсяг,

обл.-вид. арк.

 

2

3

4

1

 Кравцов А.І. Політологія

 Навч.-метод. посібник

5,0

2

 Голікова О.М. Історія України та української культури

 Навч.-метод. посібник

7,0

3

 Волошан М.М. Історія української культури

 Навч.-метод. посібник

4,5

4

 Рожков А.О., Огурцов Є.М. Рослинництво

 Навч. посібник

23,7

5

 Рожков А.О. Глобальні проблеми досліджень в агрономії

 Навч. посібник

13,5

6

 Рожков А.О. та ін. Основи наукових досліджень в агрономії

 Підручник

20,0

7

 Білоусько Т.Ю. Управління конкурентоспроможністю  підприємств

 Навч. посібник

9,0

8

 Ковальова О.В. Судово-бухгалтерська експертиза

 Навч. посібник

2,5

9

 Дегтярьов В.В., Тихоненко Д.Г., Гавва Д.В. Охорона  ґрунтів і відтворення їх родючості

 Навч. посібник

18,0

10

 Дегтярьов В.В. Охорона і відновлення родючості ґрунтів

 Цикл лекцій

16,3

11

 Куришко Р.В. Вища геодезія

 Конспект лекцій

3,0

12

 Черевко І.В. Фотограмметрія

 Лабораторний практикум

4,1

13

 Криштоп Є.А., Волощенко В.В. Урбоекологія

 Словник-довідник

4,4

14

 Криштоп Є.А., Волощенко В.В. Техноекологія

 Словник-довідник

4,3

15

 Бутенко Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

 Конспект лекцій

7,5

16

 Демина В.М. Учебная система Moodle в образовательном процессе ХНАУ им. В.В. Докучаева

 Пособие для преподавателей

11,25

17

 Проценко Н.М. Основи інформатики та обчисл. техніки

 Конспект лекцій

6,0

18

 Сирий В.М. Економічна інформатика

 Конспект лекцій

4,0

19

 Тихоненко Д.Г. та ін. Ґрунтознавство з основами геоботаніки

 Лабораторний практикум

15,0

20

 Білик М.О. Патологія комах-фітофагів

 Навч. посібник

12,0

21

 Казаченко Л.М. Регіональні схеми використання і охорони земель

 Конспект лекцій

11,6

22

 Сіроус Л.Я., Васильєва Ю.В. Практикум із загальної ентомології

 Практикум

7,5

23

 Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи підкарантинних  матеріалів

 Навч. посібник

8,0

24

 Гопцій О.Б., Біла Ю.М. Будівельна справа

 Навч. посібник

6,0

25

 Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень

 Навч. посібник

16,0

26

 Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень

 Посібник

4,7

27

 Гуторова О.О. Менеджмент організацій

 Конспект лекцій

12,5

28

 Гуторова  О.О. Територіальне управління

 Навч. посібник

13,8

29

Князь Т.Н. Русский язык  для иностранных студентов

Пособие

10,0

30

 Шиян Н.І. Корпоративне управління

 Навч. посібник для здобувачів другого   (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 “Менеджмент”

10,0

31

 Шиян Н.І. Корпоративне управління

 Навч. посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальностей 074 “Публічне управління та адміністрування”, 051 “Економіка”

10,0

32

 Подгородецкая И.Ю., Тихоненко Е.В. Русский язык. Морфология. Словообразование.Часть 1

 Учеб. пособие

8,75

33

 Тихоненко О.В. Українська мова за професійним спрямуванням

 Навч. посібник

4,2

34

 Петрова Т.О. Українська мова за професійним спрямуванням. Науковий стиль

 Навч. посібник

7,6

35

 Герман Л.В., Сафронська І.М., Утенкова К.О., Шульга І.В. Англійська мова

 Посібник

5,1

36

 Пузік Л.М. Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду

 Посібник

8,3

37

 Ярова В.В. Соціальна відповідальність

 Конспект лекцій

8,8

38

 Горкавий В.К., Сафронська І.М., Пеняк Ю.С., Ментей О.С. Економічний аналіз

 Навч-метод. посібник

25,0

39

 Корецький А.В. Специфіка управління земельними ресурсами різних форм власності

 Посібник

3,0

40

 Рохманов М.Я., Авотін С.С. Фізика. Контрольні завдання для самостійної роботи іноземних студентів

 Посібник

3,5

41

 Рохманов М.Я., Авотін С.С. Фізика

 Посібник

15,0

42

 Ткаченко Т.Г. Метеорологія і кліматологія

 Навч. посібник

10,0

43

 Горох О.В. Фінанси аграрних підприємств

 Навч. посібник

10,0

44

 Туренко В.П., Мартиненко В.І. Хімічні засоби захисту рослин

 Навч. посібник

10,0

45

 Рожков А.О., Огурцов Є.М., Дьяконов С.О.,           Свиридов А.М., Романов О.В. Технологія виробництва продукції рослинництва

 Навч. посібник

40,2

                                  

Загальний обсяг:                                                                                                     464,60 обл.-вид. арк.


