Греськів О. Б.[Стратегічний потенціал соціально-економічних систем: методологічний аспект]

О.Б. Греськів,

канд. екон. наук, доцент

ВП НУБіП України

« Бережанський агротехнічний інститут »

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

 

В статті обґрунтовано основні теоретико-методологічні засади стратегічним потенціалом підприємств в основу якого покладено вимоги: системності, комплексності, цільової спрямованості, функціональної цілісності, динамічності сутнісних характеристик понять. Уточнено зміст  понять «потенціал» та «стратегічний потенціал».

Ключові слова: організація, розвиток, підприємство, стратегія, потенціал, стратегічний потенціал.

 

Бібліографічний список:

 1. Алексеєнко Л.М. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів / Л.М.Алексеєнко, В.М. Олексієнко. – Тернопіль: Астол, 2003. – 672 с.
 2. Большой англо-русский финансово-экономический словарь / [под ред. В.Иш. Осипова]. – 2-е изд. – М.: Изд-во “Экзамен”, 2003. – 960 с.
 3. Большой экономический словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна]. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1994. – 528 с.
 4. Березін О.В. Завдання та механізм оптимізації структури потенціалу підприємства / О.В. Березін // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – Частина II: зб. наук. пр. – Вип. 4 (40). – 2007. – С. 20–28.
 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [упоряд. Т.В. Ковальова]. – Х.: Фоліо, 2005. – 767 с.
 6. Гросул В.А. Основні підходи до визначення поняття "потенціал" підприємства / В.А.Гросул / Економічна стра- тегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук, праць. – X.:ХДУХТ, 2008. – Вип. 2 (8). – 165с.
 7. Гудзинський О.Д. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія / О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир, Т.О. Гуренко. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 212 с.
 8. Гудзинський О.Д. Методологічні аспекти формування потенціалу адекватного стратегічному розвитку підприємств / О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв. – 2007. – Вип. 1139. – С. 11–15.
 9. Економічна енциклопедія / [редкол.: С.В. Мочерний]. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.
 10. Клейнер Г.Б. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов. – М.: Экономика, 1997. – 425 с.
 11. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства / А.А. Мазаракі; [за ред. Н.М. Ушакової]. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.
 12. Нестеренко С.А. Теоретико-методологічні підходи щодо визначення сутності «стратегічний потенціал» в економічній літературі // Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 2295.
 13. Носова С.С. Экономика: экономический словарь / С.С. Носова, А.А.Талахадзе. – М.: Гелиос АРВ, 2003. – 512 с.
 14. Осовська Г.В. Економічний словник / Г.В. Осовська, О.О. Юркевич. – К.: Кондор, 2007. – 358 с.
 15. Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / [за заг. ред. В.В. Дубічинського]. – Х.: ВД “ШКОЛА”, 2006. – 1008 с.
 16. Судомир С.М. Теоретико – методологічні підходи щодо розкриття сутності поняття «потенціал» / С.М.Судомир // Вісник БДАУ, Біла Церква. – 2008.– Вип. 53 С.41-44.
 17. Судомир М.Р. Організаційний потенціал стратегічного розвитку підприємств // Вісник НТУ. «ХПІ» серії «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності. – 2013. – № 53 (1026). – С. 154–159.
 18. Управління потенціалом підприємства / [Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О. та ін.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.
 19. Фещур Р.В. Оцінювання і  управління  потенціалом  машинобудівних  підприємств / Р.В. Фещур,  Бортновська О.Б. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 113-118. 
 20. Хом’яков В.І. Управління потенціалом підприємства / В.І. Хом’яков, І.В.Бакум. – К.: Кондор, 2009. – 400 с.

 

O.B Gres'kiv Strategic potential of socio-economic systems: methodological aspect.  The article substantiates the main theoretical and methodological principles with the strategic potential of enterprises, which just based on the requirements: systematicity, complexity, purpose orientation, functional integrity, dynamics of the essential characteristics of concepts. The content of the concepts "potential" and "strategic potential" is specified. By the analysis of literary sources, it established, that the author  S.M. Sudomyr position is the most grounded. The author in these sources understands how the ability of the organisation and its management system as an open socioeconomic system precedes the formation of a balanced set of possibilities for meeting the needs of consumers and fulfilling obligations to the subjects. Interests by selected segments of the market, ensuring the sustainable strategic development of business entities, their competitiveness, ability to adapt early to changes in the outside environment. Strategic potential should consider as a potential determined by the potential of the enterprise, its resources and resources of the environment, balance and adaptability to the selected strategies of enterprise development. It should consider and evaluated from the standpoint of a synergistic effect through organisational interaction, through its balanced and rational nature and function structure.

Keywords: organisation, development, enterprise, strategy, potential, strategic potential.

 

 

Завантажити в PDFОновлено: 13-07-2018, 08:33 / Переглядів: 179
 

Авторизація