Василішин Станіслав Ігорович

 

Науковий профіль

 

ORCID ID

Scopus 

Web of Science ResearcherID

GoogleScholar

ResearchGate

Науковці України

 

Посада: завідувач кафедри.

Науковий ступінь: доктор економічних наук (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит).

Вчене звання: доцент.

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, магістр з обліку і аудиту, 2011 р.

 

Навчальні курси

ОС «Бакалавр» – «Теорія бухгалтерського обліку», «Облік у зарубіжних країнах», «Бухгалтерський облік»;

ОС «Магістр» – «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами».

 

Найбільш вагомі наукові публікації

 

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних
Scopus / Web of Science Core Collection

 

 1. Vasylishyn S., Yarova V. Analytical Provision Of Socio-Economic Security Management At Macro And Microlevels. Studies of Applied Economics. 2020. Vol. 38–3 (1). URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/3965. ISSN: 1133-3197 (Scopus).
 2. Haiduchok, T.Sysoieva, I.Vasylishyn, S., Lysiuk A., Kundrya-Vysotska O.Kostyrko A. Accounting and control of settlements with counterparties under the conditions of quarantine measures. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. 2020. Issue 11 (5). Р. 141–152. ISSN Print: 0976-6480 and ISSN Online: 0976-6499 (Scopus).
 3. Ульянченко Ю.О., Василішин С.І., Єфанов В.А., Сколотій І.В. Удосконалення політики формування та ефективного використання оборотних активів аграрних підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. № 27. Т. 4. С. 259–267 (Web of Science).

 

Монографії

 

 1. Василішин С.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління аграрними підприємствами в системі ризиків та загроз економічної безпеки: монографія. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 419 с.
 2. Ульянченко О.В., Голікова О.М., Василішин С.І. Внесок Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва у формування сучасної системи аграрної освіти і науки: до 200-річчя першого набору студентів: монографія / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: Стильна типографія, 2020. 157 с.
 3. Огійчук М.Ф., Орлов В.В., Василішин С.І. Організаційно-економічне регулювання ефективного виробництва насіння зернових культур високих генерацій та його обліково-аналітичне забезпечення: монографія / за ред.  проф. М.Ф. Огійчука. Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ФОП Бровін О.В., 2019. 308 с.
 4. Ульянченко О.В., Огійчук М.Ф., Тредіт В.Є., Василішин С.І. Формування, ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств та удосконалення обліку його складових: монографія / за ред. проф. О.В. Ульянченка. Podhájska, Slovensko: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, 2017. 291 с.
 5. Огійчук М.Ф.,Василішин С.І. Ефективність використання оборотних засобів, їх облік та оцінка: монографія / за ред. проф. М.Ф. Огійчука. Київ: Алерта, 2014. 338 с.

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 

 1. Vasylishyn S., Yarova V. Analytical basis of livestock development as a social factor of economic security strengthening of agriculture. European Science. 2020. Issue 1. pp. 23–28 (AcademicKeys, DIIF, Index Copernicus, Academic Resource Index, Cosmos, Cosmos Impact Factor, DRJI, SIS, DOJI, Journal Index, GeneralImpactFactor, ESJI, J-Gate, IAJIF, CEENDX, ERIHPLUS).
 2. Babytska O.O., Prykhodko T.V., Yarova V.V., Vasylishyn S.I. The essense of Sustainable Development and its Measuring via Three-Dimensional System of Indicators. Research Journal of Applied Sciences. Pakistan: Medwell Journals, 2017. P. 104–117 (Google Scholar, Index Copernicus, CrossRef (DOI), ROAD Directory, Scribed, Computer Science Directory, Academia, Science Central, Microsoft Academic Search, Mendeley, DocStoc, iScience).

