Шиян Наталія Іванівна

 

 Кандидат економічних наук, доцент

 Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення механізму господарювання в молочному продовольчому підкомплексі (на матеріалах Харківської області)»

Напрям наукової роботи: «Стратегічні напрями розвитку скотарства в сільськогосподарських підприємствах: теорія та практика»

У 1993 р. закінчила Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «економіка і управління в галузях АПК».

У 2000р. захистила кандидатську дисертацію «Удосконалення механізму господарювання в молочному продовольчому підкомплексі (на матеріалах Харківської області)» за спеціальністю економіка сільського господарства і АПК. У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри управління в агропромисловому комплексі.

Публікації:

навчальні посібники:

 1. Шиян Н. І. Державне регулювання економіки: навч. посібник / Н. І. Шиян . –Харків: ТОВ «Вид-во „Формат Плюс», 2008. – 384 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).
 2. Шиян Н. І. Міжнародний менеджмент: навч. посібник / Н.І. Шиян – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2008. – 111 с.

монографії:

 1. Стан і напрями  вдосконалення функціонування дослідного господарства «Кутузівка»: оцінно-ситуаційний аналіз : монографія /  В.К., Трішин О.К., Бєсєдін М.О та ін.; за ред. М.О. Бєсєдіна, В.М. Нагаєва // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків,  2011. – 185 с.
 2. Шиян Н.І. Організаційно-економічний механізм формування прибуткового виробництва продукції скотарства: монографія / Н.І. Шиян, Н.С. Ляліна. Х.: КП «Міськдрук»; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2011. – 287 с.

лекції:

 1. Шиян Н. І. Державне регулювання економіки: курс лекцій / Н.І. Шиян. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2005. – 371 с.
 2. Шиян Н. І. Міжнародний менеджмент: конспект лекцій / Н.І. Шиян / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2005. – 183 с.
 3. Шиян  Н. І.  Операційний менеджмент : конспект лекцій / Н.І. Шиян. – ХНТУСН ім. П. Василенка. – Харків, ТОВ «Стас», 2006. – 85 с.
 4. Шиян  Н. І.  Корпоративне управління: конспект лекцій / Н. І. Шиян. – Харк. нац. аграр. ун-т ім.В.В. Докучаєва. – Харків, 2007.
 5. Шиян Н. І. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : конспект лекцій / Н. І. Шиян / Харк. нац. агр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2009. – 136 с.
 6. Шиян Н. І. Сучасний стан та основні тенденції розвитку скотарства України: регіональний аспект : лекція / Н. І. Шиян, Н. С Ляліна / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2010. – 54 с.
 7. Шиян Н.І.Корпоративне управління: курс лекцій / Н.І. Шиян. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – 194 с.
 8. Шиян Н.І.Корпоративне управління: курс лекцій / Н.І. Шиян / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. –  189 с. (11,0 ум. друк. арк.).
 9. Шиян Н.І. Інноваційний розвиток підприємства: конспект лекцій / Н.І. Шиян, О.М. Стасенко. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. –  112 с. (4,96 ум. друк. арк.).
 10. Шиян Н.І. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: конспект лекцій / Н.І. Шиян / Харк. нац. агр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – 146  с. (6,0 ум. друк. арк.).
 11. Шиян Н.І. Корпоративне управління: курс лекцій / Н.І. Шиян. – Харк. нац. аграр. ун-т ім.. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – 194 с.

статті:

 1. Шиян Н.І. Диференціація споживання молока і молочних продуктів у регіонах / Н.І. Шиян  // Економіка АПК, 2010. – № 10. – С.11-17.
 2. Шиян Н.І. Основні тенденції у зміні поголів’я великої рогатої худоби в Україні / Н.І. Шиян // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. – 2010. - №5/2 (40). – С. 25-30.
 3. Шиян Н.І. Стан, тенденції зміни величини цін та їх вплив на окупність витрат в скотарстві / Н.І. Шиян // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Економічні науки. – 2011. – №26. – С. 306-312.
 4. Шиян Н.І. Методичні проблеми визначення особливості розвитку молочного скотарства в регіонах України / Н.І. Шиян // Держава та регіони, 2012 – С. 70-76.
 5. Шиян Н.І. Окупність витрат на виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах: стан, чинники формування / Н.І. Шиян // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – № 3. – С. 132-137.
 6. Шиян Н.І. Стан ринку молока в регіонах України / Н.І. Шиян // Аграрна економіка (Львів). – 2012. – № 3-4. – с. 128-134.
 7. Шиян Н.І. Використання кластерного аналізу для визначення регіональних особливостей виробництва молока / Н.І. Шиян // Вісник Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 9. – С. 173-183.
 8. Шиян Н.І. Методичні проблеми визначення особливостей розвитку молочного скотарства в регіонах України / Н.І. Шиян // Держава та регіони. – 2012. – № 5. – С. 70-76.
 9. Шиян Н.И. Закон убывающей отдачи в теоретической концепции Альфреда Маршалла / Н.И. Шиян        // Бюллетень научных работ. Выпуск 32. – Белгород. – Издательство БелГСХА, 2012. – С. 338-344.
 10. Шиян Н.І. Додаткові витрати як чинник підвищення продуктивності в молочному скотарстві / Н.І. Шиян // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: «Економічні науки». Випуск 2 (5), том 3. Полтава, С. 341-347.
 11. Шиян Н.І. Сільське населення як чинник формування регіональних відмінностей виробництва молока / Н.І. Шиян // Економіка АПК. – 2013. - №1. – С. 49-54.
 12. Шиян Н.І. Формування окупності витрат при реалізації молока в контексті закону спадної віддачі / Р.І. Шиян // Зб. наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь. - 2013. – том 2. - № 2 (22). – с. 322-328.
 13. Шиян Н.І. Збалансований розвиток галузей сільського господарства: регіональний і зональний аспекти стаття         / Н.І. Шиян // Стан та передумови стійкого розвитку агропромислового сектору в умовах трансформаційних процесів у світовій економіці. Колект монографія. Ч. 1. Умань, 2013. – С. 78-83.
 14. Шиян Н.І. Закон спадної віддачі: історія формування і висвітлення в навчальній літературі / Н.І. Шиян // Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва: колект. монографія / Під ред.. д.е.н., проф.. Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. –364 с. – с.31-35.
 15. Шиян Н.И. Особенности действия закона убывающей доходности при производстве молока / Н.И. Шиян // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2013. – № 4. – С. 18-21.
 16. Шиян Н.І. Концентрація виробництва молока в системі чинників підвищення його  ефективності / Н.І. Шиян // Економіка АПК. – 2013. - № 4. – С. 18-21.
 17. Shyian N. Research  on expenditures and productivity of cattle in agricultural enterprises of Ukraine / N. Shyian // L’association 1901 «Sepike». 2013. - № 3. -  С. 238-241.
 18. Шиян Н.І. Імпорт молока і молочної продукції: стан, тенденції / Н.І. Шиян // Науковий вісник  Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,  Львів. Серія «Економічні науки». -2014. - № 1. – том 16. – С. 271-278.
 19.  Shyian N. I. The peculiarities of the development of the cattle-breeding branch in steppe, wooded steppe and woodland zones in Ukraine / N.I. Shyian // Actual Problems of Economics. – 2015, № 4 (166). – С. 175-181.
 20. Шиян Н.І. Структура витрат як фактор формування рівня ефективності галузі м’ясного скотарства / Н.І. Шиян // Економіка АПК. – 2015. - № 12. – С. 44-49.
 21. Шиян Н.І. Стан розвитку скотарства України / Н.І. Шиян // Економіка АПК. – 2016. - № 9. – С. 38-43.


Оновлено: 26-09-2013, 13:59 / Переглядів: 2 981
 

Авторизація