Шиян Наталія Іванівна

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача 

Шиян Наталія Іванівна

Найменування посади

Доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

Харківський сільськогосподарський інститут

ім. В.В. Докучаєва, 1993 р.;

спеціальність : «Економіка та управління в галузях АПК»;

кваліфікація: «Економіст-організатор»;

Диплом  від 22.06.1993 р.

 

Certificate of attainment in modern languages/ Level B2

19.02.2018

Науковий ступінь,шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або категорія, педагогічне звання

Кандидат економічних наук зі спеціальності

08.07.02  «Економіка сільського господарства і АПК»

від 12.04.2000 р.

«Удосконалення механізму господарювання в молочному продовольчому підкомплексі (на матеріалах Харківської області)»

 

Доцент кафедри управління в агропромисловому комплексі

Атестат  від 19.02.2004 р.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Ділове адміністрування (36)

Корпоративне управління (18)

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків (38)

Управління інноваціями (42)

SІнноваційний розвиток підприємства (30)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Полтавська державна аграрна академія, кафедра менеджменту

Посвідчення про підвищення кваліфікації № 054/18 від 09.06. 2018 р. Стажування з дисциплін: «Ділове адміністрування»; «Управління інноваціями»;

 

Полтавська державна аграрна академія, кафедра публічного управління та адміністрування/ Посвідчення про підвищення кваліфікації № 063/18 від 12.10.2018 р. Стажування з дисциплін: «Корпоративне управління», «Інноваційний розвиток підприємства»

Участь в конференціях і семінарах

1.     Перша Міжнар. наук.-практ. конф. «Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law» (30 берез. - 02 квіт.2015 р.). Chernihiv National University  of Technology, 2015.

2.     Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: IV Міжнар. наук.-практ. конф. (18 верес. 2015 р.). Одеса, Атлант, 2015.

3.      Теорія і практика сучасної економіки: XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (заочна), 19 листоп. 2015 р. у 2 Т. Черкаси: ЧДТУ. – 2015.

4.Мodern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Іnternational scientific conference, 29 January 2016, Klaipeda University, Lithuania, 2016.

5.      Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі: VІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференція (м. Полтава, 27–28 квіт.2016 р.). Полтава : ПУЕТ, 2016.

6.      Дослідження ефективності факторів зростання конкурентоспроможності економіки: теорії та пропозиції: Всеукр. наук.-практ. конф.  (м. Київ, 25-26 листоп. 2016 р.).

7.      Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету і економіки (23-24 берез. 2016). Харків, ХНАУ, 2016.

8.      Теорія та практика менеджменту: Міжнар. наук.­практ. конф. (19 трав. 2016 р.). Луцьк, 2016.

9.      Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: Міжнар. наук.-практ.конф. (24-25 берез. 2017 р.). Дніпро, 2017.

10.   Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 трав. 2017 р.). Полтава: ПДАА, 2017.

11.  Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25 жовт. 2017 р.). Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2017.

12.  Сучасні  інноваційно-інвестиційні  механізми  розвитку  національної  економіки:  IV Міжнар.  наук.-практ. Інтернет-конф. (26  жовт.  2017 р.).  Полтава: Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2017.

13.  Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету менеджменту і економіки (24-25 трав. 2017). – Харків, ХНАУ, 2017.

14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу». 28 травня 2018 р.). Полтавська державна аграрна академія. – Полтава: ПДДА, 2018.

15.     X Міжнародна науково-практична конференція «Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі» (15-17 травня 2018 р.). Полтавський університет економіки і торгівлі. м. Полтава, 2018.

16.     Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: ХІХ Міжнар.наук.-практ. форум (м. Львів, 19-21 верес. 2018 р.). Львів: ЛНАУ, 2018.

17.     Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Харків, 25 жовт. 2018 р.)  Харків: ХНАУ, 2018.

18.    International scientipic conference “Modern economic research: theory, methodology, strategy: conference proceedings, Part 1, sentember 28, 2018 / Kielce, Poland: Baltija Publishing.

19.    Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів наукових ступенів (м. Харків, 19-20 березня  2019 р.). Харків: ХНАУ, 2019.

20.    Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16 лют. 2019 р.). Ужгород,  2019.

21.    Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна наук.-практ. конференція, присвячена 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва (м. Харків, 3-4 жовт. 2019 р.). Харків, ХНАУ, 2019.

Робота з аспірантами та докторантами

Співак І.В. «Ефективність виробництва технічних культур в умовах сталого розвитку сільського господарства»

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Wed of Science Core  Соllесtion

Шиян Н.І. Особливості розвитку скотарства в зонах степу, лісостепу і полісся України. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 4 (166). С. 175-181. (включено до наукометричної бази Scopus)

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Шиян Н.І. Структура витрат як фактор формування рівня ефективності галузі м’ясного скотарства. Економіка АПК. 2015. № 12. С. 44-49.

Шиян Н.І. Інноваційний фактор як фактор підвищення ефективності галузі скотарства України. Науковий вісник Одеського нац. ун-ту  Серія «Економіка». Одеса, 2016. Т. 21. Вип. 10 (52). С. 62-66.

Шиян Н.І. Окремі аспекти виробництва органічної продукції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».  Випуск 24-1.  2017.  С. 166-170.

