Шелудько Леся Володимирівна

Шелудько Леся Володимирівна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри прикладної економіки та міжнародних економічних відносин

Досвід науково-педагогічної роботи: 13 років.

Наукові інтереси: Продовольча безпека в умовах євроінтеграції.

 

Дисципліни, що викладає: «Економіка сільського господарства», «Глобалізація та європейська інтеграція», «Економіка праці і СТВ», «Економіка сільськогосподарського виробництва».

 

Додаткова інформація: у 2003 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит», отримала диплом економіста з бухгалтерського обліку і фінансів. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Формування механізму мотивації та матеріального стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах Харківської області». У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства. Загальна кількість публікацій становить понад 40 праць. У 2018 р. вступила до докторантури за спеціальністю 073 «Менеджмент».

 

Підвищення кваліфікації:

2013 р. – ДП ДГ «Елітне» ІР НААН Харківського району, Харківської області. Тема: «Комплексний та всебічний аналіз економічної ефективності виробничої діяльності ДП ДГ «Елітне», потенціал підприємства а також розробка стратегії розвитку підприємства»;

2018 р. - Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». Опрацьовано такі теми: розвиток земельних відносин, розвиток сільських територій, розвиток аграрного підприємництва та кооперації, управління сільськогосподарським виробництвом, менеджмент сільськогосподарського виробництва, ціноутворення в сільськогосподарському виробництві, розвирок аграрного ринку та інфраструктури, маркетинг сільськогосподарського виробництва, економіка аграрного виробництва, формування ринку матеріально-технічних ресурсів, зовнішньоекономічна діяльність агропромислового сектору, фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення агропромислове виробництво.

 

Електронна адреса: lesya10081981@gmail.com

 

Публікації:

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Шелудько Л.В. Продовольча безпека Харківського регіону: економічний аспект//Вісник ХНАУ Серія «Економічні науки». 2012. - №7. - С. 97-103.
 2. Шелудько Л. В. Історія вивчення поняття мотивації праці в Україні / Л. В. Шелудько, Р. М. Шелудько, // Зб. наук. праць Таврійського ДАТУ. Сер. «Економічні науки» ; за ред. М. Ф. Кропивка. - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2 (18), Т. 3. – C. 344-349.
 3. Шелудько Р.М. Маркетинг в сільськогосподарському виробництві: сучасні аспекти / Р.М. Шелудько, Л.В. Шелудько, О.М. Литвинова // Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Економіка та менеджмент». - Суми. – 2013. – Вип.12 (58) – С 34-38.
 4. Шелудько Р.М. Тенденції та закономірності функціонування АПК як об'єкта, що забезпечує продовольчу безпеку країни / Р.М. Шелудько, Л.В. Шелудько // Збірник наукових праць Таврійського ДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - № 3 (18), том 3. – C.334-339.
 5. Ляліна Н. С. Діагностика фінансового стану підприємства / Н. С. Ляліна, Р. М. Шелудько, Л. В. Шелудько // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки». – 2014. – № 6. – С. 266-275.
 6. Шелудько Р. М. Агропромисловий комплекс як основа продовольчої безпеки України / Р. М. Шелудько, Л. В. Шелудько // Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки». – 2014. – № 5. – С. 207-214. 
 7. Шелудько Л.В.Шляхи підвищення продуктивності праці у сільському господарстві / Л.В. Шелудько, Р.М. Шелудько// Вісник Сумського національного аграрного університету. Науковий журнал (Серія "Економіка і менеджмент"). – 2014. - Випуск 8 (61), - С. 72-78.
 8. Шелудько Р. М. Розвиток маркетингових служб на всіх рівнях ринкового інформаційного простору / Р. М. Шелудько, Л. В. Шелудько// Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2017. – № 1. – С. 298-304.
 9. Шелудько Р.М. Цінова політика держави в аграрному секторі економіки / Р. М. Шелудько, Л. В. Шелудько // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2017. – № 2. – С. 207-214.

 

 

Навчальні посібники, лекції, методичні вказівки

 1. Шелудько Л. В. Региональная экономика: учебное пособие / Л. В. Шелудько, Е. В.Ульяненко, Л. Ю. Кучер. – Х.: ХНАУ, 2015. – 184 с.
 2. Шелудько Л.В. Региональная экономика: методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе иностранных студентов направления подготовки: 6.030508 «Финансы и кредит» и 6.030504 «Экономика предприятия»/ Л.В. Шелудько, О.А. Ульянченко //Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. – 78 с.
 3. Шелудько Л.В. Регіональна економіка: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи для студентів напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»/ Л.В. Шелудько, О.А. Ульянченко//Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. - 77 с.
 4. Шелудько Л.В. Управління потенціалом підприємства: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» ОКР «Магістр»/ Л.В. Шелудько, О.І. Лебединська //Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. - 54 с.
 5. Шелудько Л.В. Управління проектами: навч. посібник Розділ 3. Техніко-економічне обґрунтування проекту / за ред. О.В. Ульянченка та П.Ф. Цигікала. – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. – 522 с., С. 48-68.
 6. Шелудько Л.В. Економіка сільського господарства: практикум / Т.І. Олійник, Л.В. Шелудько / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – 55 с.
 7. Шелудько Л.В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Т.І. Олійник, В.Й. Шиян, Л. Ю. Кучер, Ю.Л. Філімонов, О.В. Ульяненко, О.І. Лебединська, Н.С. Ляліна, Ю.В. Пащенко, І.О. Шарко, Л.В. Шелудько, В.В. Олійник, І.О. Сєвідова, В.О. Олійник, Е.В. Шевченко / Харк. нац. аграр. ун-т – Х.:: ХНАУ, 2014 – 44 с.
 8. Шелудько Л.В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Т.І. Олійник, В.Й. Шиян, Л. Ю. Кучер, Ю.Л. Філімонов, О.В. Ульяненко, О.І. Лебединська, Н.С. Ляліна, Ю.В. Пащенко, І.О. Шарко, Л.В. Шелудько, В.В. Олійник, І.О. Сєвідова, В.О. Олійник, Е.В. Шевченко / Харк. нац. аграр. ун-т – Х.:: ХНАУ, 2013 –52 с.

 Оновлено: 6-11-2018, 08:47 / Переглядів: 2 347
 

Авторизація