Таран Оксана Миколаївна

 

  

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача 

Таран Оксана Миколаївна

Найменування посади

доцент кафедри  менеджменту і адміністрування

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

Харківський державний аграрний університет

ім. В.В. Докучаєва, 1993,

спеціальність:  «Економіка та управління в галузях АПК»;

кваліфікація: «економіст-організатор».

від 22.06.1993 р.

Науковий ступінь,шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або категорія, педагогічне звання

Кандидат економічних наук зі спеціальності

 08.07.02  «Економіка сільського господарства і АПК»

(08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»)  (073 «Менеджмент»);

Диплом кандидата наук від 09.12.1998 р.,

«Економічні основи і шляхи поліпшення функціонування соціальної інфраструктури сільськогосподарського виробництва»

 

Доцент кафедри управління в агропромисловому комплексі;

атестат доцента від 17.04.2003 р.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Стратегічне управління (42)

Стратегічне управління підприємством  (20)

Стратегічний менеджмент (28)

Менеджмент (30)

Менеджмент у захисті, карантині рослин (14)

Публічне адміністрування (30)

Дипломатичний протокол (18)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Полтавська державна аграрна академія, кафедра публічного управління ті адміністрування

Посвідчення № 061/18 від 12.10.2018 р.

Стажування з дисциплін: «Публічне управління»

Полтавська державна аграрна академія, кафедра менеджменту. Посвідчення № 053/18 від 09.06.2018 р.

Стажування з дисциплін: «Менеджмент».

 

 

Участь в конференціях і семінарах

Теорія та практика менеджменту: Міжнар. наук.­практ. конф. (19 трав. 2016 р.). Луцьк, 2016.

Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: Міжнар. наук.-практ. конф., 19 лютого 2016 р.– Харків: ХНАУ, 2016.

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів: Міжнар.наук.-практ. конф. (22 грудня 2016 р.). Х,: ХНАУ, 2016.

ХVШ Всероссийская студ. науч.-практ. конф. Нижневартовского гос. ун-та (г. Нижневартовск, 5–6 апреля 2016 года)

Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету і економіки (23-24 березня 2016).  Харків, ХНАУ, 2016/

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2017 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2017.

Економiка сьогоднiVІІ Всеукраїнська наук.-практ. Інтернет - конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»Сучасна проблематика підготовки фахівців з економіки, економічної кібернетики, аналітики та комп’ютерних інформаційних технологій – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economytyday.forumotion.me/search

Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету менеджменту і економіки (24-25 трав. 2017). – Харків, ХНАУ, 2017.

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Харків, 25 жовт. 2018 р.)  Харків: ХНАУ, 2018.

Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Полтава, 12 грудня 2018 р.) Полтава: Полтавська державна агарна академія. 2018.

Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів факультету менеджменту і економіки (13-14 березня 2018). Харків, ХНАУ, 2018.

Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів наукових ступенів (19-20 березня  2019). Харків, ХНАУ, 2019.

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна наук.-практич. конференція, присвячена 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім.. В.В. Докучаєва (м. Харків, 3-4 жовт. 2019 р.). Харків, ХНАУ, 2019.

Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та перспективи: Всеукраїнська наук.-практ. конф. (м. Полтава, 29 травн. 2019 р.). Полтава, ПДАА, 2019.

Робота з аспірантами та докторантами

Рожненко Д.А. «Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності маркетингової діяльності в сільському господарстві»

Куряшова С.В. «Управління ризикозахищеністю галузі сільського господарства»

Сорокотяга М.С. «Диверсифікація галузі сільського господарства в умовах євроінтеграції»

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Wed of Science Core  Соllесtion

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 Таран О.М., Таран Ю.С. Визначення стратегії розвитку галузі рослинництва аграрного підприємства [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Одеса, 2018. Вип. 22. С. 108-115.  Режим доступу до ресурсу: hhtp://www.market-infr.od.ua/uk/22-2018/

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. Ульянченко О.В., Кондратюк Н.В., Таран О.М. Ефективність виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах: монографія. Харків: Харк. нац. агр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2015. 194 с.

 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії»

 

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення як ості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань У країни, або іноземного рецензованого наукового видання

Тема кафедри: «Теоретичні і методологічні засади управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0115U006916).

