Огієнко М. М.,Гуріна О. В.,Тимченко Н. М.,Нікон Д. Є.[Цілі, принципи та напрямки трансформації регіональних соціально-економічних систем]

М.М. огієнко, канд. техн. наук, доцент

Миколаївська філія Київського національний університету

культури і мистецтв

О.В. Гуріна, канд. екон. наук, доцент

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Н.М. Тимченко, канд. екон. наук, доцент

Херсонська державна морська академія

Д.Є. Нікон, гол. економіст, начальник планово-економічного управління

ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод

імені О.М. Макарова», м. Дніпро

 

ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 

У статті досліджено теоретичні підходи до процесів трансформації та економічного зростання регіональних соціально-економічних систем. Обґрунтовано принципи проведення перетворень та їх основні результати, розглянуто концептуальну схему трансформації регіональних систем. Зазначено, що головною цілю трансформації регіону є його ефективний розвиток, що виявляється у більш ефективному використанні продуктивних сил регіону, удосконаленні процесів управління на всіх рівнях системи та підвищення рівня життя населення.

Ключові слова: трансформація, стратегічні цілі, економічний розвиток, регіональні соціально-економічні системи, принципи, структурні зрушення.

 

Бібліографічний список:

 1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Блауг М.; пер. с англ. – [4-е изд.]. – М.: Дело Лтд, 1994. − 720 с.
 2. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. − Харків: Константа, 2006. − 272 с. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання / Геєць В.М. – Харків: Форт, 2007. – 344 с.
 3. Данилишин Б.М. Регулювання розвитку інноваційного потенціалу в економіці: монографія / Данилишин Б.М., Корецький М.Х., Дацій О.І. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – 220 с.
 4. Долішній М.І. Регіональна політика: методологія, методи, практика / М.І. Долішній, П.Ю. Бєлєнький, Є.І. Бойко та ін. – Львів: ДПА Друк, 2001. – 720 с.
 5. Качала Т.М. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика: монографія / Качала Т.М.; за ред. проф. Б.М. Данилишина. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 315 с.
 6. Kaldor N.A model of economic growth / N. Kaldor // Econ. J. – 1957. – Vol. 67. – P. 591-624.
 7. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Кейнс Дж. М. – М., 1978. – 458 с.
 8. Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку: монографія / Куценко В.І. – К.: Наукова думка, 2010. – 736 с.
 9. Лега Ю.Г. Територіально-функціональна організація соціального комплексу регіону (на прикладі житлово-комунального господарства) / Ю.Г. Лега, Т.М. Качала, Н.Ю. Лега, Я.А. Суха. – Черкаси: Брама-Україна, 2010 – С. 335.
 10. Михайличенко А.О. Соціально-економічний розвиток регіону та його ресурсне забезпечення (на матеріалах Чернігівської області): автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / А.О. Михайличенко // Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К., 2006. – 20 с.
 11. Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития / О.С. Пчелинцев; Ин-т народнохоз. прогнозиров. РАН. – М.: Наука, 2004.− 258 с.
 12. Шнипер Р.И. Регион. Диагностика и прогнозирование / Шнипер Р.И. − Новосибирск: Знание, 2009. – 323 с.
 13. Стегней М.І. Державне регулювання інвестиційної сфери в період економічних трансформацій / М.І. Стегней, М.І. Паук, І.М. Козик // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія «Економічні науки» № 3. – 2014. – Харків. – С. 200-207.
 14. Іртищева І.О. Економічна діагностика ринкової інфраструктури для цілей сталого розвитку / І.О. Іртищева, Т.В. Стройко // Економіка природокористування і охорони довкілля: [зб. наук. пр.] / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. – С. 114–122.
 15. Іртищева І.О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва / І.О. Іртищева, І.Д.Бурковський // Економіка АПК. – 2005. – № 12. – 71-73.

 

Ogienko M. M., Gurina O.V., Timchenko N. M., Nicon D.I. Goals, principles and directions of transformation of regional socio-economic systems. The theoretical approaches to the processes of transformation and economic growth of regional socio-economic systems have investigated in the article. The principles of transformation and their main results have substantiated, the conceptual scheme of the transformation of regional systems have considered. Has noted, that the main objective of the transformation of the region is its effective development, which manifests itself in the more effective use of the productive forces, improvement of the processes of management at all levels of the system and improvement of living standards of the population. Transformational changes in regional socioeconomic systems are an integral part of the emergence of a market type of economic activity in Ukraine. The content of structural changes is carried out in accordance with the following main interrelated areas: liberalization of the economy; stabilization of the monetary unit and the financial system as a whole; development of entrepreneurship and creation of other institutional preconditions for economic growth and formation of an effective market economy; integration of the country's economy into the world economy; creation of preconditions for economic growth on the basis of growth of business activity of the population. One of the positive signs of the transformation of the regional socio-economic system is the economic growth of the region.

Keywords: transformation, strategic goals, economic development, regional socio-economic systems, principles, structural changes.

 


Завантажити в PDFОновлено: 13-07-2018, 08:47 / Переглядів: 227
 

Авторизація