Степаненко Тетяна Олександрівна


 • кандидат економічних наук, в.о.доцент;
 • тема кандидатської дисертації – "Економіко-екологічна ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах";
 • напрям наукової роботи – інституційні засади розвитку земельних відносин у сільському господарстві: теорія, методологія, практика.

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Степаненко Т.О. Підвищення економіко-екологічної ефективності використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: метод. реком. / розроб. Т. О. Степаненко; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Гуторова / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2013. – 24 с.
 2. Землевпорядне проектування. Тестові завдання для заміру залишкових знань студентів /уклад.: О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Т.О. Степаненко, Л.М. Макєєва. – Х.: ХНАУ, 2013.. – 80 с.
 3. Землевпорядне проектування: Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунування сівозмін та впорядкування угідь (організація угідь): метод. вказівки / О.Я. Петренко, П.Ф. Цигікал, Т.О. Степаненко. – X.: ХНАУ, 2013. – 30 с.
 4. Геодезичні роботи при землеустрої: метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 1 на тему: "Складання плану землекористування (землеволодіння) та визначення площ" // О.Я. Петренко, В.Б. Балакірський, Т.О. Степаненко, І.І. Садовий, М.А. Хоруженко. – Х.: ХНАУ, 2014. – 28 с.

Монографії

 1. Степаненко Т.О. Економіко-екологічна ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: монографія / Т.О. Степаненко; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Гуторова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2013. – 304 с.
 2. Степаненко Т.О. Оцінка економічної та екологічної ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств / Т.О. Степаненко // Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва: колективна монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ю.О. Нестерчук.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – 364 с. – С. 235– 246.
 3. Степаненко Т.О. Удосконалення методів оцінки протиерозійної організації території сільськогосподарських підприємств // Т.О. Степаненко, О.С. Сарапин // Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни: кол. монографія / ред за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю.О. Нестерчук. – Умань: “Візаві” (Видавець “Сочінський”), 2014. – Ч. 1. – 204 с. – С. 65–70.
 4. Гуторов О.І. Альтернативне землеробство: основні ознаки, проблеми та перспективи розвитку / Гуторов О.І., Степаненко Т.О. // Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти: кол. монографія / за ред. акад. НААН С.А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А.В. Кучера. – Х.: Смугаста типографія, 2015. – 428 с. – С. 304–310.
 5. Степаненко Т.О. Ефективність використання земель у сільськогосподарських підприємствах/ Т.Л. Степаненко// Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т.– Х: Смугаста тип., 2015. – 320 с. – С. 146–157.

Статті

 1. Степаненко Т.О. Особливості використання сільськогосподарських земель в умовах ринкової економіки (на прикладі Дергачівського р-ну Харківської обл.) / Т.О. Степаненко // Вісник ХНАУ. Сер. «Економіка АПК і природокористування»: зб. наук. пр. ХНАУ. – 2010. - № 6. - С. 369–377.
 2. Степаненко Т.О. Ефективність використання сільськогосподарських земель у новостворених агроформуваннях Дергачівського району Харківської області / Т.О. Степаненко // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва. Сер. «Екон. науки». Вип. 99. – Х.: ХНТУСГ, 2010. - С. 293–298.
 3. Степаненко Т.О. Використання сільськогосподарських земель як складової економічного потенціалу України / Т.О. Степаненко // Вісник ХНАУ. Сер. «Екон. науки»: зб. наук. пр. ХНАУ. - 2011. - № 3. - С. 312-319.
 4. Степаненко Т.О. Світовий досвід соціалізації земельних відносин та можливості його використання в Україні / Т.О. Степаненко // Зб. наук. пр. Луган. НАУ. Сер. «Екон. науки». - Луганськ, 2012. – С. 248-255.
 5. Степаненко Т.О. Оцінка та тенденції ресурсозабезпеченості сільськогосподарських підприємств / Т.О. Степаненко // Зб. наук. пр. Полтав. держ. аграр. акад. Сер. «Екон. науки». Вип. 1 (4), т. 1. – Полтава: ПДАА, 2012. - С. 279-284.
 6. Степаненко Т.О. Вплив зміни ресурсозабезпеченості на рівень інтенсивності та ефективності сільськогосподарського виробництва / Т.О. Степаненко // Зб. наук. пр. Таврійськ. держ. агротехн. ун-ту. Сер. «Екон. науки» за ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Мелітопол. тип. «Люкс». - 2012. - № 2 (18), т. 3. - С. 199-207.
 7. Степаненко Т.О. Еколого-економічна оптимізація структури посівних площ / Т.О. Степаненко // Зб. наук. пр. Поділ. держ. аграр.-техн. ун-ту. Сер. «Сільськогосподарські, економічні та технічні науки». Вип. 20. – Т. 2. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – С. 285-289.
 8. Гуторов А.И. Суть эффективного землепользования и основные направления его повышения в рыночных условиях / А.И. Гуторов, Т.А. Степаненко // Бюл. науч. работ. Вып. 32. – Белгород: БелГСХА, 2012. – С. 255-261.
 9. Степаненко Т.О. Соціально-економічна сутність земельних віносин / Т.О. Степаненко // Кримський економічний вісник. Наук. Журн. № 1. – Ч. ІІІ, – Сімферополь: ТОВ “Видавничий дім Гельветика”, 2013. – 194 с. – С. 78–80.
 10. Гуторов О.І. Теоретико-методичні аспекти економічно та екологічно ефективного використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах / О.І. Гуторов, Т.О. Степаненко. – АгроІнКом. – 2013. – № 1. – 116 с. – С. 62 – 68.
 11. Степаненко Т.О. Соціальні та економічні засади реформування землекористувань та землеволодінь /Т.О. Степаненко // Вісник ХНАУ. Сер, “Економічні науки”: зб. наук. пр. ХНАУ. – 2013. – № 5. – С. 141–145.
 12. Гуторов О.І. Економічні засади формування та основні тенденції використання земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Харківської області / О.І. Гуторов, Т.О. Степаненко // Розвиток сільських територій. Організаційно-правові форми в сільському господарстві [Текст]: зб. наук. праць економістів-аграрників / [за заг. ред. д-ра екон.наук, проф. Музики П.М.]. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 472 с. – С. 138–174.
 13. Степаненко Т.А. Особенности развития органического производства в Украине / Т.А. Степаненко // Современные проблемы экономики АПК в исследованиях молодых учених: сб. трудов. –. Москва, 2013. – С. 125–132.
 14. Степаненко Т.О. Економічні та екологічні проблеми природокористування // Т.О. Степаненко // Зб. наук. статей “Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країн”, наукова економічна організація «Перстектива». – Дніпропетровськ, 2013. – С. 127–131.
 15. Гуторов О.І. Наукові засади оптимального співвідношення сільсько-господарських культур у сівозмінах О.І. Гуторов, Т.О. Степаненко // Інноваційна економіка АПК: Загальнодерж. наук.-вироб. журн. / Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – № 1. – С. 27–30.
 16. Степаненко Т.А. Особенности организации территории сельскохозяйственных предприятий эколого-ландшафтным методом / Т.А. Степаненко // Инновационные технологии и технические средства для АПК. Ч. ІІ / коллектив авторов. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – С. 105–110.– 250 с.
 17. Степаненко Т.О. Формування екологобезпечного землекористування в сільськогосподарських підприємствах / Т.О. Степаненко // Технологічний аудит та резерви виробництва: журн. – № 1/6 (21). – 2015. – 77 с. – С. 30–33.


Оновлено: 15-10-2019, 13:07 / Переглядів: 2 384
 

Авторизація