Василішин Станіслав Ігорович

 

Посада: проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вчене звання: доцент.

Дисертація: «Формування оборотних засобів сільськогосподарських підприємств та забезпечення їх ефективного використання» (2014 р.). Науковий керівник – к.е.н., професор М.Ф. Огійчук.

Курси, які викладає: для студентів освітнього магістерського рівня: «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами»; для студентів освітнього бакалаврського рівня: «Облік у зарубіжних країнах».

Коло наукових інтересів: удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою агробізнесу.

ID (у системі наукової ідентификації):

Google Scholar

ORCID: 0000-0001-5023-9878.

ResearcherID: B-4646-2019.

Нагороди, відзнаки, досягнення: 

 • з 2018 р. обраний членом-кореспондентом Академії економічних наук України;
 • у 2017 р. отримав сертифікат володіння іноземною мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти рівня В2;
 • дійсний член Федерації бухгалтерів, аудиторів та фінансистів АПК України (з 2012 р.);
 • нагороджений подякою Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України, 2015 р., Почесною грамотою Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік», 2016 р.;
 • підготував 2 переможця національного етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (дипломи ІІІ ступеня) галузі "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит", 2015 р.;
 • підготував 8 магістрів та 7 спеціалістів.

Громадська діяльність: Відповідальний секретар приймальної комісії ХНАУ (2017 р.); заступник відповідального секретаря приймальної комісії (2015-2016 рр.); заступник декана факультету обліку і фінансів з навчально-виховної роботи
(2016-2017 рр.).

Підвищення кваліфікації. стажування: 

 • «Функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту «Заступник керівника навчального закладу», Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області, м. Харків, 2017 р.;
 • «Психологія та педагогіка» (60 год.); ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2015 р.
 • «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ (Certified Professional Accountant Agriculture - CAPA)» (120 год.); ТДВ «Інститут обліку і фінансів», м. Київ, 2012 р.

 

Контакти: 0572-99-71-90; vasylishynstanislav@gmail.com.

 

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ ПРАЦІ ОСТАННІХ РОКІВ

Монографії

 

 1. Огійчук М.Ф., Орлов В.В., Василішин С.І. Організаційно-економічне регулювання ефективного виробництва насіння зернових культур високих генерацій та його обліково-аналітичне забезпечення: [моногр.] / за ред.  проф. М.Ф. Огійчука. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х.: ФОП
  Бровін О.В., 2019. 308 с.
 2. Ульянченко О.В., Огійчук М.Ф., Тредіт В.Є., Василішин С.І. Формування, ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств та удосконалення обліку його складових: [моногр.] / за ред. проф. О.В. Ульянченка. Podhájska, Slovensko: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, 2017. 291 с.
 3. Огійчук М.Ф.,Василішин С.І. Ефективність використання оборотних засобів, їх облік та оцінка: монографія / за ред. проф. М.Ф. Огійчука. К.: Алерта, 2014. 338 с.

 

Підручники, навчальні посібники

 

 1. Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування: навч. посіб. / М.Ф. Огійчук, О.І. Гуторов, О.О. Гуторова, Т.І. Олійник,
  Р.М. Шелудько, С.І. Василішин та ін. / За заг. ред. М. Огійчука, Т.Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н.Вовчук. К.: Алерта, 2018. 306 с.
 2. Беленкова М.І., Василішин С.І. Облік у зарубіжних країнах: навч. посібник / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х.: Вид-во «Діса плюс», 2017. 224 с.
 3. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник /М. Ф. Огійчук, Л.О. Сколотій, М. І. Беленкова, Василішин С.І. та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. 7-ме вид., перероб. і допов. К. : Алерта, 2016. 1040 с.

 

Закордонні видання

 1. Babytska O.O., Prykhodko T.V., Yarova V.V., Vasylishyn S.I. The essense of Sustainable Development and its Measuring via Three-Dimensional System of Indicators // Research Journal of Applied Sciences. ISSN: 1815-932X. Pakistan: Medwell Journals, 2017. P. 104-117.
 2. Василишин С.И. Формирование экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий [Электронный ресурс] // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия «Экономика и управление»: Москва, 2015. Вып. 3 (14). Режим доступа: http://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2015_3_14_027-031.pdf.
 3. Василишин С.И. Проблемы учета основных средств и амортизации в Украине и зарубежных странах [Электронный ресурс] // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия «Экономика и управление»: Москва, 2014. Вып. 3 (9). Режим доступа: http://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/ eu_2014_3_78-84.pdf.

 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних

 

 1. Ульянченко Ю.О., Василішин С.І., Єфанов В.А., Сколотій І.В. Удосконалення політики формування та ефективного використання оборотних активів аграрних підприємств // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018. № 27. Т. 4. С. 259-267. ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770. (Web of Science; Ulrich’s Periodicals Directory; Index Copernicus; Citefactor; ResearchBib; Universal Impact Factor; Google Scholar; РИНЦ).
 2. Василішин С.І., Нежид Ю.С. Тенденції та вектори економічного регулювання зайнятості в аграрному секторі економіки // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 4 (16). С.23-27 (Index Copernicus).
 3. Василішин С.І. Теоретико-практичні засади формування фінансових ресурсів у системі економічної безпеки аграрних підприємств // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2018. № 1. С. 123-131 (Google Scholar, Index Copernicus).
 4. Василішин С.І., Ярова В.В. Методичні аспекти бухгалтерського обліку виробничих запасів аграрних підприємств [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв: МНУ
  ім. В.О. Сухомлинського, 2018. Вип. 21. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018. (Google Scholar, Index Copernicus).
 5. Василішин С.І., Бабицька О.О. Методичні підходи до управління оборотними активами аграрних підприємств // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2017. № 4. С. 184-190 (Google Scholar, Index Copernicus).
 6. Ульянченко О.В., Гришин І.Я., Василішин С.І. Сучасний стан і проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств України // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2017. № 4. С. 313-319 (Google Scholar, Index Copernicus).
 7. Василішин С.І. Управління оборотними засобами сфери обігу в системі зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – «Економіка і менеджмент». – Одеса, 2016. – С. 43-47. (Google Scholar, Index Copernicus).
 8. Василішин С.І., Тредіт В.Є. Напрями вдосконалення обліку амортизації основних засобів сільськогосподарських підприємств // Бізнес-інформ. 2014. № 12. С. 383-388 (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, InfoBase Index, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT Union Catalogue, COPAC Union Catalogue, Open Access Library, J-Gate, Google Scholar, Research Bible).


Оновлено: 25-06-2018, 08:27 / Переглядів: 5 844
 

Авторизація