Мельниченко В. В.[Рейтингова оцінка та стратегії забезпечення сільськогосподарських підприємств біоенергетичними ресурсами]

В.В. Мельниченко,

аспірант

Національний університет

біоресурсів і природокористування

 

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ТА СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ БІОЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ

 

У статті наведені результати дослідження рейтингової оцінки та аналізу можливостей щодо забезпеченості вітчизняних агровиробників паливними ресурсами шляхом заміни класичних енергетичних джерел  альтернативними, рослинного походження. Обґрунтовані стратегії забезпечення сільськогосподарських підприємств біоенергетичними ресурсами на прикладі Житомирської області.

Ключові слова: біоенергетичний потенціал, біомаса, відновлювальні джерела енергії, сталий розвиток, енергетична забезпеченість, енергоємність, економічна ефективність.

 

Бібліографічний список:

1.Енергетичний потенціал Миргородського району та оцінка наявних методик розрахунку / USAID спільно з Інститутом місцевого розвитку. – 2013. – URL http://www.myrgorod.pl.ua/files/images/Madem/2.pdf. (дата звернення: 01.11.2017).

 1. Методика узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси / [В.О. Дубровін, С.О. Кудря, Г.Г. Гелетуха та ін.]. – К.: Тов. “Віол-принт”, 2013. – 25 с.
 2. Клюс С.В. Оценка и прогноз потенциала твердого биотоплива Украины / С.В. Клюс, Г.Н. Забарный. // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2011. – № 2. – С. 8–13.
 3. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток виробництва альтернативних видів енергії в сільському господарстві / Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – С. 30-33.

5.Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні [Електронний ресурс] / [Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, В.Г. Крамар та ін.] // Аналітична записка БАУ. – № 12. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://uabio.org/activity/uabio-analytics/2473-uabio-position-paper-12. (дата звернення: 01.11.2017).

 1. Макарчук О.Г., Савчук В.К., Біоенергетичний потенціал сільськогосподарського виробництва: економічний вимір, прогнози використання. Аграр медіа груп, 2011. – С.177
 2. World Energy Scenarios: Composing energy futures to 2050 [Електронний ресурс] / [P. Gadonneix, M. Nadeau, Y. Kim та ін.] // World Energy Council in association with Paul Scherrer Institute (PSI), Switzerland. – 2013. URL: https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/09/World-Energy-Scenarios_Composing-energy-futures-to-2050_Full-report.pdf. (дата звернення: 02.11.2017).
 3. Енергетична верба: технології вирощування та використання / Під загальною редакцією доктора сільськогосподарських наук В.М. Сінченка. – Вінниця: Ніллан-ЛТД, 2015. – 340 с.
 4. Державна служба статистики України: Статистичний бюлетень. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm. (дата звернення: 03.11.2017).
 5. Статистичний збірник. Рослинництво України URL / http://www.ukrstat.gov.ua.
 6. Методика узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси / [В.О. Дубровін, С.О. Кудря, Г.Г. Гелетуха та ін.]. – Київ: Тов.Віол-Принт, 2013. – 25 с.
 7. Буравлев С.В. Рейтинговая оценка банка и методика ее применения, основанная на модели множественного выбора [Електронний ресурс] / С.В. Буравлев // ГУГН. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://rudocs.exdat.com/docs/index-365460.html. (дата звернення: 03.11.2017)
 8. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 208 с.
 9. Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні [Електронний ресурс] / [Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, В. Г. Крамар та ін.] // Аналітична записка БАУ №12. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://uabio.org/activity/uabio-analytics/2473-uabio-position-paper-12. (дата звернення: 03.11.2017).
 10. Постанова №856 від 21/10/2015 "Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики" [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України. – 2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF. (дата звернення: 04.11.2017).

 

V.V. Melnychenko. Rating assessment and strategic principles of supply of agricultural enterprises with bioenergy resources. The energy security problem is actualizing research related to wider attraction of bioenergy resources of agro origin to the national energy balance. The use of bioenergy resources in agriculture will stimulate the replacement of fossil fuels with alternatives that are predictably available, taking into account the cyclicality of agrarian production. The development of the bioenergy potential of agriculture will increase the efficiency of economy. At the national level it will increase of the competitiveness of the agricultural sector of the economy. This article suggests mechanism and general overview of development of bioenergy potential of agricultural sector and its valuation. Using ranking score methodology allowed to rank the supply of bioenergy resources by regions thus to value its potential.

 The effective utilization of bioenergy resources will contribute to improving of both economical and energy efficiency of agriculture along with rising the share of replacement of fossil fuels with the alternative ones. The analysis of economic mechanisms of bioenergy sector of agriculture which incorporates: outlining of resources, valuation, assessment and ranking analysis has been performed.

 Research shows that the goal of strategic policy in the field of bioenergy potential of agriculture is to create effective and economically viable mechanisms of replacement of conventional fuels with bioenergy. Using of bioenergy potential of agricultural residues is one of the key factors of a steady development. The research and analysis of current trends in the development of bioenergy potential of agricultural enterprises allow creating new conceptual approaches to sourcing of bioenergy resources, its valuation and utilization.  The purpose of research is revealing the economical essence of power generation processes by agricultural enterprises at the expense of specified bioenergy resources and economically proved methodology of replacing traditional energy resources with alternative resources of a vegetable origin.

Conclusions have been made and recommendations given about the strategic approaches and concepts for outsourcing of the bioenergy resources by agricultural enterprises, its assessment, forecast and economically effective use.

 Key words: bioenergy potential, biomass, renewable energy sources, sustainable development, energy security, energy intensity, economic efficiency.

 

 

Завантажити в PDFОновлено: 13-07-2018, 07:53 / Переглядів: 171
 

Авторизація