Шевченко Еліна Вікторівна

 • кандидат економічних наук, старший викладач;
 • тема дисертації: «Підвищення сталості виробництва продукції рослинництва  в сільськогосподарських підприємствах»;
 • напрям наукової роботи: «Сталості виробництва продукції рослинництва»;
 •  дисципліни, які викладає: Економіка підприємства, Економіка і підприємництво, Економіка праці й соціально – трудові відносини, Основи наукових досліджень, Аграрна політика;
 • E-mail: ellina_shevchenko@mail.ru;
 • наукові та навчально-методичні праці: 

Навчально-методичні і наукові видання за 2010-2014 рр.: 

Монографія

 1. Шевченко Е.В. Шляхи досягнення сталого виробництва продукції рослинництва в провідних країнах світу / Е.В. Шевченко // Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трасформаційних процесів у світовій економіці: кол. моногр. / за ред. Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2013. –  Ч. 1. – С. 267-272. 

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Олійник Т.І., Динаміка сталості виробництва зерна в Харківській області/ Т.І. Олійник, Е.В. Шевченко // Всеукр. наук.-вироб. журн. «Інноваційна економіка». - Тернопіль, 2011. – № 11. – С. 72-75. – (Серія „ Конкурентоздатність продукції і підприємств ”).
 2. Олійник Т.І. Необхідність регулювання сталості виробництва продукції рослинництва в Україні/ Т.І. Олійник, Е.В. Шевченко// Вісник ХНАУ. – Х.: ХНАУ, 2011. – № 5. – С. 20-28. – (Серія „Економіка АПК і природокористування”).
 3.  Шевченко Е.В. Динаміка виробництва продукції рослинництва / Е.В. Шевченко// Вісник ХНАУ. – Х.: ХНАУ, 2011. – № 12. – С. 347-353. – (Серія „ Економічні науки”).
 4. Шевченко Е.В. Вплив ціни на сталість виробництва продукції рослинництва / Е.В. Шевченко // Вісник ХНАУ. – Х.: ХНАУ, 2012. – № 6. – С. 237-244. – (Серія „Економічні науки”).
 5. Шевченко Е.В. Ефективне використання ресурсів підприємства та його вплив на стале виробництво продукції рослинництва / Е.В.Шевченко // Вісник ХНАУ. – Х.: ХНАУ, 2013. – у друці (Серія „Економічні науки”).
 6. Шевченко Е.В. Динаміка сталість виробництва соняшнику у сільськогосподарських підприємствах Харківської області/ Е.В. Шевченко// Вісник ХНАУ. – Х.: ХНАУ, 2013. – у друці (Серія „Економічні науки”).

