Шарко Інна Олександрівна

 

 


 

Кандидат економічних наук, доцент

Напрям наукової роботи «Науково-методичні засади і практичні аспекти управління розвитком підприємств АПВ на інноваційній основі»

У 2003 р. з відзнакою закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Формування та підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

 

Публікації:

навчальні посібники:

 1. Шиян В. Й. Економіка підприємства: наоч. посібник / В. Й. Шиян, О.І. Гуторов, І.О. Шарко, Л.Ю. Кучер / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011. – 149 с.
 2. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.І. Гуторов, С.Г. Турчіна, І.О. Шарко. – Вид. 2-ге. доп. – Київ, Центр учбової літератури, 2015. – 234 с. (13,7 ум.-др. арк.) Гриф надано Міністерством  освіти і науки України.  Лист № 1 4/18 – Г – 541 від 13.04.2007 р.
 3. Гуторов О.І. Управління інноваціями: навч. посібник / О.І.Гуторов, Л.І. Михайлова, І.О. Шарко, С.Г. Турчина. – Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., ХНАУ, 2015. – 260 с.
 4. Управління  інноваціями: навч. посібник / О.І. Гуторов, Л.І. Михайлова, І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, О.В. Киричок Вид. 2-ге, доп. – Харків: «Діса плюс», 2016. – 266 с.

монографії:

 1. Земельно-ресурсний потенціал і проблеми його раціонального використання ХНАУ / І.О. Шарко, О.І. Гуторов // Оцінка земельних ресурсів та ефективності інвестицій: монографія /– Х., 2006. – 368 с.
 2. Гуторов О.І. Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні підходи: монографія / О.І. Гуторов, І.О. Шарко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ; Вид-во «Точка», 2012. – 256 с.

лекції:

 1. Гуторов О.І. Земельно-ресурсний потенціал та проблеми його раціонального використання: лекція. – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2002. – 70 с. (Підрозділи 1.3,1.4, розділ 4, С. 14 – 20, 29 – 34).
 2. Шиян В.Й. Аграрна політика: курс лекцій / В.Й. Шиян, І.О. Шарко / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2007. – 204 с.
 3. Сутність, оцінка та ефективність використання аграрного ресурсного потенціалу: теоретичні аспекти: лекція / О. І. Гуторов, І.О. Шарко / ХНАУ. – Харків, 2009. – 48 с.
 4. Шарко И. А. Аграрная политика: конспект лекций / И. А. Шарко; под ред. В.И. Шияна / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2012. – 62 с.
 5. Шарко И. А. Потенциал и развитие предприятия: конспект лекций / И. А. Шарко, Е.В. Ульяненко – Харьков: ХНАУ им. В.В. Докучаева, 2013. – 144 с.
 6. Шарко І.О. Кадрова політика і державна служба: курс лекцій / І.О. Шарко. – Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2017. – 128 с.
 7. Шарко І.О. Упралвіння іміджем підприємства: курс лекцій / І.О. Шарко. – Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2017. – 110 с.

статті:

 1. Шарко І.О. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств методом аналізу оболонки даних / І.О. Шарко // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки» / ХНАУ. – 2010. – № 8. – С.265 – 272.
 2. Шарко І.О. Формування, оцінка та ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / І.О. Шарко // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. –  № 2 (27) т. 2. – С. 401 – 410.
 3. Шарко І.О. Оптимізація технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств / І.О. Шарко // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки» / ХНАУ. – 2011. – № 5. – С.200 – 204.
 4. Шарко І.О., Пащенко Ю.В. Застосування апарату виробничих функцій для оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / І.О. Шарко, Ю.В. Пащенко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 60 – 64.
 5. Пащенко Ю.В. Особливості формування системи управління якістю у сільськогосподарських підприємствах / Ю.В.  Пащенко, І.О.  Шарко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип 2 (5). – Т 3 – Полтава: ПДАА. – 2012. – С. 163 – 167.
 6. Шарко І.О. Еколого-економічні проблеми сільськогосподарського землекористування / І.О. Шарко // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки» / ХНАУ. – 2012. – № 10. – С. 132 – 136.
 7. Шарко І.О. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів аграрних підприємств із застосуванням апарату оптимізаційних задач / І.О. Шарко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип 2 (5). – Т 1 – Полтава: ПДАА. – 2012. – С. 324 – 328.
 8. Шарко І.О. Розвиток аграрного сектора економіки України та роль держави у цьому процесі / І.О. Шарко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Спецвипуск. – Полтава: ПДАА. – 2013. – С. 314 – 319.
 9.  Гуторов О.І. Наукові засади та принципи формування моделі інноваційного розвитку економіки держави (управлінський аспект) / О. І. Гуторов, І.О. Шарко // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки». – 2013. – № 11. – С. 10 – 18.
 10.  Шарко І.О. Формування особистості ефективного менеджера: теоретичні та прикладні аспекти / І.О. Шарко, О.І. Гуторов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».– Херсон, 2014. Випуск 9-1. Ч. 4. – С. 117-121.
 11. Шарко І.О. Тенденції економічного розвитку та перспективи інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств / І.О. Шарко // Збірн. наук. праць КНЕУ «Формування ринкової економіки». – 2015. – № 33. – С. 440-448.
 12. Шарко І.О.  Пріоритети і перспективи інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств України /І.О. Шарко  //  Вісник Сумського НАУ. Сер. «Економіка і менеджмент». – 2015. - №12 (62). – С. -144-147.
 13. Шарко І.О. Оценка достигнутого уровня и факторы повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия / І.О. Шарко, М.О. Литвинова // Coциальнo-экoнoмичecкoe oбecпeчeниe развития xoзяйcтвeнныx  фoрмирoваний: Cб. научныx трудoв,  выпуcк 6. /  [пoд oбщ. рeд. д.э.н., проф. Мещерякова Д. А.] –  Вoрoнeж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2015. – С. 124 – 129. 
 14. Шарко І.О. Інноваційний рейтинг України: міжнародні оцінки та порівняння / І.О. Шарко, О.І. Гуторов // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – № 2. – 2017. – С. 15 – 20.


Оновлено: 8-10-2013, 09:56 / Переглядів: 2 677
 

Авторизація