 

Статистичний звіт

про видання наукової, навчальної літератури

і методичних розробок у 2017 р.

 

Назва

ВНЗ

Вид видання

зб. наук. праць,

матеріали конф.,

тези доп.,

програми наук. конф.

монографії

навч. посібники,

підручники,

довідкові видання

метод. розробки

кіль-

кість

обсяг,

обл.-вид.

арк.

тираж,

тис.

прим.

кіль-

кість

обсяг,

обл.-вид.

арк.

тираж,

тис.

прим.

кіль-

кість

обсяг,

обл.-вид.

арк.

тираж,

тис.

прим.

кіль-

кість

обсяг,

обл.-вид.

арк.

Харківський

національний

аграрний

університет

імені

В.В. Докучаєва

15+ 

12+

9+

___

36

222,5+

181,1+

4,6

______

408,2

2,1

14

194,4

1,4

27

346,5

4,1

67

140,1

 

         Усього видано наукової літератури50 найм. загальним обсягом 602,6 обл.-вид. арк., навчальної літератури 27 найм. загальним обсягом 346,5 обл.-вид. арк., метод. розробок67 найм. загальним обсягом 140,1 обл.-вид. арк., відредаговано  матеріалів для сайта університету, у т.ч. положень, листів тощо — понад 11,0 обл.-вид. арк.

      

        РАЗОМ – 1100,2 обл.-вид. арк.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

 № 134 від 26 лютого 2018 р.  

ПЛАН ВИДАНЬ

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва на 2018 р.


Монографії


Пор.

Автори

Назва роботи

Обсяг

1

Рожков А.О., Каленська С.М.

Пшениця яра в Східному Лісостепу України

24,0

2

Яровий Г.І., Лебединський І.В., Севідов В.П., Вальков Р.Т.

Огірок

18,0

3

Макогон В.В.

Теоретико- методологічні і практичні аспекти управління витратами сільськогосподарських підприємств

10,0

4

Новосад К.Б.

Еволюція чорноземів під лісовими та степовими постагрогенними фітоценозами в умовах Лівобережного Лісостепу України

13,0

5

Шевченко М.В.

Наукові основи системи обробітку ґрунту для умов нестійкого та недостатнього зволоження

10,0

6

Філон В.І.

Мікродобрива

14,0

7

Попов А.С.

Розвиток консолідації земель сільськогосподарського призначення: світовий досвід та українські перспективи

20,0

8

Гаража О.П.

Інституції управління земельними ресурсами

30,0

Загальний обсяг: 139,0 обл.-вид. арк:


 

Вісники ХНАУ


Пор. №

Прізвище, ім’я, по батькові гол. ред.

Назва видання

Обсяг,

обл.-вид. арк.

1

Дегтярьов В.В.

Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». − № 1

15,0

2

Дегтярьов В.В.

Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». − № 2

17,0

3

Рожков А.О.

Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». — №1

16,5

4

Рожков А.О.

Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». − №2

14,2

5

В.о. Колупаєв Ю.Є.

Серія «Біологія». − Вип. 1

14,0

6

В.о. Колупаєв Ю.Є.

Серія «Біологія».−Вип. 2

14,0

7

В.о. Колупаєв Ю.Є.

Серія «Біологія». − Вип. 3

14,0

8

Туренко В.П.

Серія «Фітопатологія та ентомологія». − № 1-2

17,0

9

Мєшкова В.Л.

Известия Харьковского знтомологического общества. − Вып. 1

6,9

10

Мєшкова В.Л.

Известия Харьковского знтомологического общества. −Вып. 2

7,0

11

Олійник О.В..

Сер. «Економічні науки». − № 1

19,5

12

Олійник О.В.

Сер. «Економічні науки». − № 2

17,5

13

Олійник О.В.

Сер. «Економічні науки». −№ 3

20,0

Загальний обсяг:192,6 обл.-вид. арк 

Навчальна література


Пор.

Автор і назва роботи

Тип

видання

Обсяг,

обл.-вид. арк.

1

Кравцов А.І. Політологія

Навч.-метод, посіб.

5,0

2

Голікова О.М. Історія України та української культури

Навч.-метод, посіб.

9,1

3

Голікова О.М. Історія України

Навч.-метод. посіб.

14,0

4

Голікова О.М. Історія та культура України

Навч.-метод. посіб.

15,0

5

Рожков А.О., Бобро М.А., Гопцій Т.І. Технічне, технологічне та інформаційне забезпечення насінництва

Навч. посіб.

15,0

6

Рожков А.О., Бухало В.Я. Основи наукових досліджень в агрономії

Підручник

25,0

7

Білоусько Т.Ю. Управління конкурентоспроможністю

Навч. посіб.

8,4

8

Лознякова С.І. Недеревні ресурси лісу

Навч. посіб.

4,5

9

Дегтярьов В.В., Тихоненко Д.Г., Новосад К.Б. та ін. Каталог ґрунтових монолітів музею генезису та географії ґрунтів кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва/ за ред. Д.Г. Тихоненка,

 В.В. Дегтярьова; ред.-укл.

К.Б. Новосад

Довід, вид.

5,7

10

Гопцій О.Б. Основи будівельної справи

Навч. посіб.

9,5

11

Пастернак В.П., Назаренко В.В. Лісова таксація

Навч.-метод. посіб.

5,0

 

12

Любимова Н.О., Чуприна Ю.Ю. Охорона праці під час виконання робіт із захисту рослин

Навч. посіб.

12,0

13

Волощенко В.В., Криштоп Є.А. Екологічна безпека

Словник-довідник

4,0

14

Горін М.О. та ін. Практикум з ґрунтознавства і геоботаніки

Практикум

10,0

15

Бутенко Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Посібник

7,5

16

Демина В.М. Учебная система Моосіїе в образовательном процессе ХНАУ им. В.В. Докучаева

Пособие для преподавателей

11,25

17

Проценко Н.М. Інформаційні технології

Посібник

6,0

18

Сирий В.М. Економічна інформатика

Посібник

4,0

19

Сотников Ю.О. Моделювання технологічних процесів і систем

Посібник

8,0

20

Синявіна Ю.В. Інформатика і програмування

Посібник

6,0

21

Посилаєва К.І., Ярова В.В., Посилаєв В.В. Економічний аналіз

Навч.-метод, посіб.

4,0

22

Сіроус Л.Я., Васильєва Ю.В. Практикум із загальної ентомології

Практикум

7,5

23

Утенкова К.О. Облік у банках

Практ. посіб.

15,0

24

Хлопенко В.І., Дідюков А.Б., Євтєєв М.Г. Атлетична гімнастика

Посібник

4,0

25

Гуторова О.О., Пахуча Е.В. Економіка і підприємництво, менеджмент

Навч. посіб.

12,0

 

26

Таран О.М. Менеджмент

Навч. посіб.

20,0

27

За заг. ред. М.Ф. Огійчука., О.І. Гуторова Облік і оподаткування

Навч. посіб

18,0

28

Нагаєв В.М. Публічне адміністрування

Навч. посіб.

15,0

29

Нагаєв В.М., Портян М.О. Методика викладання у вищій школі

Навч. посіб.-Вид. 2-ге, перероб. і доп.

10,0

ЗО

Нагаєв В.М., Кондратюк Н.В. Управління персоналом

Практикум

12,0

31

Логінова О.В., Макарська Е.Г. Англійська мова в професійній діяльності

Посібник

4,6

32

Підгородецька І.Ю., Тихоненко О.В. Українська мова

Навч. посіб. для іноз. студентів

8,5

33

Тихоненко О.В., Підгородецька І.Ю. Українська мова за професійним спрямуванням. Теоретичний курс

Навч. посіб.

4,2

34

Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Вага Л.Г. та ін. Державне управління в економічній сфері

Навч. посіб.

14,2

35

Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Бата Л.Г. та ін. Міжнародні економічні відносини

Навч. посіб.

12,4

36

Євдокімова М.О. Гроші та кредит

Навч.-метод, посіб.

6,0

37

Ачасов А.Б., Бузіна І.М., Литвиненко Ю.О. Картографія

Навч. посіб.

12,0

38

Туренко В.П., Мартиненко В.І. Хімічні засоби захисту рослин

Навч. посіб.

10,0

39

Рохманов М.Я., Авотін С.С. Фізика

Навч. посіб. для студентів спец. 101 «Екологія»

16,3

40

Ткаченко Т.Г. Практикум з метеорології і кліматології

Практикум

7,0

41

Свіщова Я.О., Н.Л. Хименко. Експериментальні основи хімічного аналізу в сільському господарстві

Посібник

8,4

 

42

Криворученко Р.В., Булах О.О., Лиманська С.В., Гудим О.В., Васько В.О. Генетика

Посібник

4,0

43

Горох О.В. Фінанси аграрних підприємств

Навч.-метод, посіб.

12,6

44

Криворученко Р.В., Булах О.О., Лиманська С.В., Гудим О.В., Васько В.О. Генетика

Практикум

4,0

45

Швиденко М.В., Ястреб Т.О. Ботаніка

Навч. посіб.

10,0

46

Попов А.С., Коваленко Л.М. Державний земельний кадастр. Оцінка земель с.-г. призначення

Практикум

5,8

47

Сільськогосподарська ентомологія. Назви основних шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень

Навч. посіб.

8,5

48

Зуза В.С. Гербологія

Посібник

7,0

49

Свиридов А.М. Основи сучасних систем землеробства

Посібник

3,0

50

Філон В.І. Методика агрохімічних досліджень

Навч. посіб

12,0

51

Залізовський В.С. Система застосування добрив та програмування врожаїв

Навч. посіб

10,0

Загальний обсяг: 482,95 обл.-вид. арк. 

 

 Разом: 814,55 обл.-вид. арк.

 


                                                                                                Оновлено: 10-10-2018, 10:57 / Переглядів: 16 740
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок