Рожков Артур Олександрович

ROZHKOV ARTUR ALEXANDROVICH

 

 

E-mail: zms19760403@ukr.net

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar (Рожков А.О.)

 ORCID iD (0000-0001-9138-7973)

 

   Доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва; член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Сумський національний аграрний університет), заступник головного редактора наукового фахового журналу – «Вісник ХНАУ» (сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво»).

   Тема кандидатської дисертації: «Урожайність пшениці твердої ярої залежно від попередників, норм висіву та способів сівби у східному Лісостепу України», 2004 р. Тема докторської дисертації: «Агробіологічні основи формування продуктивності пшениці твердої ярої та тритикале ярого в Лівобережному Лісостепу України», 2014 р.

   Напрям наукової роботи – шляхи реалізації ресурсного потенціалу сільськогосподарських культур; розробка ресурсозберігальних, екологічно безпечних технологій вирощування зернових, зернобобових і технічних культур; інноваційні технології в рослинництві.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

  Монографії

1. Рожков А.О. Яра пшениця у Східному Лісостепу України: монографія /

А. О. Рожков. Харків: Майдан, 2010. – 225 с.

2. Формування продуктивності тритикале ярого в Лівобережному Лісо-степу України: [монографія] / А. О. Рожков, В. К. , С. М. Каленська та ін. – Х.: Майдан, 2014. – 340 с.

3. Управління продуктивністю посівів пшениці твердої ярої в Лівобереж-ному та Північному Лісостепу України: [монографія] / А. О. Рожков,  В. К. , С. М. Каленська та ін. – Харків: Майдан, 2015. – 435 с.

4. Научные основы обработки почвы в системе рационального возделы-вания зерновых и овощных культур: монография / В. Ф. Пащенко, С. И. Корниенко, А. О. Рожков и др. – Харьков, 2016. – 320 с. 

 

Підручники, навчальні посібники

1. Прогнозування збереженості якості плодоовочевої продукції: [навч. посіб.] / Л. М. , В. А. Колтунов, І. М. Гордієнко, А. О. Рожков. – Харків, 2015. – 197 с.

2. Технологія переробки продукції рослинництва: [підручник]/Л.М. , В. К. , А. О. Рожков. – Х.: Майдан, 2015. – 416 с.

3. Дослідна справа в агрономії: навч. посіб.: у 2 кн. – Кн. 1. Теоретичні аспекти дослідної справи / А. О. Рожков, В. К. , С. М. Каленська та ін.; за ред. А. О. Рожкова. – Харків: Майдан, 2016. – 316 с.

4. Дослідна справа в агрономії: навч. посіб.: у 2 кн. – Кн. 2. Статистична обробка результатів досліджень / А. О. Рожков, В. К. , С. М. Ка-ленська та ін.; за ред. А. О. Рожкова. – Харків: Майдан, 2016. – 352 с.

5. Рожков А. О. Рослинництво: [навч. посіб.] / А. О. Рожков, Є. М. Огур-цов. – Харків, 2017. – 363 с.

6. Технологія виробництва продукції рослинництва: [навч. посіб.] / А. О. Рожков, Є. М. Огурцов, А. М. Свиридов та ін.; за ред. проф., д-ра с.-г. наук А. О. Рожкова. – Харків, 2017. – 634 с.

7. Рожков А. О. Глобальні проблеми в агрономії: [навч. посіб.] / А. О. Рожков, М. А. Бобро, В. В. Волощенко. – Харків, 2017. – 250 с.

 

Методичні рекомендації

1.Технологія виробництва продукції рослинництва: метод. рек. до навч. практики студентів першого курсу ф-ту “Облік і фінанси” з напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” на базі ННВЦ “Дослідне поле” ХНАУ / уклад.: Є. М. Огурцов, А. О. Рожков, О. В. Чигрин та ін.; за ред. М. А. Бобро. – Харків, ХНАУ, 2013. – 21 с.

2. Рекомендації з сівби озимих культур в Харківській області під урожай 2015 р. / В. В. Кириченко, М. А. Бобро, А. О. Рожков та ін. – Харків: “Магда LTD”, 2015. – 35 с.

3. Орієнтована професійна програма підвищення кваліфікації для фахів-ців з контролю якості та безпеки зерна і продуктів його переробки: метод. вказівки / уклад: Л. М. , Г. І. Яровий, А. О. Рожков та ін. – Київ: Аграрна освіта, 2015. – 18 с.

4. Орієнтована професійна програма підвищення кваліфікації для спеціа-лістів державного контролю якості насіння та садивного матеріалу в сфері насінництва: метод. вказівки / уклад.: С. І. Попов, О. В. Чигрин,      А. О. Рожков та ін. – К.: Аграрна освіта, 2015. – 22 с.

5. Технологія виробництва продукції рослинництва: програма та метод. рек. до проведення навч. практики / уклад.: Є. М. Огурцов, О. В. Чигрин, А. О. Рожков й ін. – Харків, 2016. – 19 с.

6. Рекомендації з підготовки та проведення сівби озимих культур у господарствах Харківської області під урожай 2017 р. / уклад.: В. В. Ки-риченко, М. А. Бобро, А. О. Рожков та ін. – Харків, 2016. – 20 с.

 

Статті

1. Рожков А. О. Оптимізація норми висіву при різних способах сівби ярої пшениці у Східному Лісостепу України / А. О. Рожков // Вісн. ХНАУ. Сер. “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків, 2010. – № 2(1). – С. 43–48.

2. Рожков А. О. Формування посівів пшениці ярої за дії технологічних факторів / А. О. Рожков // Вісн. ХНАУ. Сер. “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків, 2012. – № 1. – С. 28–24.

3. Рожков А. О. Рівномірність розосередження зерна ярої твердої пшениці та морфологічна будова базальної зони рослин за дії різних способів сівби при різних нормах висіву / А. О. Рожков // Вісн. ХНАУ Сер. “Рос-линництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків, 2012. –    № 11(6). – С. 21–30.

4. Рожков А. О. Оптимізація розподілу насіння по площі живлення як фактор підживлення продуктивності посівів ярої пшениці / А. О. Рож-ков // Вісн. ХНАУ. Сер. “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків, 2011. – № 10. – С. 22–31.

5. Рожков А. О. Польова схожість та виживаність пшениці твердої ярої за дії факторів рослинництва: норм висіву і способів сівби / А. О. Рожков // Вісн. ХНАУ. Сер. “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”, Харків, 2012. – № 8. – С. 43–48.

6. Рожков А. О. Оцінка розвитку посівів пшениці ярої за проведеними фенологічними спостереженнями / А. О. Рожков // Вісн. ПДАА. – 2012. – № 3. – С. 4955.

7. Рожков А.О. Зв’язок між факторами рослинництва: нормою висіву, способами сівби та дружністю розвитку посівів пшениці ярої твердої / А.О. Рожков // Вісн. ХНАУ. Сер. “Рослинництво, селекція і насін-ництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2012. ? № 2. ? С. 14–29.

8. Рожков А.О. Оцінка розвитку посівів пшениці ярої за проведеними фенологічними спостереженнями / А. О. Рожков // Вісн. ПДАА. ? 2012. – № 3. – С. 4955.

9. Рожков А. О. Розміри міжвузлів пшениці твердої ярої залежно від норми висіву та способу сівби / А. О. Рожков // Зб. наук. пр. УНУС. – Умань, 2012. – Вип. 79. – С. 136–145.

10. Рожков А. О. Вплив факторів рослинництва на морфотворчі процеси у префлоральній зоні рослин пшениці твердої ярої / А. О. Рожков, М. А. Бобро // Вісник ДДАУ, 2012. – № 2. – С. 64–71.

11. Рожков А. О. Параметричні показники міжвузлів префлоральної зони рослин тритикале ярого залежно від способів сівби та підживлень / А. О. Рожков, В. К. // Наук. вісн. НУБіП України. – Київ, 2012. ? № 176. – С. 100?109.

12. Рожков А. О. Урожайність рослин тритикале ярого залежно від варіантів способу сівби та позакореневих підживлень / А. О. Рожков, В. К. // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. ? 2012. ? № 3 (67). – С. 134?142.

13. Рожков А.О. Вплив способів сівби та підживлень на урожайність рослин пшениці твердої ярої / А. О. Рожков, В. К. // Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч.1. – С. 242?251.

14. Рожков А. О. Особливості формування базальної зони рослин тритикале ярого залежно від характеру розподілу зерна за глибиною загортання та по площі живлення / А. О. Рожков // Вісн. ХНАУ. Сер. “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво ”. – Харків: ХНАУ, 2012. ? № 12. ? С. 195?201.

15. Рожков А. О. Варіабельність урожайності рослин пшениці твердої ярої за дії різних способів сівби, норм висіву та позакореневих підживлень біопрепаратами / А. О. Рожков // Наук. пр. Півд. філіалу Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнол. ун-т», 2013. – Вип. 154. – С. 48?55.

16. Рожков А.О. Склад та співвідношення пігментів фотосинтезу в листках рослин тритикале ярого за дії підживлень посівів сечовиною та мікро-добривами / А. О. Рожков // Зб. наук. пр. УНУС. – Умань, 2013. – Вип. 83. – Ч.1. – С. 49?56.

17. Рожков А. О. Динаміка формування пігментних речовин у листках рослин пшениці твердої ярої за дії різних варіантів ценотичної напруги між рослинами у посівах / А. О. Рожков, В. К. // Вісник ПДАА, 2013. ? № 3. ? С. 7?12.

18. Бобро М. А. Формування продуктивності колоса рослин пшениці твер-дої ярої за кількістю колосків і зерен залежно від дії ценотичних факторів / М. А. Бобро, А. О. Рожков // Вісн. ЛНАУ. – 2013. – С. 57?64.

19. Рожков А. О. Вплив норм висіву та способів сівби на ефективність вирощування посівів пшениці твердої ярої / А. О. Рожков // Вісн. ХНАУ. Сер. “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво ”. – Харків: ХНАУ, 2013. ? № 9. ? С. 27?35.

20. Рожков А. О. Дружність розвитку посівів тритикале ярого залежно від застосування різних норм висіву та способів сівби / А. О. Рожков // Наук. вісн. ЛНАУ, 2013. – № 48. – С. 83?89.

21. Рожков А. О. Масові показники міжвузлів префлоральної зони рослин тритикале ярого залежно від ценотичної напруги у посівах / А. О. Рож-ков // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. – Вип. 1(71). – Миколаїв, 2013. – С. 141?149.

22. Рожков А. О. Польова схожість і виживаність рослин тритикале ярого за різних варіантів ценотичної напруги / А. О. Рожков, В. К. // Вісн. СНАУ. ? 2013. – № 3 (25). – С. 123?128.

23. Рожков А. О. Характеристика розвитку посівів тритикале ярого за проведеними фенологічними спостереженнями / А. О. Рожков // Аграр. вісн. Причорномор’я: зб. наук. пр. (с.-г. науки). – 2013. – Вип. 66. –     С. 67?73.

24. Рожков А. А. Параметры префлоральних междоузлий растений трити-кале яровой в зависимости от норм высева и способов посева / А. А. Рожков // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. – 2013. – № 2. – С. 58?63.

25. Рожков А. А. Влияние способов посева и норм высева на содержание пигментов фотосинтеза в листьях растений тритикале яровой / А. А. Рожков, В. К. Пузик // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. – 2013. –   № 4. – С. 41?47.

26. Рожков А. А. Формирование посевов тритикале ярового в зависимости от ценотического напряжения / А. А. Рожков // Бюл. науч. работ Белгород. гос. акад. им. В. Я. Горина. – 2013. – Вип. 33. – С. 28?37.

27. Рожков А. А. Качественные показатели зерна пшеницы твёрдой яровой в зависимости от применения различных норм высева и способов посева / А. А. Рожков // Бюл. науч. работ Белгород. гос. акад. – 2013. – Вип. 36. – С. 20?28.

28. Рожков А. А. Влияние способов посева и норм высева на изменение показателей качества зерна растений тритикале ярового / А. А. Рожков // Вестн. Курск. гос. с.-х. акад., 2014. – № 1. – С. 37?40.

29. Рожков А. А. Влияние различных вариантов внекорневых подкормок и способов посева на урожайность зерна растений тритикале ярового /   А. А. Рожков // Вестн. Воронеж. аграр. ун-та, 2014. – № 1?2. – С. 58?64.

30. Рожков А. О. Вміст пігментів фотосинтезу в листках рослин пшениці твердої ярої за дії підживлень посівів сечовиною та мікродобривами / А. О. Рожков // Наук. вісн. НУБіП України. – Київ, 2014. ? № 180. – С. 110?118.

31. Рожков А. О. Урожайність зерна тритикале ярого і біоенергетична ефективність його вирощування залежно від способів сівби та норм висіву / А. О. Рожков // Вісн. ПДАА, 2014. ? №1. ? С. 17?21.

 

Участь у конференціях

1. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів ХНАУ ім. В. В. Доку-чаєва, 20?26 квітня 2010 р.

2. Проблеми сталого розвитку агросфери: Міжнародна науково-практична конференція присвячена 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 4?6 жовтня 2011 р.

3. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів Харківського наіона-льного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва., 10?13 січня 2012 р.

4. Інноваційні технології підвищення ефективності виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції: Міжнародна науково-практична кон-ференція молодих вчених, аспірантів і студентів. Харків, 24?25 жовтня 2013 р.

5. Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату: Міжнародна науково-практична конференція, 7?9 червня 2013 р. – Мелітополь, 2013.

 

Керівництво аспірантами

Підготовлено одного кандидата с.-г. наук (спеціальність 06.01.09 ? рослинництво) ? Чернобая С. В.

Аспіранти: Міхєєва О. О., Воропай Ю. В., Труш О. К., Колісник О. В.

Керівництводипломними роботами: за весь період підготовлено понад 50 спеціалістів і магістрів.

 

Наукова тема: 

 

0105U005377 «Формування високопродуктивних посівів зернових, зернобобових, технічних, лікарських культур і кормових трав у Східному Лісостепу України».

 Оновлено: 22-10-2018, 12:31 / Переглядів: 5 689
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок