Сисоєва Світлана Ігорівна

Доцент кафедри інформаційних технологій, консалтингу і туризму,

кандидат наук з державного управління

СИСОЄВА С.І.

 

   Кандидат наук з державного управління, доктор філософії, доцент

   Напрям наукової роботи: «Механізми державного регулювання ринку туристичних послуг України»

   У 2007 р. з відзнакою закінчила Міжнародний Слов’янський університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджер-економіст за спеціалізацією менеджмент в туристичній індустрії.

  У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію «Механізми державного регулювання ринку туристичних послуг України (на прикладі Причорноморського та Карпатського регіонів» за спеціальністю «Механізми державного управління».

 

Публікації:

      

 1. Туризм в России   Словарь-справочник /  В. Соловьев, М. Селюков, Н. Шалыгина, Я. Бондарева, В. Виноградская, С. Сысоева // Словарь-справочник г. Белгород, ИПК НИУ БелГУ, 2011. – 252 с.

      

Монографії:

 1. Сисоєва С.І. Механізми державного регулювання ринку туристичних послуг України: монографія. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2017 р. 192 с.

 

Статті:

 1. Сисоєва С. І. Державне регулювання туристичного бізнесу в Україні. // Ефективність державного управління: зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ.  Вип. 40 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 350–356.
 2. Сисоєва С.І. Державні механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів України в галузі туризму. Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. Вип. 2 (45). С. 156–164.
 3. Сисоєва С.І. Державні механізми інвестування в туристичну діяльність в Україні [Електронний ресурс]. Державне будівництво: [Електронне наукове фахове видання]. 2014. № 1. Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-1/index.html.
 4. Сисоєва С. І. Механізми вдосконалення розвитку регіонального туризму України. Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. Вип. 3 (46). С. 140–148.
 5. Сисоєва С. І.Механізми реалізації державної політики в галузі туризму у зарубіжних країнах. Ефективність державного управління: зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева.  Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. Вип. 39. С. 347–355.
 6. Сисоєва С. І. Механізми управління туристичним бізнесом в Україні. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. № 2 (46). С. 75–80.
 7. Сысоева C. И. Механизмы формирования государственной политики в туристической отрасли зарубежных стран [Электронный ресурс]. Экономика и социум. – 2014. – № 2 (11). – Режим доступу : http://www.iupr.ru.
 8. Сисоєва С.І., Марченко О.С. Теоретичні аспекти практичної підготовки студентів та кадрового забезпечення аграрного-промислового виробництва [Электронный ресурс]. International Scientific Journal “Internauka”. 2017. № 2 (24). Т. 1.  С. 122-126. – Режим доступу : http://www.inter-nauka.com/
 9. Романова А.А., Сисоєва С.І. Переваги та недоліки глобалізація української економіки. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. № 2. С. 170–180.

 

Участь у конференціях:

 1. Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків,  28-29 квіт. 2016 р.). – Харків, НУЦЗУ, 2016.
 2. Харків: партнерство в туризмі»: VІІІ Міжнародний туристичний форум (м. Харків, 12-13 трав. 2016 р.).
 3. Інновації та кращі рішення для активного та екологічного туризму України: круглий стіл) (21 квіт. 2016 р.). Харків, Держпром, 2016.
 4. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів: Міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2016 р.). Харків: ХНАУ, 2016.
 5. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету менеджменту і економіки (24-25 трав. 2017). Харків: ХНАУ, 2017.
 6. Харків: партнерство в туризмі: ІХ Міжнародний туристичний форум за участі іноземних міст-партнерів (20-21 квіт. 2017 р.). Харків, 2017.
 7. Управління туристичною індустрією: методологія і практика: ІV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (27-28 верес. 2017 р.): Полтава, 2017.

 

 

 Оновлено: 8-10-2017, 13:04 / Переглядів: 1 152
 

Авторизація