Синявіна Юлія Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент

 • Тема дисертації: «Підвищення ефективності виробництва м’яса бройлерів у сільськогосподарських підприємствах».
 • Теми наукового дослідження: «Вдосконалення системи інформаційного забезпечення управління виробництвом продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах»; «Моделювання організаційно-виробничих рішень у птахівництві»; «Оптимізація виробничої структури птахопідприємства».

   У 1984 році закінчила Харківський політехнічний інститут, факультет автоматики та приладобудування, спеціальність «Електронні обчислювальні машини».

   У 1986 року почала працювати на кафедрі економічної кібернетики в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва на посадах інженера, асистента, старшого викладача, у 2014 році захистила дисертацію і по теперішній час працює доцентом цієї кафедри.

   Має 46 публікацій, з них 1 монографія, 23 наукові праці (13 у фахових виданнях), 23 методичні розробки.


Наукові та навчально-методичні праці:

 1. Олійник Т.І. Вплив структури виробничих витрат на ефективність діяльності птахопідприємств / Т.І. Олійник, Ю.В. Синявіна // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2012. – №5. – С. 40-48
 2. Синявіна Ю.В. Організація контроллінга витрат на промислових птахопідприємствах / Ю.В. Синявіна // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Х.: ХНАУ, 2012. – №9. – С. 196-204.
 3. Синявина Ю.В. Особенности определения эффективности в бройлерном птицеводстве / Ю. В. Синявина // Молодой ученый. Чита, 2012. – №12(47) Ч. ІІ. – С. 274-277.
 4. Синявіна Ю.В. Формування дохідності підприємств-учасників агрохолдингу / Ю.В. Синявіна // Матеріали підсумк. наук. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Харків, 10-13 січня 2012 р. – Х.: ХНАУ, 2012. – С. 81-83.
 5. Синявіна Ю.В. Актуальність проблеми інформаційно-консультаційного забезпечення галузі птахівництва / Ю.В. Синявіна, Т.А Бутенко // Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ХНАУ ім.В.В. Докучаєва, Харків, 3-5 жовтня 2012 р. – Х.: ХНАУ, 2012. – С. 165-166.
 6. Синявина Ю.В. Применение инструментов маркетинга для повышения эффективности деятельности предприятий бройлерного птицеводства / Ю.В. Синявина // Креативный маркетинг: сегодня и послезавтра: [сб. тр. IV междунар. науч.-практ. конф.: 7 декабря 2012 г.] – Омск, – С. 314-317.
 7. Синявіна Ю.В., Проценко Н.М. Впровадження дистанційних форм навчання в університеті на основі системи Moodle / Ю.В. Синявіна, Н.М. Проценко // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 11 . – 9 с.
 8. Канцевич С.І., Синявіна Ю.В Удосконалення методики прогнозування у тваринництві / С.І. Канцевич, Ю.В. Синявіна // Економіка АПК. - 2014. - № 6. - С. 20-24.
 9.  Синявіна Ю.В. Економічна оцінка стану галузі тваринництва та державна підтримка її розвитку   [Текст] / Ю.В. Синявіна   // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 19.  – №3. – С. 234-241. 
 10. Синявіна Ю.В. Аналіз українського ринку інформаційних систем бухгалтерського обліку [Текст] / Ю.В. Синявіна // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 21. –  № 2. – С.305-308.
 11. Бутенко Т.А. Раціональне використання ресурсного потенціалу агропідприємств на основі удосконалення інформаційного забезпечення / Т.А. Бутенко, Ю.В. Синявіна //   Ефективна економіка (Електронний ресурс). – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. – 2015. – №11. (0,75 ум. друк. арк.)
 12. Синявіна Ю.В. Економіко-математичне моделювання оптимізації виробництва продукції / Ю.В. Синявіна // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 3. – С. 384-394.
 13. Ульянченко О.В., Бабенко В.О., Синявіна Ю.В. Методи нелінійної оптимізації задач дослідження операцій. //Методичні вказівки для практичних і самостійних занять студентів напрямів підготовки: 6.030601 - “Менеджмент”, 6.030504 - “Економіка підприємства”. – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2010.
 14. Бутенко Т.А., Проценко Н.М., Синявіна Ю.В. Інформатика // Текстовий редактор OpenOffice.org Writer: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.030604 “Економіка підприємства”. – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. - Харків, 2012. – 26 с.
 15. Синявіна Ю.В., Бутенко Т.А., Проценко Н.М. Інформатика //Текстовий редактор OpenOffice.org Writer: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”. – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. - Харків, 2012. – 24 с.
 16. Синявіна Ю.В., Бутенко Т.А., Проценко Н.М. Інформатика // Текстовий редактор OpenOffice.org Calc: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”. – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. - Харків, 2012. – 19 с.
 17. Синявіна Ю.В., Олійник Т.І. Економіка птахівництва/Ю.В. Синявіна, Т.І. Олійник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. – 27 с.
 18. Демина В.М., Бутенко Т.А., Синявина Ю.В. Основы информатики: метод. указания к практич. занятиям для иностр. студ. подготов. отд. / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. – 44 с.
 19. Олійник Т.І., Синявіна Ю.В. Економіка птахівництва / Т.І. Олійник, Ю.В. Синявіна // Лекція для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» та 6.030504 — «Економіка підприємства» – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2013. – 21 с.
 20. Методичні рекомендації до обґрунтування пріоритетних напрямів підвищення ефективності функціонування підприємств з виробництва м’яса бройлерів: метод. рек. / автор Ю.В. Синявіна; за ред. док. ек. наук, професора Т.І. Олійник; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.,2013. – 22 с.
 21. Проценко Н.М., Синявіна Ю.В. Апаратне забезпечення ПК. / Н.М. Проценко, Ю.В. Синявіна // Збірник тестів для студентів напряму підготовки 7.08010103 «Землеустрій та кадастр». – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2013. –21 с.
 22. Лебідь М.Т., Синявіна Ю.В. Сіткові методи управління сільськогосподарським виробництвом / М.Т. Лебідь, Ю.В. Синявіна // Лекція для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» та 6.030504 –«Економіка підприємства» – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2013. –21 с.
 23. Лебідь М.Т., Синявіна Ю.В. Моделі управління запасами в сільськогосподарському виробництві / М.Т. Лебідь, Ю.В. Синявіна // Лекція для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» та 6.030504 – «Економіка підприємства»- ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2013. –27 с.
 24. Лебідь М.Т., Синявіна Ю.В. Модель міжгалузевого балансу / М.Т. Лебідь, Ю.В. Синвіна // Лекція для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» та 6.030504 — «Економіка підприємства» – ХНАУ.
 25. Синявіна Ю.В. Економіко-математичне моделювання: методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Ю.В. Синявіна, Т.А. Бутенко. – Харк. нац. агр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – 2015. – 19 с.
 26.  Бутенко Т.А. Інформаційні системи і технології в маркетингу: конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» / Т.А. Бутенко, Ю.В. Синявіна. - Харк. нац. агр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – 2015. – 120 с.
 27. Синявіна Ю.В. Економіко-математичне моделювання. Конспект лекцій для студентів ОС «бакалавр» спеціальностей 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Ю.В. Синявіна. – Харк. нац. агр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – 2016. – 170 с.


Оновлено: 23-10-2013, 15:42 / Переглядів: 2 714
 

Авторизація