Статті в інших виданнях, матеріали й тези конференцій

 1. Шевченко Е.В. Формування економічно сталого розвитку підприємства /  Е.В. Шевченко // Матеріали підсумкової конференції професорсько - викладацького складу, аспірантів і здобувачів (Харків, 11-14 січня 2011 р.) // М-во аграр. політики і продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011. – С. 310-312.
 2. Шевченко Е.В. Вплив біологізації на забезпечення сталого виробництва озимої пшениці / Е.В. Шевченко // Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України: матеріали III Міжнар. наук.–практ. конф. (Полтава, 17 - 18  червня 2011р.). – Полтава: РВВ ПДАА, 2011. – С 175-176.
 3. Шевченко Е.В. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва / Е.В. Шевченко // Перспективи впровадження успішного світового досвіду розвитку громад у Дніпропетровській області: матеріали І між нар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ 4 жовтня 2011р.)  – Дніпропетровськ: ПБП «Економіка», 2011. – С.  45-47.
 4. Шевченко Е.В. Вплив зміни рівня орендної плати на сталість виробництва продукції рослинництва / Е.В. Шевченко // Підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу сільського господарства в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (Харків, 4 – 5 квітня 2012 р.) // М-во аграр. політики і продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2012. – С. 294-297.
 5. Шевченко Е.В. Зарубіжний досвід сталого виробництва продукції рослинництва / Е.В. Шевченко // Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Харків, 3-5 жовтня 2012 р.) // М-во аграр. політики і продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2012. – С. 199-200.
 6. Шевченко Е.В. Шляхи нівелювання циклічності виробництва продукції рослинництва в Україні / Е.В. Шевченко // Матеріали підсумкової  наук. конф. професорсько - викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ (Харків, 10-13 січня 2012р.) // М-во аграр. політики і продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2012. – С.113-114.
 7. Шевченко Е.В. Сталий розвиток та ефективність економічного розвитку сільськогосподарського виробництва / Е.В. Шевченко // Економічні підсумки 2012 року: матеріали між нар. наук.–практ. конф., 2 ч. (м.Дніпропетровськ, 14-15 грудня 2012р.):  у 3-х частинах -  Дніпропетровськ: НО «Перспетива», 2012. – С. 51-53.
 8. Шевченко Е.В. Вплив ресурсозабезпеченості підприємства на сталість виробництва продукції рослинництва / Е.В. Шевченко // Вісник ХДУ (Серія „Економічні науки”). –2013. – № 2. – С. 72-75.
 9. Шевченко Е.В. Залежність сталості виробництва  і урожайність  озимої пшениці від кліматичних умов у сільськогосподарських підприємствах Харківської області / Е.В. Шевченко // Вісник ОНУ (Серія "Економіка”). – 2013. –  Том 18. - В. 1.– С. 154-159.
 10. Шевченко Е.В. Інноваційний напрямок досягнення сталого виробництва продукції рослинництва / Е.В. Шевченко // Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні: матеріали міжнар. наук.–практ. конф. Ч.1. (Київ, 18-19 січня 2013р.):  у 2 –х ч. – К.: ГО «Київський науковий центр», 2013.– С. 121-123
 11. Шевченко Е.В. Стале виробництво продукції рослинництва та безпека агропродовольчої сфери України / Е.В. Шевченко // Матеріали підсумкової  наук. конф. професорсько - викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ Ч. 2 (Харків,  22-25 січня 2013 р.) // М-во аграр. політики і продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – С. 424-426.
 12. Шевченко Е.В. Сталість виробництва продукції рослинництва в різних за розміром  сільськогосподарських підприємствах / Е.В. Шевченко //Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки: матеріали Всеукр. наук.–практ. інтернет – конференції, (Тернопіль, 16-17 квітня 2013р.) / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Тернопіль: Крок, 2013. - С.80-81.
 13. Шевченко Е.В. Роль інновацій у забезпеченні сталості виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах підприємствах / Е.В. Шевченко // Науково - методологічні основи підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 24-25 квітня 2013р. / Харк. нац. аграр. ун-т. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – С.308-310.
 14. Шевченко Э. В. Факторы повышения устойчивого производства продукции растениеводства / Э. В. Шевченко // Молодой ученый. – 2014. – №5(64).– С. 338-342.
 15. Шевченко Е. В. Сталість виробництва цукрового буряку в сільськогосподарських підприємствах / Е. В. Шевченко // Матеріали міжнар. наук.–практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 22-25 січня  2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – С.211-213.

Навчальні посібники, лекції, методичні вказівки

 1. Олійник Т.І. Сталий розвиток виробництва продукції рослинництва: лекція / Т.І. Олійник, Е.В. Шевченко. – Х., 2013. – 43с.
 2. Методичні рекомендації  щодо підвищення сталості виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах / уклад. Е.В. Шевченко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 40с.
 3. Тестовые задания для диагностики уровня усвоенных знаний по дисциплине «Основы внешнеэкономической деятельности» для студентов направления     подготовки     7.03050401   «Экономика   предприятия»      / Т.І. Олійник, І.О. Сєвідова, Е.В. Шевченко / Харьк. нац.  аграр.   ун-т  им. В.В. Докучаева. – Х.: ХНАУ,  2014. – 35 с.
 4. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / уклад. Т. І. Олійник, В. Й. Шиян, Л. Ю. Кучер, Ю. Л. Філімонов, О. В. Ульяненко, О. І. Лебединська, Н. С. Ляліна, Ю. В. Пащенко, І. О. Шарко, Л. В. Шелудько, В. В. Олійник, І. О. Сєвідова, В. О. Олійник, Е. В. Шевченко. – Х. : ХНАУ, 2014. – 46 с.
 5. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Підприємництво» для студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Т.І. Олійник, В.О. Олійник, Е.В. Шевченко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – 67 с.
 6. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Економіка» для студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Т.І. Олійник, В.О. Олійник, Е.В. Шевченко / Харк. нац. аграрн ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. - 74 с.
 7. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.030504 «Економіка підприємства» // уклад. Т. І. Олійник, В. Й. Шиян, Л. Ю. Кучер, Ю. Л. Філімонов, О. В. Ульяненко, О. І. Лебединська, Н. С. Ляліна, Ю. В. Пащенко, І. О. Шарко, Л. В. Шелудько, В. В. Олійник, І. О. Сєвідова, В. О. Олійник, Е. В. Шевченко / Харк. нац. аграр. ун-т В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – 86 с.

 

 

 

 

 

 Оновлено: 8-10-2013, 10:10 / Переглядів: 1 599
 

Авторизація