Шиян Н.І. Розвиток скотарства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 9. С. 38-43.

Шиян Н.І. Теоретичні і практичні аспекти формування раціональних розмірів концентрації виробництва продукції скотарства.  Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Економіка АПК». 2018. № 25. С. 26-31.

Shyian, N. Mechanism of Subsidies as an Element of State Support of Livestock Sector’s Development in Ukraine. Rural Sustainability Research, 40(335), pp. 18-27. Retrieved 29 Dec. 2018, from doi:10.2478/plua-2018-0007

Шиян Н.І. Скотарство як чинник формування соціальної ефективності. Економіка АПК. 2019.   № 2. С. 32–42.

Шиян Н.І. Розвиток скотарства в контексті розвитку сільських територій. Теорія та практика державного управління : зб наук. пр. Харків. Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. – Вип. 1(64). С. 142–148.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

Олійник О.В., Шиян Н.І., Кучер Л.Ю., Міщенко В.С. Формування витрат і доходів скотарства у сільськогосподарських підприємствах: монографія. Харків: ФОП «Панов А.М.», 2018. 240 с. (С. 59-86).

Шиян Н.І. Корпоративне управління: навч. посібник. Харків: ФОП Панов А.М., 2017. 184 с.

Шиян Н.І. Інноваційний розвиток підприємства: навчальний посібник. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.  Х.: Друкарня Мадрид, 2019. 236 с.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії»

 

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

1. Discipline "Business Administration" - 72 h.;

2. Innovative Development of Enterprise – 60 h.;

3. Management of personnel – 36 h.;

4. Corporate Governance – 28 h.

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення як ості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань У країни, або іноземного рецензованого наукового видання

Тема кафедри: «Теоретичні і методологічні засади управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0115U006916).

Виконавець розділу: «Стратегічні напрями розвитку скотарства в сільськогосподарських підприємствах: теорія та практика»

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II- III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти /інституту /факультету /відділення ; наукової установи) / філії / кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової /станови)/ навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії /іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох базових спеціалізованих вчених рад

 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників ія самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій /практикумів /методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю и найменування

Шиян Н.І. Корпоративне управління: курс лекцій. Для студентів спеціальностей 8.03050401 «Економіка підприємства», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Харків: ХНАУ, 2015.  194 с.

Shyian  N. Business adninistration: testing tasks for final knowledge control of the second (master's) level of specialty 076 "Entrepreneurship, trade and stock-taking activities". Kharkiv National Agrarian Universitu named after V.V. Dokuchaev, 2018. 11 p.

Шиян Н.І. Корпоративне управління: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи. Для здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 (281) «Публічне управління та адміністрування». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2017. 26 с.

Шиян Н.І. Корпоративне управління: методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи. Для здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 051 «Економіка».. – Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2017. 24 с.

Шиян Н.І. Корпоративне управління: тестові завдання для проміжного контролю знань. Для здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальностей 073 «Менеджмент» та  074 (281) «Публічне управління та адміністрування». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2017. 22 с.

Шиян Н.І. Ділове адміністрування: методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять і самостійної роботи  для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т. Х.: ХНАУ, 2018. 18 с.

Шиян Н.І. Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.  Х., 2019. 22 с.

Шиян Н.І. Інноваційний розвиток підприємства. Тестові завдання для підсумкового контролю рівня засвоєння знань здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва.  Х., 2019. 29 с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно )чим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів

2016-2017 навчальний рік:

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

ІІ місце – зі спеціальності «Менеджмент» – Різван СС., Завальнюк Д.В., здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (Наказ № 12– К/1 від 10.02. 2017 р.).

 

Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка кафедри менеджменту і адміністрування.

15) наявність на науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Шиян Н.І. Відмінності у рівні інтенсивності ведення галузі скотарства в зонах України. X Міжнародна науково-практична конференція «Інсти-туційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі» (15-17 травня 2018 р.). Полтавський університет економіки і торгівлі. м. Полтава, 2018., С.178-181.

2. Шиян Н.І. Економічний механізм розвитку аграрного сектору в контексті інституціональних перетворень. Сучасні наукові погляди на економічні механізми сти-мулювання соціально-економічного розвитку. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16 лют. 2019 р.). Ужгород,  2019. С.81-84.

3. Шиян Н.І. Дотації як інструмент підтримки галузі скотарства. 18.    International scientipic conference “Modern economic research: theory, methodology, strategy: conference proceedings, Part 1, sentember 28, 2018 / Kielce, Poland: Baltija Publishing. P. 79-83.

4. Шиян Н.І. Соціально-демографічні показники, як елемент реалізації соціальної політики в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів». 25 жовтня 2018 р. Харк.нац.аграр.ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків: «Діса-плюс», 2018. С. 140-143.

5. Шиян Н.І. Стан і тенденції у використанні добрив аграрними підприємствами. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна наук.-практ. конференція, присвячена 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва )м. Харків, 3-4 жовт. 2019 р.). Харків, ХНАУ, 2019. С. 259-262.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 
Оновлено: 28-11-2019, 09:28 / Переглядів: 3 556
 

Авторизація