Шарко Інна Олександрівна

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача 

Шарко Інна Олександрівна

Найменування посади

Доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

Харківський національний аграрний університет

ім. В.В. Докучаєва, 2003 р.,

спеціальність  «Менеджмент організацій»,

від 26 червня 2003 р.

кваліфікація – менеджер організацій

Науковий ступінь,шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або категорія, педагогічне звання

Канд. екон. наук,

спеціальність 08.00.04

«Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності»

диплом кандидата наук від 30 березня 2011 р.

Доцент кафедри економіки підприємства

від 25 січня 2013 р.

«Формування та підвищення ефективності використання

ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств»

 

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Харківський торговельно-економічний інститут  КНТЕУ

кафедра менеджменту

20.01. – 21.02.2014 р.

Стажування з дисциплін:

«Самоменеджмент», «Управління інноваціями».

Свідоцтво № 04/14 від  22.02.2014 р.

Участь в конференціях і семінарах

Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 квітня 2015 р.). Харків, ХНАУ, 2015.

Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях : Міжнар. конф., 15 квітня 2015 р., Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (4 – 5 листоп. 2015 р.) – Харків, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва

Підвищення ефективності управління в сільськогосподарських підприємствах : (17 лют. 2015 р. окр «Магістр» спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».

Актуальні проблеми управління ефективністю діяльності с.-г. підприємств України: студ. наук.-практ. конф. (Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: 9-17 черв. 2015 р.). – Харків, ХНАУ, 2015.

Міжнар. наук.-практ. конф., 19 лютого 2016 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2016.

Проблеми розвитку аграрної економіки в умовах глобалізації: Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяченої пам’яті проф. В.Я. Амбросова, 10 берез. 2016 р. / Харків, ХНТУСГ, 2016.

Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету і економіки (23-24 березня 2016). – Харків, ХНАУ, 2016.

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф., 25 жовт. 2018 р. Харків, ХНАУ, 2018.

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Wed of Science Core  Соllесtion

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Шарко І.О., Гуторов О.І. Інноваційний рейтинг України: міжнародні оцінки та порівняння.  Актуальні проблеми інноваційної економіки.  2017. № 2. С. 15–20.

2. Шарко І.О. Тенденції економічного розвитку та перспективи інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Формування ринкової економіки: збірн. наук. праць КНЕУ, 2015.  № 33.  С. 440-448.

 3. Шарко І.О.  Пріоритети і перспективи інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств України. Вісник Сумського НАУ. Сер. «Економіка і менеджмент».  2015. №12 (62). С. 144-147.

4.Гуторов О.І., Шарко І.О. Формування особистості ефективного менеджера: теоретичні та прикладні аспекти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9-1. Частина 4. 2014.  С. 177–121.

5.       Гуторов О.І., Гуторова О.О., Шарко І.О. Керівництво і лідерство в організації: теоретико-методологічний аспект  Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки».  2014.  № 7. С. 7–12.

6.    Шарко І.О. Пріоритети і перспективи інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств України. Вісник Сумського НАУ. Сер. «Економіка і менеджмент». 2014. № 12 (62).  С. 144 –147.

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. Гуторов О.І., Шарко І.О.  Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні підходи : монографія.  Х.: ХНАУ;  Вид-во «Точка». 2012. 255 с.

2. Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна С.Г., Шарко І.О. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Вид. 2-ге. доп. Київ, Центр учбової літератури, 2015. 234 с. (Гриф надано Міністерством  освіти і науки України.  Лист № 1 4/18 – Г – 541 від 13.04.2007 р.).

3. Гуторов О.І., Михайлова Л.І., Шарко І.О., Турчина С.Г. Управління інноваціями: навч. посіб. Х., ХНАУ, 2015. 260 с.

4. Гуторов О.І., Михайлова Л.І., Шарко І.О., Турчина С.Г., Киричок О.В. Управління інноваціями: навчальний посіб. Вид. 2-ге. доп. Харків: «Діса плюс», 2016. 266 с.

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії»

 

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення як ості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

.

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань У країни, або іноземного рецензованого наукового видання

Тема кафедри: «Теоретичні і методологічні засади управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0115U006916).

Виконавець розділу: «Науково-методичні засади і практичні аспекти управління розвитком підприємств АПК на інноваційній основі».

