Тихоненко Дмитро Григорович

 

 

   Відомий учений-ґрунтознавець, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри ґрунтознавства Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, академік Української екологічної академії наук (УЕАН) та Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності (м. Санкт-Петербург), заступник Генерального секретаря товариства ґрунтознавців і агрохіміків України, співголова наукової ради з ґрунтознавства Національної академії наук України.

   У 1983 р. захистив дисертацію з теми «Эволюция, систематика и использование лёгких почв юго-запада Русской равнины» на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. Автор 20 підручників і посібників та понад 240 наукових праць з ґрунтознавства, член редколегії Вісника ХНАУ ім. В.В. Докучаєва серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів», член спецради з захисту дисертацій ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського» і Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва; член редколегії наукового журналу «Ґрунтознавство» (м. Дніпропетровськ), наукового Вісника з «Ґрунтознавства» Львівського національного університету ім. Івана Франка і міжвідомчого тематичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство» ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського», нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України, «Знаком Пошани», «Петра Могили», «Слобожанської слави», низкою грамот Міністерства аграрної політики та продовольства України, стипендії ім. академіка О.Н. Соколовського для визначних учених України, нагороджений Золотою медаллю В.В. Докучаєва до 100-річчя виходу у світ «Русского чернозема» і золотою медаллю Всеукраїнської виставки за підручник «Ґрунтознавство з основами геології» та дипломом І ступеня за підручник «Геологія з основами мінералогії» на конкурсі підручників Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, автор чотирьох патентів з ґрунтознавства, провідний науковець, педагог, методист з ґрунтознавства, один з кращих знавців природи і ґрунтів України, підготував трьох докторів і 14 кандидатів сільськогосподарських наук, керує аспірантурою та докторантурою.

   Науковий напрям робіт: еволюція і класифікація природних і агрогенних ґрунтів України.

 

Список вибраних наукових праць:

