Таран Оксана Миколаївна

 

  

 

Кандидат економічних наук, доктор філософії, доцент

Напрям наукових досліджень: «Теоретико-методичні засади розвитку аграрного сектору економіки, особливості маркетингу та менеджменту в сільському господарстві» 

Навчалася на економічному факультеті Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Економіка і управління в галузях АПК», який закінчила з відзнакою. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічні основи і шляхи поліпшення функціонування соціальної інфраструктури сільськогосподарського виробництва». У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри управління в агропромисловому комплексі.

Таран О.М. є автором понад 100 публікацій, з них 73 наукові праці (у т.ч. 2 монографії)  та 30 робіт навчально-методичного характеру. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації: виступає опонентом та рецензентом дисертаційних робіт. На теперішній час Таран О.М. є членом ради факультету менеджменту і економіки, науково-методичної комісії факультету, заступником декана факультету менеджменту і економіки. За досягнення у підготовці фахівців вищої кваліфікації для агропромислового комплексу України  Таран О.М. було нагороджено Грамотою районної державної адміністрації та Харківської районної ради (2006р.), ГрамотоюХарківської обласної ради (2011р.), лауреат регіонального  конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» (2017р.).

Публікації:

навчальні посібники:

 1. Таран О. М. Стратегічне управління : навч. посібник / О. М. Таран. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2004. – 145 с. (8,4 ум.-др. арк.).
 2. Таран О. М. Менеджмент: посібник / О. М.Таран, С. В. Никоненко. – Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2010. – 378 с. (21,0 ум.-др. арк.).
 3. Таран О. М. Психологія управління: навч. посібник / О. М.Таран, С. В. Никоненко. – Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., ХНАУ, 2012. – 203 с. (12,0 ум.-др. арк.).
 4. Таран О.М.  Стратегічне управління: навч. посібник/ О.М. Таран, Н. В. Кондратюк. – Харк. нац. аграр. ун-т.- Харків,  2014.- 261с.

монографії:

 1. Стан і напрями  вдосконалення функціонування дослідного господарства «Кутузівка»: оцінно-ситуаційний аналіз: монографія /  В.К., Трішин О.К., Бєсєдін М.О та ін.; за ред. М.О. Бєсєдіна, В.М. Нагаєва // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків,  2011. – 185 с. (10,9 ум.-др. арк.).
 2. Ефективність виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах: монографія / О.В.Ульянченко, Н.В. Кондратюк, О.М. Таран,  Харк. нац. агр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – 194 с. (11,2 ум.друк.арк.)

курси лекцій:

 1. Таран О.М. Дипломатичний протокол і етикет: курс лекцій / О.М. Таран. –

 Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2001. – 54 с.

 1. Таран О.М.Дипломатичний протокол: курс лекцій для студ. магістратури спец. 073 «Менеджмент» /  О.М. Таран. – Х.: ХНАУ, 2016. – 145 с.

статті:

 1. Таран О.М. Стан та напрями удосконалення роботи побутової служби сільськогосподарського підприємства: результати експертного аналізу  / О.М. Таран, П.О. Абраменко // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві:  Мат-ли третіх регіональних річних зборів Північно-Східного відділення Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників. – Х., ХНТУСГ ім. П. Василенка. – 2010. – С. 331-338.
 2. Таран О.М. Бенчмаркінг як інструмент конкурентного аналізу підприємства / О.М. Таран // Зб. наук. праць Таврійського держ. агротехн.ун-ту (економічні науки). Мелітополь: Вид-во Мелітоп. типогр. «Люкс», 2010. - № 1(9). – С. 333-337.
 3. Таран О.М. Формування соціальної стратегії аграрного підприємства / О.М. Таран О.М.         // Актуальні питання сучасної економіки: Матер. IV Всеукр. заочної наук. конф., 24 грудня 2012 р. (Ч. І)/ ред. кол. О.О. Непочатенко та ін.. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. 240 с. (в т.ч. О.М. Таран – С. 205-208). 
 4. Таран О.Н. Преимущества и особенности Интернет-маркетинга / О.Н. Таран, Ю.С. Таран //  маркетинг: сегодня и послезавтра:  сборник материалов V Международной научно-практической конференции (Омск, 5–6 декабря 2013 г.) / [отв. ред. О. А. Козлова]. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 360 с., С145-147.
 5. Таран О.М. Визначення стратегії розвитку підприємства за допомогою SPACE-методу / О.М. Таран// Колективна монографія: Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України  / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. –  Умань: Видавець «Сочінський», 2014. – Частина 2. –  С.234-239.
 6. Таран О.М. Визначення стратегічної позиції підприємства на ринку та перспектив його розвитку за допомогю матричних методів аналізу/ О.М. Таран, П.О. Абраменко// Колективна монографія: Основні пріоритети розвитку АПК у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни/ Під ред. Ю.О.Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (видавець «Сочінський»), 2015. – Ч.2. С.105-112.
 7. Таран О.М. Необхідність інноваційного розвитку аграрних підприємств / О.М. Таран. // Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку АПК України: кол. монографія; під ред. д.е.н. проф. Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. 272 с. – С. 149-154.
 8. Таран О.М. Значення технології управління в системі управління підприємством/ О.М. Таран // Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної  економіки: кол. монографія/ Під ред. д.е.н. проф. Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2016. – 264 с. – (С. 190-195)
 9. Таран О. М. Аналіз видів діяльності в ціннісному ланцюжку як складова внутрішнього стратегічного аналізу / О. М. Таран, Ю. Л. Філімонов // «Инновационная экономика» – Херсон: Издательский дом "Гельветика", 2017. – 136 с. ( С.132-135)
 10. Таран О. М. Управління формуванням стратегічного потенціалу підприємства/ О.М. Таран//Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Украні: колек. монографія/ Під ред. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2017. – 260 с. ( С.230-234)


Оновлено: 26-09-2013, 13:42 / Переглядів: 3 161
 

Авторизація