Наукові праці_ГРЕВЦОВА ГАННА ТЕРЕНТІЇВНА

ГРЕВЦОВА ГАННА ТЕРЕНТІЇВНА

доктор біологічних наук, професор

 

Основні публікації за напрямом досліджень

1. Conservation of woody plants biodiversity in the O.V.Fomin Botanical Garden / A.T. Grevtsova, Z.G. Bonyuk, O.O. Tkachuk, A.I. Girin //Journal of  botany: Botanical Garden (Instityte) of the ASM. – Vol.VI, Nr. 2(9). – Chisinau, 2014. – S. 42-46.

2. Сучасний стан популяцій кизильників в умовах in situ в Україні /Г.Т. Гревцова, Г.В. Драбинюк, М.С. Кубінський, А.Є. Солоденко, І.С. Михайлова //Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. - №1100. – С. 250-257.

3. Ефекти водно-сольових витяжок із бруньок кизильників, інтродуктованих у ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна, на метаболічну дію фігоцитів та еритроцитів /Г.Т. Гревцова,  К.Г. Гаркава, І.С. Михайлова  //Таврійський науковий вісник. – Вип. 88. – Херсон: Херсонський державний університет, 2014. – С. 56-63.

4. Морфологічні особливості плодів та насіння рідкісних видів деревних рослин в умовах дендропарку Олександрія НАН України / Г.Т. Гревцова, Л.В. Калашнікова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. - №1100. – С. 29-35.

5. Досвід випробування кизильників у якості посухостійкої низькорослої підщепи для зерняткових / Г.Т. Гревцова, Н.В. Нужина, М.С. Кубинський // Таврійський науковий вісник. – Вип. 88. – Херсон: Херсонський державний університет, 2014. – С.63-69.

6. Особливості анатомічної будови одно-, дво- і трирічних пагонів видів Cotoneaster Mobik., сортів яблуні, груші, айви / Г.Т. Гревцова, Н.В. Нужина //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – Вип. 1(32), 2014. – С.40-43.

7. Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму природи і популяцій  кизильників в Україні / Г.Т. Гревцова, А.Є. Солоденко, Г.В. Драбинюк // Сборник трудов селекционно-генетического института Национального центра семеноведения и сортоизучения. – Одесса, 2015. - №25(65). – С. 63-65.

8. Кизильники (Cotoneaster Mobik) – новий об?єкт біотехнології // Проблеми екології і біотехнології: - [Електронно-наукове видання]. // Г.Т. Гревцова, І.С. Михайлова, К.Г. Гаркава. – К.: НАУ, 2015, - №2. Режим доступу: http:ecobio.nau.edu.ua/inbex.pnp/ecobiotech/article/view/9624.

9. Ex siti preservation of x Sorbocotonester pozdnjacovii Pojark.in the akad. O.V. Fomin Botanical Garden / A.T. Grevtsova, T.V. Vaculenko, I.S. Mikhaylova // The scientific proceedings of the international network AgeoDioNet. Agro biodiversity for improving nutrition, health end life quality. Part I. – Nutra, 2015. - S. 196-200.

10. Збереження горобинокизильника of situ у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Г.Т. Гревцова, Т.Б. Вакуленко, І.С. Михайлова // The scientific proceedings of the international network AgeoDioNet. Agro biodiversity for improving nutrition, health end life quality. Part I. – Nutra, 2015. - S. 196-200.

11. Старі дерева Батаніческого скаду Київського університету /Г.Т. Гревцова, З.Г. Бонюк, І.Ю. Іванова, А.І. Гірін //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. Вип. 34. – 2016. – С. 9-13.

12. Колеккція роду Cotoneaster Mobik. Батанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна в світлі системи J.Fryer et D.Hylmo / Г.Т. Грев-цова, З.Г. Бонюк, І.С. Михай-лова //Наук. Вісник Національного лісотехнічного університету України: зб.наук.-техн.праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.3. – С. 26-35.

13. Гревцова Г.Т. Ґрунтопок-ривні росдини родів роду Cotoneaster Mobik і Spiraea L. клекції Батанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна перспективні для культивуван-ня в Україні / Г.Т. Гревцова, З.Г. Бонюк, І.С. Михайлова //Наук. Вісник НЛТУ України. – Т. 27, №3. – Льлів: РВВ, 2017. – С. 15-21.

14. Гревцова Г.Т. Фітохімічні особливості представн иків роду Cotoneaster Mobik. / Г.Т. Гревцова, Н.І. Джуренко, О.П. Паламарчук, С.О. Четверня, І.С. Михайлова //Вісник проблем біології і медицини. – Вип. 4, т. 3. – Льлів: РВВ, 2017. – С. 15-21.

Участь у конференціях і семінарах

Брала участь у роботі понад 12 конференцій і семінарів, зокрема таких:

1. International scientific symposium Conservation of Plant Diversity. 22-24 May 2014, Chisinau, 2014. – S. 67-69.

2. Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції (до 140-річчя створення Херсонського державного університету) / Херсонський державний аграрний університет. – Херсон: Колос, 2014. – С. 33-34.

3. Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції (до 140-річчя створення Херсонського державного університету) / Херсонський державний аграрний університет. – Херсон: Колос, 2014. – С. 68-69.

4. Матеріали Міжнародної наукової конференції до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (20-24 травня 2014 р., Київ). – Київ: Паливода А.В., 2014. – С. 36-37.

5. Всеукраїнська наукова конференція (1-3 жовтня 2014 р., м. Кременець) / за заг. ред. А.М. Ламаковича, О.І. Дух. –Кременець: ВЦ КОГПІ, 2014. – С. 107-108.

6. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчя від дня народження Людвіга Вагнера (14-16 травня 2015 року, Берегово, Україна). – Ужгород, 2015. – С. 145-151.

7. Матеріали VIII Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2015 р. – Ужгород, 2015. – С. 6-10.

8. Материалы XIV Международной научно-практичной конференции (25-29 мая 2015 г., Барнаул). – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015. – С. 135-139.

9. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Українській технологічній академії (1992-2017). – Київ, 16-17 липня 2017 р. / Українська технологічна академія; Київський національний університет технології та дизайну; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ: КНУТД, 2017. – С. 316-320.

10. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-ряччю біологічного факультету Запорізького національного університету (26-28 квітня 2017 року). – Запоріжжя: Тандем, 2017. – С. 57-58.

11. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (23-26 травня 2017 року). – Біла Церква, 2017. – С. 17-19.

12. International research and practice conference “Modern methodologies, innovations, and operational experience in the field of biological sciences”: Conference Proceedings, December 27-28, 2017. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 296 pages. – P. 26-29.Оновлено: 5-04-2018, 08:58 / Переглядів: 339
 

Авторизація