Сєвідова Ірина Олександрівна

 

 

    Науковий ступінь: доктор економічних наук

    Вчене звання: доцент

    Посада: доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

    Ідентифікатори науковця: Google Scholar

    Досвід науково-педагогічної роботи: 6 років.

    Наукові інтереси: Економіка підприємств, теорія ринків, теорія ціноутворення.

   Дисципліни, що викладає: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Світове сільське господарство та ЗЕД», «Управління якістю», «Екологічний менеджмент».


   Додаткова інформація: у 2003 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Економіка підприємства», отримала диплом спеціаліста з економіки підприємств. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Економічна ефективність виробництва овочів в захищеному ґрунті». 2017 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин. Загальна кількість публікацій становить понад 45 праць.

 

   Здобутки: нагороджена грамотою Верховної Ради України, 2016 р.

 

  Підвищення кваліфікації: 2017 р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка за напрямом «Міжнародні економічні відносини».

 

  Громадські обов’язки: член редакційної колегії фахового видання Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Заступник завідувача кафедри.

 

   Електронна адреса: sevidova.ia@gmail.com

 

Публікації:

Монографії

 1. Олійник Т.І. Овочівництво захищеного  ґрунту в контексті забезпечення продовольчої безпеки України : [монографія] / Т.І. Олійник, І.О. Сєвідова – Х. : Майдан, – 2012. – 232 с.
 2. Олійник Т.І. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки: монографія / Т.І. Олійник, Л.О. Лещенко, І.О. Сєвідова. – Х.: Тім Пабліш Груп, 2017. – 194 с.
 3. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства: колективна монографія / Ю. О. Лупенко, М.І. Пугачов, Б.В. Духницький та ін.; за ред. Ю.О.Лупенка, М.І. Пугачова. – К.: НЦЦ «ІАЕ», 2015. – 320 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Сєвідова І.О. Оптові ринки: соціоекономічний зміст та засади сталого розвитку / І.О.Сєвідова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 4. – С. 254-261.
 2. Сєвідова І.О. Вплив якості овочевої продукції на конкурентоспроможність галузі овочівництва / І.О.Сєвідова // Вісник ЛНАУ: економіка АПК. – 2013. – № 20. – С. 302-306.
 3. Олійник Т.І. Реалізація державної продовольчої політики в сучасних умовах / Т.І. Олійник, І.О.Сєвідова // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – Суми, 2013. – №5(56). – С. 8-13.
 4. Sievidova I.A. Organizational-economic bases of activity of agricultural enterprises in a globalized economy / I.A. Sievidova  // Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE». Series «Socio-Economic Aspects of Economics and Management». – 2015. –  №1. – С. 204-243
 5. Сєвідова І.О. Застосування органо-мінеральних добрив як елемент формування прибуткового виробництва овочів / І.О. Сєвідова, Л.О.Лещенко // Економіка розвитку. – 2016. – №3 – С. 65-71
 6. Сєвідова І.О Мотивація праці працівників як фактор підвищення ефективності виробництва / І.О. Сєвідова // Вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». – 2016. – №18 – С. 85-88
 7. Севидова И.А. Экономический потенциал развития промышленного овощеводства в аграрных предприятиях / И.А. Севидова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №13 – С. 71-75
 8. Сєвідова І.О. Сучасні трансформаційні процеси на сільськогосподарському ринку України / І.О. Сєвідова // Вісник ЛНАУ. Серія «Економічні науки». – 2016. – №23(1) – С. 14-18
 9. СєвідоваІ. О. Пріоритетні чинники функціонування аграрних підприємств на оптовому ринку. Ефективна економіка. 2017. № 2 URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 10. Сєвідова І.О. Інструментальні механізми забезпечення комплексного дослідження економічних умов виробництва овочевої продукції. Ефективна економіка. 2017. №7 URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
 11. Сєвідова І.О., Лещенко Л.О. Стан, проблеми та перспективи розвитку овочівництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №12. С. 28-33.
 12. Сєвідова І.О. Державне регулювання галузевого ринку овочевої продукції. Агросвіт. 2017. № 24. С. 60-66.

 

Матеріали конференцій, методичні розробки


 1. Севидова И.А. Перспективи використання поновлюваних джерел енергії для розвитку теплоенергетичного комплексу / Materials of International Conference RAGUSA SHWA 2012, September 3-6, 2012, Ragusa – Italy “Safety Health and Welfare in Agriculture and in Agro-food Systems ”, 2012. – Dil. 10. – P. 574.
 2. Сєвідова І.О. Підвищення конкурентоспроможності за рахунок впровадження прогресивних екологічно безпечних енергозберігаючих технологій/ І.О Сєвідова. // Матеріали підсумк. наук. конф. студ., аспірантів і молодих вчених [«Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства»] ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 3-5 жовтня 2012 р. – Х., 2012. – С. 161-162.
 3. СєвідоваІ.О. Економічне обґрунтування становлення тепличного овочівництва регіону / І.О. Сєвідова // Матер. підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспір. і здобув. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 11-14 грудня 2012 р. – Х., 2012. 
 4. Izdebski Современное состояние и тенденции развития оптового рынка сельскохозяйственной продукции / Waldemar Izdebski, Jacek Skudlarski, И. Севидова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів [«Науково-методологічні основи підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва»] ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 24-25 квітня 2013 р. – Х., 2013.
 5. Сєвідова І.О. Організаційні аспекти інтеграції аграрних підприємств України у світову ринкову систему / І.О. Сєвідова // Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2015 р. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – C.424 – 426.
 6. Сєвідова І.О. Основні напрями формування прибутковості галузі овочівництва / І.О. Сєвідова // Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери:матеріали між нар. наук.-практ. конф. – Х.: Діса плюс, 2016. – C.255 – 258.
 7. Сєвідова І.О. Пріоритетні напрями розвитку регіонального овочепродуктового під комплексу АПК / І.О.Сєвідова // Modernization of socio – economic systems:the new economic conditions:international scientific conference, Part 2, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 138-140.
 8. Економіка підприємства: методичні вказівки до курсового проектування: для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання / уклад. Олійник Т.І., Сєвідова І.О., Пахуча Е.В., Лещенко Л.О. – Х.: ХНАУ, 2017. – 36 с.
 9. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з дисципліни «Економіка сільськогосподарського виробництва» для студентів спеціальності 193 «Геодезія, картографія та землеустрій» / уклад. Олійник Т.І., Сєвідова І.О., Пахуча Е.В., Лещенко Л.О. – Х.: ХНАУ, 2017. – 45 с.
 10. Економіка сільськогосподарського виробництва: тестові завдання для діагностики рівня сформованості знань для студентів спеціальності 193 «Геодезія, картографія та землеустрій» / уклад. Олійник Т.І., Сєвідова І.О., Лещенко Л.О. – Х.: ХНАУ, 2017. – 25 с.
 11. Соціальна відповідальність конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 051 – «Економіка» / Т.І. Олійник, І.О. Сєвідова, Е.В. Пахуча // Харк. нац. аграрн. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2018. – 93 с.
 12. Соціальна відповідальність. Тестові завдання для перевірки поточного рівня засвоєння знань для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 051 – «Економіка» / Т.І. Олійник, І.О. Сєвідова, Е.В. Пахуча // Харк. нац. аграрн. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2018. – 75 с.


Оновлено: 19-03-2019, 19:30 / Переглядів: 3 463
 

Авторизація