Виконавець розділу: «Теоретико-методичні засади розвитку аграрного сектору економіки, особливості маркетингу та менеджменту в сільському господарстві».

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II- III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти /інституту /факультету /відділення ; наукової установи) / філії / кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової /станови)/ навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії /іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

Заступник декана факультету менеджменту і економіки ХНАУ (№ 1047-к від 1.09. 2016 р.)

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох базових спеціалізованих вчених рад

 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників ія самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій /практикумів /методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю и найменування

1. Таран О.М. Дипломатичний протокол: метод. вказівки до практ., семінар. занять і самостійної роботи. Для здобувачів другого (магістерського) освітнього ступеня спец. 073 «Менеджмент». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016. 24 с.

2. Таран О.М., Кондратюк Н.В. Публічне адміністрування: метод. вказівки та рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів другого (магістерського) освітнього ступеня спец. 074 «Публічне управління та адміністрування». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016. 32 с.

10. Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 074 (281) «Публічне управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / О.І. Гуторов, О.В. Ульянченко, Т.І. Олійник, О.О. Гуторова, О.М. Таран та ін. Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016.  45 с.

3. Таран О.М. Дипломатичний протокол: курс лекцій Х.: ХНАУ, 2016.  145 с.

4. Таран О.М. Публічне адміністрування: методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни  для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2017. 43 с.

5. Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з дисципліни «Публічне адміністрування» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністрування»  / О.І. Гуторов, Ю.Л. Філімонов, О.М. Таран, О.О. Гуторова.  Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2017.  46 с.

6. Таран О.М. Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 051 «Економіка». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2018. 30 с.

7. Таран О.М. Тестові завдання для проведення підсумкового контролю рівня засвоєння знань з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 051 «Економіка». Харків: Харк. нац. аграр. ун-т  ім. В.В. Докучаєва, 2018. 78 с.

8. Методичні вказівки та рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Публічне адміністрування» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / О. М. Таран, Н.В. Кондратюк. – Х.: ХНАУ, 2018. 34 с.

9. Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування: навч. посіб. / За загальною редакцією: М. Огійчука, Т. Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н. Вовчук. К.: Алерта, 2018. 306 с.

10. Таран О.М. Менеджмент: навчальний посібник  для здобувачів першого(бакалаврського) рівня освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Х.: ХНАУ, 2019.  302 с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно )чим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів

2015-2016 навчальний рік:

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

ІІ місце за напрямом «Менеджмент» Васильченко А., студентка ОР «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент»

2016-2017 навчальний рік:

 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

ІІ місце за напрямом «Менеджмент» Климкіна А., студентка ОР «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент»

2017-2018 навчальний рік:

 І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

І місцеза напрямом «Публічне управління та адміністрування» Петченко М., студентка ОР «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

15) наявність на науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Таран О.М. Необхідність інноваційного розвитку аграрних підприємств. Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку АПК України: кол. монографія; за ред. д.е.н. проф. Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавець «Сочінський», 2015. С. 149-154.

2. Таран О.М. Значення технології управління у системі управління підприємством. Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної економіки: кол. монографія / за ред. д.е.н. проф. Ю.О. Нестерчук.  Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016.  С. 190-195.

3. Таран О.М. Управління формуванням стратегічного потенціалу підприємства. Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Украні: кол. монографія / за ред. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2017. С.230-234.

4.Таран О.М., Філімонов Ю.Л.  Аналіз видів діяльності в ціннісному ланцюжку як складова внутрішнього стратегічного аналізу / Инновационная экономика, № 44.  С. 132-135.

5. Таран О.М., Філімонов Ю.Л. Необхідність формування стратегій розвитку аграрних підприємств. Агропромисловий комплекс України: теорія, методологія, практика: кол. монографія / за ред. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2018. С. 29-38.

 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

Науковий  консультант ТОВ «СІМКОРД» (Simcord LLC. Technologies) з питань організації розвитку, удосконалення управлінських систем. (Довідка від 18.09.2018 р.).

 

 

 

 

 

 Оновлено: 28-11-2019, 09:18 / Переглядів: 4 170
 

Авторизація