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II- III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти /інституту /факультету /відділення ; наукової установи) / філії / кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової /станови)/ навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії /іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Заступник декана з наукової роботи факультету менеджменту і економіки (Наказ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва №122-уч від 8 лютого 2011 р.).

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох базових спеціалізованих вчених рад

Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), дисертація на тему «Економічне обґрунтування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств» успішно захищена 8 вересня 2015 р. здобувачем Харченко Т.О. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 у Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва.

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників ія самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій /практикумів /методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю и найменування

1. Шарко І.О. Управління інноваціями: тестові завдання для підсумкового контролю знань студентів.  Х.: ХНАУ, 2015. 21 с.

2. Шарко І.О. Економіка та організація інноваційної діяльності : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050100 «Економіка підприємства» Вид. 2-ге, доп.  Х.: ХНАУ, 2016. 38 с.

 3. Шарко І.О. Кадрова політика і державна служба: курс лекцій  Х.: ХНАУ, 2017.  128 с.

4. Гуторов О.І. Гуторова О.О. Нагаєв В.М. Таран О.М. Шиян Н.І. Шарко І.О. Кондратюк Н.В. Рекомендована тематика та орієнтовні плани дипломних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073  «Менеджмент» Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. 48 с.

5. Гуторов О.І. Гуторова О.О. Нагаєв В.М. Таран О.М. Шиян Н.І. Шарко І.О. Кондратюк Н.В. Рекомендована тематика та орієнтовні плани дипломних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 281   «Публічне управління та адміністрування».  Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. 48 с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно )чим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів

2014-2015 н.р.

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

І місце – за напрямом «Економіка та управління підприємствами», Литвинова М. О., студентка 1 курсу 1 групи ОКР «спеціаліст» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».

 

2015-2016 н.р.

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

ІІ місце – за напрямом «Економіка сільського господарства та АПК», Овчіннікова К. В., студентка  1 курсу 1 групи ОРП «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

2016-2017 н.р.

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

І місце – за напрямом «Економіка та управління підприємствами», Засядько А. В., студентка магістратури першого року навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

ІІІ місце – за напрямом «Економіка та управління підприємствами», Засядько А. В., студентка магістратури першого року навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

2017-2018 н.р.

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

І місце – за напрямом «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», Скрипник Д. Ю., здобувач першого (бакалаврського) рівня  4 курсу напряму підготовки «Менеджмент».

ІІ місце – за напрямом «Економіка сільського господарства і АПК», Лямцева А. О., здобувач першого (бакалаврського) рівня 4 курсу напряму підготовки «Менеджмент». 

15) наявність на науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Шарко І.О. Інституційне забезпечення інноваційного розвитку аграрного виробництва України. Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24 квітня 2015 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.  Харків: ХНАУ, 2015.  С. 83–86.

2. Шарко И.А., Литвинова М.А. Оценка  достигнутого  уровня  и  факторы  повышения  конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия. Coциальнo-экoнoмичecкoe oбecпeчeниe развития xoзяйcтвeнныx фoрмирoваний:  Cб.  науч. трудoв,  вып. 6. / [пoд oбщ. рeд. д.э.н., проф.  Мещерякова Д. А.]  Вoрoнeж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2015.  С. 124–130.

3. Шарко І.О. Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств. Проблеми  і  перспективи  інноваційного  розвитку  аграрного  сектора економіки  в  умовах  інтеграційних  процесів  :  матеріали  Міжнар.  наук.-практ. конф., 22 грудня 2016 р. У 2 ч. Ч. 1   Х.: ХНАУ, 2016.   С. 248–251.

4. Шарко І.О. Інноваційні пріоритети розвитку агропромислового комплексу та  їх державна підтримка. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2017 р. Харків: ХНАУ, 2017.С. 138–140.

5. Шарко І.О. Ефективність державного регулювання інноваційно-інвестиційних процесів в АПК. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 серпня 2018 р.).  К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018.  С. 49–53.

6. Шарко І.О. Перспективні напрями інноваційного розвитку сільськогосподарських виробників. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2018 р. Харків: ХНАУ, 2018.  С. 134–137.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

 

 

 

 

 

 Оновлено: 28-11-2019, 09:23 / Переглядів: 2 866
 

Авторизація