Ульянченко О. В.,Гришин І. Я.,Василішин С. І.[Сучасний стан і проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств України]

О.В. Ульянченко,

 чл.-кор. НААН України, д-р екон. наук, професор

І.Я. Гришин,

канд. техн. наук, доцент

С.І. Василішин,

канд. екон. наук

Харківський національний

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 

У статті розглянуто питання, пов`язані із сучасним станом і проблемами технічного забезпечення аграрних підприємств України. Проаналізовано динаміку кількості тракторів і комбайнів у сільськогосподарських підприємствах України в 1991-2016 рр. Установлено зв`язок між рівнем технічного забезпечення та показниками розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування. Запропоновано шляхи вирішення проблем технічного забезпечення аграрних підприємств України.

Ключові слова: технічне забезпечення, аграрні підприємства, машинобудування, фінансовий лізинг, державна підтримка.

 

Бібліографічний список:

  1. Сільське господарство України 2016: стат. зб. за ред. О.М. Прокопенко. – Київ: Держ. служба статистики України, 2017. – 246 с.
  2. Могилова М.М., Білоусько Я.К., ПідлісецькийГ.М. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 61–67.
  3. Іванишин В.В. Роль держави в інвестуванні розвитку технічного забезпечення аграрного сектора АПК // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 12–14.
  4. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектора економіки на період до 2021 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України №1437-р від 30.12.2015 р.
  5. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: [Електронний ресурс] Закон України №3023-ІІІ від 7 лют. 2002 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3023-14.
  6. Про фінансовий лізинг: [Електронний ресурс] Закон України № 723/97 від 16 грудня 1997 р. зі змінами та доповненнями – URL: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/723/97-вр.
  7. Офіційний сайт НАК «Украгролізинг» Публікації про компанію [Електронний ресурс] // – URL: http://www.ukragroleasing.com.ua/.
  8. Іванченко В.О., Крячко В.Г. Агролізинг як специфічний вид інвестування [Електронний ресурс] // Економічні науки: наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. – Вип. 22, Ч. ІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – URL: http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/index.html.

 

Ulyanchenko O.V., Gryshyn I.Ya., Vasyishyn S.I. Current state and problems of technical support of agrarian enterprises of Ukraine. The article deals with issues related to the current state and problems of technical support of agricultural enterprises of Ukraine.

It is determined that effective development of agrarian enterprises of Ukraine, production of quality agricultural products directly depends on the level of technical support of production processes and the degree of implementation of the latest achievements of scientific and technological progress. Recently, the degree of technical support of most agricultural enterprises is unsatisfactory, the bulk of the machinery is worn out, and the existing fleet of agricultural machines is inefficiently used.The present state of technical support of agricultural enterprises of Ukraine, in particular tractors and combines, is analyzed. The link between the level of technical support and indicators of development of domestic agricultural machinery is established.The basic problems of the technical support of the agrarian sector are substantiated, and the ways of their solution are proposed, among them: the increase of the volume of state support for the technical support of the agroindustrial complex of Ukraine and the development of a program of technical re-equipment of the industry at the legislative level; preferential long-term lending to agricultural enterprises-buyers of agricultural machinery of domestic production; change of organizational and economic approaches to the regulation of the secondary technology market at the regional level; protectionist policy in relation to the enterprises of the domestic agricultural mechanical engineering, investing in the construction of new factories and technical re-equipment of operating ones; reviewing the current amortization policy of agrarian enterprises and conducting a revaluation of fixed assets on a systematic basis; rational construction of the organizational structure of domestic machine building and reducing the influence of intermediaries in the sale of agricultural machinery; overcoming the disparity of prices for agricultural products and agricultural products used in agriculture; stimulation of the processes of using agricultural machinery on terms of financial leasing; creation of technical cooperatives for small and medium-sized agricultural enterprises, farmers; support of regional and regional machine-tractor stations.Key words: technical support, agrarian enterprises, mechanical engineering, financial leasing, state support.

 


Завантажити в PDFОновлено: 13-07-2018, 08:24 / Переглядів: 137
 

Авторизація