 

Статті в наукових фахових виданнях України

 

 1. Петрук О.М., Василішин С.І. Інституціональні фактори обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. Вип. 3 (47). С. 47–55 (Index Copernicus,Google Scholar, DOAJ; WorldCat, BASE, Ulrich's Periodical Directory, RePec).
 2. Василішин С.І. Концептуальні засади функціонування обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою. Облік і фінанси. 2020. № 3. С. 12– (RePEc, Index Copernicus, РІНЦ, CrossRef, DOAJ, EBSCOhost, ProQuest, J-Gate, Ulrich's Periodicals Directory, EuroPub, ERIH PLUS, MIAR, Research Bible).
 3. Василішин С.І. Методичні засади розкриття економічної безпеки
  в інтегрованій звітності аграрних підприємств. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2020. № 1. С. 65– (Index Copernicus, CiteFactor, Academic Resource Index).
 4. Василішин С.І. Організаційні засади обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55. C. 87– (Index Copernicus).
 5. Василішин С.І. Розвиток інституту професійного бухгалтерського судження в контексті зміцнення економічної безпеки аграрних підприємств. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 45. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/45-2020 (Index Copernicus).
 6. Василішин С.І. Трансформація місії та назви професії бухгалтера під впливом запитів зміцнення економічної безпеки підприємств в умовах діджиталізації економіки. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8050 (Index Copernicus).
 7. Василішин С.І. Безпековий вимір методології обліку сільськогосподарської діяльності аграрних підприємств України. Агросвіт. 2020. № 13–14. С. 66–71. (Index Copernicus, WorldCat).
 8. Василішин С.І. Модифікація принципів обліково-аналітичного забезпечення як домінанта управління економічною безпекою аграрних підприємств. Бізнес-інформ. 2020. № 6. С. 219– (Ulrichsweb, RePEc, Elibrary.ru, DOAJ, Academic Journals Database, Advanced Science Index, OAJI, GetInfo, Base, OpenAIRE, WorldCat, Library Hub Discover, Соционет, Open Access Library, J-Gate, Research Bible).
 9. Василішин С.І. Теоретичні засади розвитку місії та спроможності інституту бухгалтерського обліку в контексті управління економічною безпекою підприємств. Облік і фінанси. 2020. № 1. С. 20– (RePEc, Index Copernicus, РІНЦ, CrossRef, DOAJ, EBSCOhost, ProQuest, J-Gate, Ulrich's Periodicals Directory, EuroPub, ERIH PLUS, MIAR, Research Bible, Google Scholar).
 10. Василішин С.І. Специфіка функціонування аграрних підприємств та її вплив на методологію бухгалтерського обліку: безпековий аспект. Причорномор. екон. студії. 2019. Вип. 46– C. 101–105 (Index Copernicus).
 11. Василішин С.І. Теоретико-методологічні засади встановлення сутності, проявів та складових економічної безпеки підприємств як економічної категорії. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 35–39 (Index Copernicus, SIS, Google Scholar).
 12. Василішин С.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління активами в системі економічної безпеки підприємств. Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 26. Ч. 1. С. 34– (Index Copernicus).
 13. Василішин С.І. Ризики економічної безпеки в системі обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами. Проблеми систем. підходу в економіці. 2019. Вип. 3 (71). Ч. 2. С. 178– (Index Copernicus, Crossref DOI, CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar).
 14. Василішин С.І., Шелудько Р.М. Структура активів сільськогосподарських підприємств України як чинник їх економічної безпеки. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2019. № 1. С. 91– (Index Copernicus).
 15. Василішин С.І., Нежид Ю.С. Тенденції та вектори економічного регулювання зайнятості в аграрному секторі економіки. Екон. вісн. Запоріз. держ. інженер. акад. 2018. № 4 (16). С.23–27. (Index Copernicus).
 16. Василішин С.І. Теоретико-практичні засади формування фінансових ресурсів у системі економічної безпеки аграрних підприємств. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2018. № 1. С. 123–131. (Google Scholar, Index Copernicus).
 17. Василішин С.І., Ярова В.В. Методичні аспекти бухгалтерського обліку виробничих запасів аграрних підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. Вип. 21. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018. (Google Scholar, Index Copernicus).
 18. Василішин С.І., Бабицька О.О. Методичні підходи до управління оборотними активами аграрних підприємств. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2017. № 4. С. 184–190. (Google Scholar, Index Copernicus).
 19. Ульянченко О.В., Гришин І.Я., Василішин С.І. Сучасний стан і проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств України. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». № 4. С. 313–319. (Google Scholar, Index Copernicus).
 20. Василішин С.І. Управління оборотними засобами сфери обігу в системі зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту: Економіка і менеджмент. Одеса, 2016. С. 43– (Google Scholar, Index Copernicus).