 1. Тихоненко Д.Г. Головне багатство нації – учора, сьогодні, завтра / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Вісник Харк. НАУ ім. В.В. Докучаєва. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – X., 2008. – № 1. – С. 3-9.
 2. Тихоненко Д.Г. До 50-річчя епохального обстеження грунтів України (історія, методологія, орієнтири) / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Зб.наук. пр. НАН України. Черкас. Нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С.92-96.
 3. Тихоненко Д.Г. Окислительно-восстановительный режим легких почв юго-запада Русской равнины / Д.Г. Тихоненко // Сб. науч. Тр. Курс. гос. с.-х. акад. им. И.И. Иванова. – Курск, 2008. – С. 10-15.
 4. Тихоненко Д.Г. Петрографія і мінералогія пісків південного заходу Східно-Європейської (Руської) рівнини / Д.Г. Тихоненко // 3б. наук. праць «Генеза, географія та екологія ґрунтів». Львів. НУ імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 534-539.
 5. Тихоненко Д.Г. Академік О.Н. Соколовський – учений і педагог / Д.Г. Тихоненко //Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – Харків, 2009. – № 2. – С. 6-11.
 6. Тихоненко Д.Г. Вплив лісових насаджень на еволюцію чорноземів / Д.Г. Тихоненко, К.Б. Новосад, Г.Б. Гладун, Д.В. Гавва// Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – Харків, 2009. – № 2. – С.72-82.
 7. Тихоненко Д.Г. До 125-річчя монографії В.В. Докучаєва «Русский чернозем» / Д.Г. Тихоненко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2009. – № 12(2). – С. 45-54.
 8. Тихоненко Д.Г. Ґрунти долинних екосистем Лівобережного Лісостепу України (науковий доробок Докучаєвської кафедри ґрунтознавства) / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін, В.В. Дегтярьов // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідом. тем. наук. зб. [«Охороні ґрунтів – державну підтримку»]. – Харків, 2010. – Кн. І. – С. 151-163. – (Спецвип. до VIII з’їзду УТГА).
 9. Тихоненко Д.Г. Колоїдно-хімічна діагностика акумулятивного ґрунтотворення і родючості чорноземів України. Агрохімія і Ґрунтознавство / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідом. тем. наук. зб. [«Охороні ґрунтів – державну підтримку»]. – Харків, 2010. – Кн. І. – С. 163-173.
 10. Tikhonenko D.G. Nano diagnostic of colloidal peptization and coagulation under fertilizers input / D.G. Tikhonenko, V.I. Filon, S. Kharkivskiy // Proceedings of International Symposium on Soil Quality and Management of World Mollisols (ISSQMWM ' 2010), July 13–16, 2010, Harbin, New Advances in Research and Management of World Mollisols. – China: Northeast Forestry University Press, 2010. – P. 194.
 11. Tikhonenko D.G. Microbiological plazma transformation in different biogeocoenosises in Forest Steppe soils of Ukraine / D.G. Tikhonenko, K.B. Novosad, D.V. Gavva // Proceedings of International Symposium on Soil Quality and Management of World Mollisols (ISSQMWM ' 2010), July 13–16, 2010, Harbin, New Advances in Research and Management of World Mollisols. – China: Northeast Forestry University Press, 2010. – P. 216-217.
 12. Tikhonenko D.G. Humus stage evolution in chernozems of the left-bank of Ukraine / D.G. Tikhonenko // Proceedings of International Symposium on Soil Quality and Management of World Mollisols (ISSQMWM ' 2010), July 13–16, 2010, Harbin, New Advances in Research and Management of World Mollisols. – China: Northeast Forestry University Press, 2010. – P. 110-111.
 13. Тихоненко Д.Г. До проблеми консервації деградованих і малопродуктивних земель / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін, В.В. Дегтярьов // Регіон–2010 стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнар.наук.-практ. конф., 4-5 листопада 2010 р.– Харків, 2010.– С. 339-342.
 14. Тихоненко Д.Г. Агрогенне ґрунтотворення і класифікація ґрунтів / Д.Г. Тихоненко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2010. – № 5. – С. 5-10.
 15. Тихоненко Д.Г. Елементарні ґрунтові процеси (ЕГП) при акумулятивному ґрунтотворенні /Д.Г. Тихоненко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2011. – № 1. – С. 18-21.
 16. Тихоненко Д.Г. До історії факультету агрохімії та ґрунтознавства Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва / Д.Г. Тихоненко //Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2011. – № 2. – С. 5-8.
 17. Тихоненко Д.Г. Екологічні парадигми і ноосфера В.І. Вернадського/ Д.Г. Тихоненко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2013. – № 1. – С. 5-8.
 18. Тихоненко Д.Г. Елементарні ґрунтові процеси (ЕГП) у ґрунтах підзолистого типу Полісся України / Д.Г. Тихоненко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. – № 3. – С. 5-9.
 19. Тихоненко Д.Г. Мінеральна матриця чорноземів природних і агроекосистем / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2012. – № 3. – С. 10-16.
 20. Тихоненко Д.Г. Еволюція агрогенних ґрунтів України / Д.Г. Тихоненко // сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія викладання / Мат-ли наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів імені професора М.К. Шикули. – К: ТОВ НПВ «Інтерсервіс», 2012. – С. 290-292.
 21. Тихоненко Д.Г. Пізньокайнозойський ґрунто-літогенез та фіторекультивація як ноосферна перспектива / Д.Г. Тихоненко, П.В. Заріцький, Ж.М. Матвіїшина, В.О. Забалуєв, М.О. Горін, В.В. Андреєв // Рекультивація складних техноекосистем в новому тисячолітті: ноосферний аспект / Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 травня 2012 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ, 2012. – С. 60-64.
 22. Тихоненко Д.Г. Еволюція і класифікація агрогенних ґрунтів України / Д.Г. Тихоненко // Наук. вісн. Чернів. ун-ту Біологія. – Т. 4. – Вип. 1 – Чернівці, 2012. – С. 96-99.
 23. Геологія з основами мінералогії: підручник / [Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін, В.В. Дегтярьов та ін.]. – Харків, Майдан, 2009. – 581 с.
 24. Практикум з ґрунтознавства: навч. посібник / [Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, Л.Л. Величко та ін.]. – Харків, Майдан, 2009. – 443 с.
 25. Сільськогосподарська екологія: навч. посібник / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін. – Харків, ХНАУ, 2009. – 57 с.
 26. Тихоненко Д.Г. Класифікація ґрунтів: лекція / Д.Г. Тихоненко. –Харків. – ХНАУ, 2009. – 59 с.
 27. Картографія ґрунтів: підручник / [Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, М.О. Горін, Д.В. Гавва]. – Харків, Майдан, 2013. – 350 с.
 28. Тихоненко Д.Г. Еволюція ґрунтів: цикл лекцій /Д.Г. Тихоненко. –Харків, ХНАУ, 2011. – 73 с.
 29. Лабораторний практикум з ґрунтознавства: навч. посібник / [Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В., Величко Л.Л. та ін.]; за ред. проф. Д.Г. Тихоненка. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 443 с.
 30. Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості: підручник [Забалуєв В.О., Балаєв А.Д., Тарарико О.Г., Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В., Тонха О.Л., Пікавська О.В.]. – К., 2013. – 312 с.
 31. Картографія ґрунтів: підручник [Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, М.О. Горін, С.І. Веремеєнко, В.М. Фурман, Д.В. Гавва]. – Харків, Майдан, 2014. – 351с.
 32. Великомасштабне картографування ґрунтів за допомогою інтегрального аналізу даних дистанційного зондування і цифрових моделей рельєфу: методичні рекомендації / Тихоненко Д.Г., Ачасов А.Б., Ачасова А.О. – Харків: ХНАУ, 2010. – 48 с.
 33. Мікробіологія ґрунтів: навч. програма / [Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В., Казюта О.М. та ін.]. – К., Аграрна освіта, 2011. – 20 с.
 34. Тихоненко Д.Г. Інтегроване знання / Д.Г. Тихоненко // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти: мат-ли Всеукр.наук.-метод.конф.: зб. наук. праць (23-24 лютого 2011 р.). – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 431-433.
 35. Тихоненко Д.Г. Генеза і класифікація агрочорноземів України / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». – Х., 2014. – № 1. – С. 5-11.
 36. Тихоненко Д. Г. Головні закономірності розвитку агрогенних ґрунтів України / Д. Г. Тихоненко // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, еволюція ґрунтів». – Харків, 2015. – № 2. – С. 5-11.
 37. Тихоненко Д. Г. Маршрутами В.В. Докучаєва / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Наук.-практ. збірник: Посібник українського хлібороба «Українські чорноземи в началі третього тисячоліття» – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 71-73.
 38. Тихоненко Д. Г. Класифікація ґрунтів України / Д. Г. Тихоненко // Наук.-практ. збірник: Посібник українського хлібороба «Українські чорноземи в началі третього тисячоліття» – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 73-76.
 39. Тихоненко Д. Г. Словник ґрунтознавчих термінів / Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов, М. О. Горін // Наук.-практ. збірник: Посібник українського хлібороба «Українські чорноземи в началі третього тисячоліття» – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 76-85.
 40. Тихоненко Д. Г. До проблеми моніторингу ґрунтів природних та агрогенних екосистем: методологія оцінки якості / Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов, М. О. Горін // Наук.-практ. збірник: Посібник українського хлібороба «Українські чорноземи в началі третього тисячоліття» – Київ, 2016. – Т. 1. – С. 85-95.
 41. Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості : навч. посіб. для підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-наукової програми «Агрохімія і ґрунтознавство» / [Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В., Забалуєв В.О. і та ін.]. – Харків : Стиль-іздат, 2017. – 347 с.
 42. Тихоненко Д.Г. Моніторинг ґрунтів природних та агроекосистем як наукова основа збереження ґрунтового різноманіття / Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В., Горін М.О., Яцук І.П. // Агроекологічний журнал.. – Київ, 2017. – С. 57-66.


Оновлено: 29-10-2012, 08:36 / Переглядів: 5 101
 

Авторизація