Сільськогосподарська кооперація

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Алексiйчук В.М. Кредитна кооперацiя в агросферi: виклики на напрями розвитку / В.М. Алексейчук, О.Є. Гудзь // Економiка АПК. – 2012. – № 7. – С. 49–54.
 2. Ананьєв О.М. Оцiнка iнвестицiйних проектiв у спо-живчiй кооперації / О.М. Ананьєв, Б.М.  Мiзюк // Фiнанси України. – 1999. – № 10. – С. 130–138.
 3. Андренюк H. Споживча кооперацiя України i проблеми та перспективи розвитку / H. Андренюк // Економiка України. – 1997. – № 11. – С. 87–90.
 4. Беренштейн Б.Л. Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 38–43.
 5. Бiла О.Г. Фiнансова стабiлiзацiя у споживчiй кооперації / О.Г.  Бiла // Фiнанси України. – 1999. – № 10. – С. 89–95.
 6. Васюта I. Захiдноукраїнська кооперація: досвiд господарської діяльності (1883–1939 рр.) з iсторiї народного господарства / І. Васюта // Економiка України. – 1994. – № 3. – С. 76–82.
 7. Вацька М.В. Інвестування розвитку фермерських господарств / М.В. Вацька // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 82–86.
 8. Гелей С.Д. Споживча кооперацiя України: iсторiя та сучасний стан / С.Д. Гелей, С.Г. Бабенко // Фiнанси України. –  1999. –  № 10. –  С. 26–40.
 9. Горкiна Л. Кооперацiя у контекстi лiберально-демократичної концепцiї модернiзацiї суспiльства  / Л. Горкiна // Економiка України. 2011. – № 5. – С. 4–15.
 10. Запольский М.И. Производственная кооперация как фактор повышения продовольственной безопасности Беларуси / М.И. Запольский // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 129–135.
 11. Малік М.Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері економіки / М.Й. Малік // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 103–108.
 12. Малік М.Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК / М.Й. Малік, Ю.Я.  Лузан // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 3–8.
 13. Молдаван Л.В. Роль кооперативів у подоланні сільської бідності / Л.В. Молдаван, Д.Ф. Крисанов, Л.О. Удова // Економiка України. – 2010. – № 11. – С. 121–129.
 14. Онищенко О. Суттєвий внесок у вiдродження кооперативного руху в Українi / О. Онищенко, В. Hосiк // Економiка України. – 1999. – № 1. – С. 94–95.
 15. Павличенко М.Г. Розвиток кооперації в молочній галузі / М.Г. Павличенко // Економiка АПК. – 2009. – № 5. – С. 38–48.
 16. Панасюк Б.Я. Кооперацiя та iнтеграцiя в сучасному селi / Б.Я.Панасенко // Вiсн. аграр. науки. – 2011. – № 4. – С. 24–29.
 17. Пархоменко В.М. Актуальнi питання розвитку с.-г. виробничих кооперативiв в умовах сучасної ринкової економiки / В.М. Пархоменко // Вiсник ХНАУ. Сер. “Економiчнi науки” / ХHАУ. – Х., 2010. – № 11. – С. 283–290.
 18. Перші Всеукраїнські громадські слухання “Становлення та розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні” // Економiка АПК. – 2010. – № 12. – С. 159-160.
 19. Полежака С. Hормативно-правова база розвитку кооперацiї в аграрному секторi / С. Полежака // Вiсник ХНАУ. Сер. “Економiчнi науки” / ХHАУ. – Х., 2010. – № 11. – С. 290–295.
 20. Сiнкевич Є.Г. Дискусiї 20-х рокiв i внесок П.I. Лященко в розробку теоретичних питань кооперацiї сiльского господарства СРСР / Є.Г. Сiнкевич // Вестн. Харьк. ун-та . – Х. : Основа, 1992. – № 362: История, вып. 25. –  С. 16–20.
 21. Сидоренко С.В. Кооперацiя малих i середнiх сiльськогосподарських пiдприємств, як шлях виходу на зовнiшнi ринки / С.В. Сидоренко // Економiка АПК. – 2011. – № 6. – С. 158–162.
 22. Теслюк С.Р. Організаційно-економічні зв'язки молочарського кооперативу із суб'єктами ринку / С.Р. Теслюк // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 101–104.
 23. Фірсова Н.В. Модель побудови управлінського обліку витрат у підприємствах торгівлі споживчої кооперації / Н.В. Фірсова // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 41–46.
 24. Шуст О.А. Економiчнi засади розвитку кооперацiї в м'ясному скотарствi України / О.А. Шуст // Вiсн. аграр. науки. – 2011. – № 3. – С. 64–68.
 25. Цимбал В.О. Кооперативні принципи Андрія Палія / В.О. Цимбал // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 46–51.
 26. Цимбал В.О. Тенденцiї розвитку свiтового кооперативного руху / В.О. Цимбал //  Економiка АПК. – 2010. – № 12. – С. 140–147.


Оновлено: 26-12-2013, 10:05 / Переглядів: 1 410
 

Авторизація