 

Інші видання

 

 1. Огійчук М., Василішин С. Поліпшення якості навчання фахівців з бухгалтерського обліку й оподаткування. Все про бухгалтерський облік. № 51. 03.06.2019 р. URL: http://vobu.ua/ukr/other/student/item/polipshennia-iakosti-navchannia-fakhivtsiv-iz-bukhhalterskoho-obliku-ta-opodatkuvannia-2.
 2. Ульянченко О.В., Шелудько Р.М., Василішин С.І., Філімонов Ю.Л. та ін. Економічна освіта ХНАУ: від історичних витоків до сучасності: довідк. вид. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2019. 121 с.
 3. Ульянченко О.В., Кравцов А.І., Голікова О.М., Василішин С.І. та ін. Джерела аграрної освіти і науки: колект. монографія /  Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2018. 108 с. 
 4. Пузік В.К., Кравцов А.І., Голікова О.М., Василішин С.І. та ін. Докучаєвці: колект. монографія / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2016. 288 с.
 5. Ювілей славетної Людини: альманах-життєпис, присвячений 80-річчю від дня народження професора Миколи Феодосійовича Огійчука / уклад. С.І. Василішин. Харків: ХНАУ, 2017. 194 с.

 

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

 

 1. Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Василішин С.І., Рагуліна І.І., Ковальова О.В., Сколотій І.В., Нежид Ю.С. Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами: навч. посіб. / за ред. проф. М. Ф. Огійчука. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2021. 624 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи з обліку і оподаткування для здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (ОС «Молодший бакалавр») галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / уклад. М.Ф. Огійчук, С.І. Василішин, О.В. Горох, В.В. Ярова, І.І. Рагуліна, Л.О. Сколотій. Харків: Алладин-принт, 2020. 72 с.
 3. Огійчук М.Ф., Гуторов О.І., Гуторова О.О., Олійник Т.І., Шелудько Р.М., Василішин С.І. та ін. Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування: навч. посіб. / за заг. ред. М. Огійчука, Т.Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н. Вовчук. Київ: Алерта, 2018. 306 с.
 4. Беленкова М.І., Василішин С.І. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: Діса плюс, 2017. 224 с.
 5. Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Беленкова М.І., … Василішин С.І. та ін. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / за ред. проф. М. Ф. Огійчука. 7-ме вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2016. 1040 с.

 

Підвищення кваліфікації та стажування

 

 • «Проектний підхід в організації навчального процесу в закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови»,
  Західнофінляндський коледж (м. Гуйттінен, Фінляндія), лютий 2020 р. (120 год).
 • Отримав сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, 2017 р.

 

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

 

  Науковий керівник двох здобувачів ОС «Доктор філософії», спеціальність
  073 «Менеджмент». Офіційний опонент із захисту двох кандидатських дисертацій.

 

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях

 

  Член-кореспондент Академії економічних наук України (2018 р.).

  Дійсний член Федерації бухгалтерів, аудиторів та фінансистів АПК України (2012 р.). Сертифікований бухгалтер за програмою CAPA (Certified Agricultural Professional Accountant).

 

Нагороди та відзнаки

 

  Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (20182020 рр.).

  Переможець університетського конкурсу «Кращий молодий науковець» від факультету обліку і фінансів (2016, 2019, 2020 рр.).

  Нагороджений Почесною грамотою Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» (2016 р.).

  Нагороджений подякою Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України (2015 р.).

 

Наукові інтереси:

 • удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами в умовах зміцнення їхньої економічної безпеки;
 • трансформація методології обліку, аналізу та оподаткування в умовах діджиталізованої економіки;
 • економічні засади інноваційного розвитку аграрних підприємств в умовах глобальної економіки.
 • історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

 

Контакти

E-mail: vasylishynstanislav@gmail.com.

Тел.: (0572)-99-74-10.

 

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.


:  ЄДБО (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  ЄДБО
247,43 Kb   Оновлено: 27-04-2021, 09:43 / Переглядів: 10 688
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок