Сотников Юрій Олексійович


Кандидат економічних наук, доцент

 • Тема дисертації: «Становлення та розвиток орендного механізму господарювання в агробізнесі (на матеріалах Харківської області)».
 • Теми наукового дослідження: «Використання інформаційних технологій при дослідженні складних біологічних систем», «Математичне моделювання процесів ґрунтоутворення».

   Закінчив ХСГІ ім. В.В. Докучаєва в 1986 році за спеціальністю «Бух. облік та аналіз госп. діяльності в с.г.». З 1989 р. і по теперішній час працює на кафедрі економічної кібернетики. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію.

   Має більше 60 публікацій, з них 30 наукових праць, 1 авторське свідоцтво, 20 методичних розробок.


Наукові та навчально-методичні праці:

 1. Сотников Ю. О., Сирий В. М. Особливості використання електронних таблиць в агрономічних дослідженнях//Вісник ХНАУ: зб. наук. пр.- Харків. Серія, Економічні науки. – C. 271-279.
 2. Новосад К.Б, С.В. Рєзнік, Д.В. Гавва. Ю.О. Сотников Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання черноземів типових на чисельність мікроартропод// Вісник ХНАУ сер. «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів»- Харків:ХНАУ. – 2015. – №1. – С.66-72.
 3. Сотников Ю.О,. Гавва Д.В, Рєзнік С.В, Новосад К.Б. Комп’ютерні технології підготовки експерементальних даних в грунтознавстві // Вісник ХНАУ сер. «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів» –  Харків:ХНАУ.- 2015. –  №1. – С.83-95.
 4. Рєзнік С.В., Новосад К.Б., Гавва Д.В.,. Сотников Ю.О. Динаміка чисельності мікроартропод у черноземах типових за умови різного агрогенного та постагрогенного використання // Вісник ХНАУ сер. «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів»- Харків:ХНАУ. – 2015. – №2. – С.66-76.
 5. Гавва Д.В., Сотников, Ю.О, Новосад К.Б. та ін. Використання методів багатомірної статистики під час дослідження чорноземних грунтів // Харків, 2013 Вісн. ХНАУ.№2 сер. Грунтознавство. – С.95-99.
 6. Гопцій Д.Б., Сотников Ю.О. Оцінка сталого розвитку міст за допомогою SWOT – аналізу //Теорія і практика державного управління: зб. наук. пр. – Вид-во ХарРІ НАДУ “МАГІСТ”, – Вип. 1 (36). – С.33-39
 7. Сотников Ю.О., Лебединська О.І. Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку агропродовольчої сфери : матеріали Міжнародної наук.-практ. Конф., присвяч. 198-річ. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2 жовтня 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2014. – 342 с. (С. 271-274)
 8. Сотников Ю.О., Проценко Н.М. Використання електронних таблиць при підготовці спеціалістів аграрного профілю//Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку агропродовольчої сфери: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., присвяч. 198-річ. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2 жовтня 2014 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2014. – 342 с. (С. 193-196).
 9. Гавва Д.В. Применение методов многомерной статистики при проведении исследований в почвоведении / Д.Г. Гавва, Ю.А. Сотников / Психолого-педагогические проблемы формирования единого евразийского пространства: сб. науч. ст.: материалы Евразийского науч. Форума, (Санкт-Петербург, 21–23 ноября 2012). – Санкт-Петербург, 2012.
 10. Сотников Ю.О., Гавва Д.В. Використання кластерного аналізу для обгрунтування класифікації грунтів// Екологічні, економічні та соціальні проблеми розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації: мат-ли міжнар. Наук. Практ конф. 4-5 лист. 2015 р у 2 ч. Ч.І/Харк. Нац. Аграр. Ун-т ім.В.В. Докучаєва- Х.: ХНАУ. –С.114-117.
 11. Сотников Ю.О., Лебединская О.И.Определение инвестиционной привлекательности городов на основе SWOT анализа//Mат. конф. «Интеграционные процессы на евразийском пространстве:успехи, проблемы, перспективы» СПБ, 2013. – С. 112-117.
 12. Vayner A. A. The influence of 24-epibrassinolide on heat resistance and productivity of millet (Panicum miliaceum) plants / A. A. Vayner, N. N. Miroshnichenko, Yu. E. Kolupaev, T. O. Yastreb, V. A. Khripach, Yu. A. Sotnikov // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія : Біологія. – 2014. – Вип. 3. – С. 35-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_biol_2014_3_7. 
 13. Онищенко А.С., Слюсарчук В.Є, Сотніков Ю.О. Факторний аналіз біометричних показників фундука в ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки»// Лісова типологія: наукові, виробничі, навчальні аспекти розвитку: матеріали читань з нагоди дня народження Б.Ф. Остапенка. – Х.: ХНАУ, 2014. – 138 с.
 14. Погорелов А.С., Сотников Ю.А., Черный В.С. Возможности метода клеточных автоматов для оценки поражения населения при химических авариях// Социально-психологические проблемы кризисных ситуаций постиндустриального об-ва/ Мат-лы межвуз. наук.-практ. конф с междунар. участ. – СПБ, 27 дек. 2011.- СПБ.:МИЭП, 2011. -77с. – С.63-64.
 15. Черный В.С., Александров М.В., Сотников Ю.А. Методика оценки отдаленных последствий перенесенного  острого отравления в отдаленном периоде//Мат-лы научн.-практ. конф по военной медицине СПБ, 2012. – С.37-45.
 16. Сотников Ю.О., Новосад К.Б. Моделювання експериментальних досліджень в агрономії. Підготовка даних. Методичні рекомендації. – Харків: вид-во ХНАУ, 2016. – 32 с.
 17. Сотников Ю.О., Сирий В.М. Підготовка даних агрономічних досліджень засобами електронних таблиць. Науково-методичний коментар – Харків: вид-во ХНАУ, 2016. – 32 с.


Оновлено: 23-10-2013, 15:39 / Переглядів: 2 091
 

Авторизація