Сисоєва Світлана Ігорівна

Доцент кафедри інформаційних технологій, консалтингу і туризму,

кандидат наук з державного управління

 

Доктор філософії, кандидат наук з державного управління, доцент

Напрям наукової роботи: «Механізми державного регулювання ринку туристичних послуг України», "Економічне значення сільського зеленого туризму в контексті розвитку сільських територій України".

 

 

   У 2007 р. з відзнакою закінчила Міжнародний Слов’янський університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджер-економіст за спеціалізацією «Менеджмент у туристичній індустрії».

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію «Механізми державного регулювання ринку туристичних послуг України (на прикладі Причорноморського та Карпатського регіонів» за спеціальністю «Механізми державного управління».

Автор 37 наукових публікацій, із яких сім статей опубліковано в наукових фахових виданнях України з державного управління, вісім статей – у наукових фахових виданнях України з економіки, одна стаття – у наукометричному виданні, 19 тез доповідей – у матеріалах науково-практичних конференцій.

   Переможець конкурсу «Я люблю Харків» із проектом «Туристичний маршрут містечка Докучаєвське».

   За сприяння розвитку туризму на Харківщині, усебічну підтримку, активну участь у проведенні туристичних заходів нагороджена грамотою ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму». За активну діяльність із розвитку внутрішнього туризму, популяризацію туристичного потенціалу, сприяння у створенні нових маршрутів та формуванні позитивного іміджу Харківської області нагороджена Почесною грамотою Управління культури і туризму ХОДА.

   Учасник ініціативної групи щодо співпраці державних органів влади з вищими навчальними закладами; міжвузівського навчально-методичного об'єднання з туризму,  Агротуристичного кластера «Енергія змін – Еко-громада» з проектом «Туристичний маршрут містечка Докучаєвське» (інклюзивний туризм як засіб соціально-психологічної реабілітації людей з обмеженими можливостями).

   Представник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в Мережі знань Національної туристичної організації України.

   Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

   Науковий консультант з питань розвитку туризму в ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму».

   Представник Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва у Мережі знань Національної туристичної організації України.

  Щороку бере участь у Міжнародному туристичному форумі «Харків: партнерство в туризмі». Організовувала участь Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва у виставці «Харківщина: туристичні відкриття».

 

Публікації:

 1. Туризм в России   Словарь-справочник /  В. Соловьев, М. Селюков, Н. Шалыгина, Я. Бондарева, В. Виноградская, С. Сысоева // Словарь-справочник г. Белгород, ИПК НИУ БелГУ, 2011. – 252 с.

 

Навчальні посібники:

 1. Навчальний посібник «Економіка та організація іноваційної діяльності», О. І. Гуторов, М.Ю. Ярута, С.І. Сисоєва, 227 – С., Х. 2019
 2. Методичні вказівки «Менеджмент в сільськогосподарському виробництві», С.І. Сисоєва, М.Ю. Ярута, 43 – С., Х. 2019

Монографії:

 1. Сисоєва С.І. Механізми державного регулювання ринку туристичних послуг України: монографія. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2017 р. 192 с.

 

 Статті:

 1. Сисоєва С. І. Державне регулювання туристичного бізнесу в Україні. // Ефективність державного управління: зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ.  Вип. 40 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 350–356.
 2. Сисоєва С.І. Державні механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів України в галузі туризму. Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. Вип. 2 (45). С. 156–164.
 3. Сисоєва С.І. Державні механізми інвестування в туристичну діяльність в Україні [Електронний ресурс]. Державне будівництво: [Електронне наукове фахове видання]. 2014. № 1. Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-1/index.html.
 4. Сисоєва С. І. Механізми вдосконалення розвитку регіонального туризму України. Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. Вип. 3 (46). С. 140–148.
 5. Сисоєва С. І.Механізми реалізації державної політики в галузі туризму у зарубіжних країнах. Ефективність державного управління: зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева.  Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. Вип. 39. С. 347–355.
 6. Сисоєва С. І. Механізми управління туристичним бізнесом в Україні. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. № 2 (46). С. 75–80.
 7. Сысоева C. И. Механизмы формирования государственной политики в туристической отрасли зарубежных стран [Электронный ресурс]. Экономика и социум. – 2014. – № 2 (11). – Режим доступу : http://www.iupr.ru.
 8. Сисоєва С.І., Марченко О.С. Теоретичні аспекти практичної підготовки студентів та кадрового забезпечення аграрного-промислового виробництва [Электронный ресурс]. International Scientific Journal “Internauka”. 2017. № 2 (24). Т. 1.  С. 122-126. – Режим доступу : http://www.inter-nauka.com/
 9. Павлова Т.Г., Красовська О.Ю., Сисоєва С.І. Електронне науково фахове видання, Випуск № 22\2018. Т.1. С. 637-640 – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/22-2018/121.pdf
 10. Романова А.А., Сисоєва С.І. Переваги та недоліки глобалізація української економіки. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. № 2. С. 170–180.
 11. Ульянченко О. В., Борисова О. В., Сисоєва С. І. Економічне значення сільського зеленого туризму в контексті розвитку сільських територій України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5417
 12. Сисоєва С. І. Науково-практичні напрями вдосконалення організаційно-економічних механізмів регулювання регіонального туристичного ринку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5487

 

Участь у конференціях:

 1. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків,  28-29 квіт. 2016 р.). – Харків, НУЦЗУ, 2016.
 2. Харків: партнерство в туризмі»: VІІІ Міжнародний туристичний форум (м. Харків, 12-13 трав. 2016 р.).
 3. Інновації та кращі рішення для активного та екологічного туризму України: круглий стіл) (21 квіт. 2016 р.). Харків, Держпром, 2016.
 4. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів: Міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2016 р.). Харків: ХНАУ, 2016.
 5. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету менеджменту і економіки (24-25 трав. 2017). Харків: ХНАУ, 2017.
 6. Харків: партнерство в туризмі: ІХ Міжнародний туристичний форум за участі іноземних міст-партнерів (20-21 квіт. 2017 р.). Харків, 2017.
 7. 7. Управління туристичною індустрією: методологія і практика: ІV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (27-28 верес. 2017 р.): Полтава, 2017.
 8. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету менеджменту і економіки (13-14 березня 2018). Харків: ХНАУ, 2018.
 9. Харків: партнерство в туризмі: ІХ Міжнародний туристичний форум за участі іноземних міст-партнерів (16-17 травня. 2018 р.). Харків, 2018.
 10. Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. ІХ з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України, (17 – 21 вересня 2018р.). Харків 2018.
 11. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів, ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р.), Харків – 2018
 12. Всеукраїнської науково-практичної конференції 12 грудня 2018 р. – Полтава: Полтавська державна агарна академія. 2018.
 13. Професійна туристична освіта: проблеми і перспективи, Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, 26 лютого 2019 р. м. Харків. Ст. 7-13
 14. Державне регулювання системи доступності туризму, Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Сучасні тенденції та іноваційні напрями розвитку туристичних дестинацій, 29 березня, 2019р. Х.стр. 223-225.
 15. Харків: партнерство в туризмі: ІХ Міжнародний туристичний форум за участі іноземних міст-партнерів (24-26 травня 2019 р.). Харків, 2019.

 Оновлено: 2-01-2020, 09:34 / Переглядів: 2 146
 

Авторизація