Ведмідь Микола Максимович

 

 • Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 • Декан факультету лісового господарства з 1 вересня 2016 р.
 • Напрям наукової роботи: «Лісорозведення, лісовідновлення і реконструкція малоцінних та похідних деревостанів»
 • Має близько 100 наукових робіт та навчально – методичних розробок, в тому числі 1 підручник і 4 монографії
 • «Заслужений працівник сільського господарства України» 1996р.
 • Кавалер орденів «За заслуги ІІІ ступеня» (2004), «Данила Галицького» (2008)
 • Підготував чотирьох кандидатів с.-г. наук.

 

  Ведмідь Микола Максимович народився 24 грудня 1949 року у с. Слобідка Новгород-Сіверського району на Чернігівщині. Після закінчення Слобідської середньої школи вступив до Лубенського лісового технікуму, де по закінченню навчання отримав диплом техніка-лісовода. Працювати розпочав у 1968 р. дільничним техніком-лісоводом. Згодом вступив до Української сільськогосподарської академії, яку успішно закінчив у 1976 р. Продовжив навчання в аспірантурі, яку без відриву від виробництва закінчив у 1987 р. Кандидатську дисертацію на тему: «Реконструкція малоцінних молодняків коридорним способом у дібровах Лівобережного Лісостепу України» захистив у 1997 р. у спеціалізованій вченій раді УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького. Пройшов посадові сходинки від дільничного техніка-лісовода до директора Борзнянського лісгоспзагу Чернігівського обласного управління лісового господарства та лісозаготівель. З 1984 р. – начальник Харківського обласного управління лісового господарства і лісозаготівель, з 1998 по 2000 рр. – генеральний директор Державного лісогосподарського об’єднання «Харківліс». З 1999 по 2007 рр. працював за сумісництвом завідувачем кафедри лісових культур і меліорацій ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. В 2003 р. отримав вчене звання доцента. З 2000 по 2011 рр. – заступник голови державного комітету лісового господарства. Упродовж 2000–2016 рр. – член колегії Деркомлісгоспу, 2006–2013 рр. – голова міжнародного технічного комітету зі стандартизації лісоматеріалів ISO TC/218 «Timber».

  З 2011 по 2015 рр. займав посаду заступника директора УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького. З 2016 року – декан факультету лісового господарства ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.

 

Наукові праці

 • Ведмедь Н.М. Реконструкция малоценных насаждений как основа повышения продуктивности лесов / Н.М. Ведмедь // Тез. докл. Респ. конф. «Ускорение научно-технического прогресса в лесохозяйственном производстве на основе внедрения достижений науки, техники, передовой технологии». – Умань, 1988. С.46 – 47.
 • Ведмедь Н.М. Применение нетрадиционных видов органо-минеральных удобрений при выращивании посадочного материала дуба черешчатого / Н.М. Ведмедь, В.Н. Угаров // Тез. докл. Респ. научн.-техн. ярмарки идей «Новые идеи в технике и технологии лесного комплекса». – Гомель,1990. С.45.
 • Ведмедь Н.М. Исследование различных технологических схем малоценных молодняков в дубравах Левобережной Лесостепи Украины / Н.М. Ведмедь // Тез. докл. Всесоюзн. конф. « Научные основы ведения лесного хозяйства в дубравах». Воронеж, 1991. – С. 3 – 4.
 • Ведмідь М.М. Інтенсифікація вирощування сіянців дуба звичайного з застосуванням органо-мінеральних добрив. / М.М. Ведмідь, В.М. Угаров, А.П. Гавриленко // Лісівництво і агролісомеліорація. – К.: Урожай,1992. – Вип. 85. – С.48 – 52.
 • Ведмедь Н.М. Применение полимерных композиций в технологии реконструкции малоценных насаждений в дубравх / Н. В. Ведмедь, В.М. Угаров // Тез. докл. Научн.- техн. конф. «Применение композиционных материалов в народном хозяйстве». – Солигорск, 1992. – С.102.
 • Ведмедь Н.М. Защитные ионо-селективные покрытия на основе водорастворимых полимеров / Н.В. Ведмедь, Э.Д Ильина, В.В. Копытков // Тез. докл. Научн.- техн. конф. « Применение композиционных материалов в народном хозяйстве». – Солигорск, 1992. – С.72.
 • Ведмедь Н.М. Применение органо-минерального удобрения на основе осадков вод / Н.М. Ведмедь, В.Н. Угаров, А.П. Гавриленко // Лесное хозяйство. – М.: Экология, 1993. – № 5. – С. 29 – 31.
 • Ведмідь М.М. Реконструкція малоцінних молодняків у дібровах коридорним способом. / М.М. Ведмідь, В.М. Угаров // Лісівництво і агролісомеліорація. – К.: Урожай,1993. – Вип. 87. – С.7-10.
 • Ведмідь М.М. Обробка садивного матеріалу полімерними плівкоутворюючими сумішами для підвищення ефективності лісовідновлення / М.М. Ведмідь // Лісівництво і агролісомеліорація. – К.: Урожай,1996. – Вип. 92. – С.67 – 71.
 • Ведмедь Н.М. Эффективность медленнодействующих азотных удобрений и полимеров при выращивании сеянцев дуба черешчатого / Н.М. Ведмедь // Тез. докл. Всероссийск.научн.-техн. конф.» Интенсификация выращивания лесопосадочного материала». – Йошкар-Ола, 1996. – С.96 – 98.
 • Ведмідь М.М. Реконструкція малоцінних молодняків коридорним способом у дібровах Лівобережного Лісостепу України: автореф. дис. канд. с-г. наук / М.М. Ведмідь //. – Харків,1997. – 23с.
 • Ведмідь М.М. Стан і перспективи використання регуляторів росту рослин і полімерів в інтенсивних технологіях лісокультурного виробництва / М.М. Ведмідь // Науковий вісник НАУ. - 2000. – Вип. 27. – С. 235 – 237.
 • Ведмідь М.М. Підвищення продуктивності насаджень у свіжій кленово-липовій діброві Лівобережного Лісостепу України шляхом їх реконструкції / М.М. Ведмідь // Тези. Доп. Міжнар. Наук.-практ.конф. «Концепція розвитку лісової типології в Україні в контексті лісової освіти і підвищення продуктивності лісових насаджень». Харків, 2000. – С. 218 – 222.
 • Ведмідь М.М. Чи міцний «зелений щит» полів? / М.М. Ведмідь // Лісовий і мисливський журнал.-2000.-№3.-С.8-9.
 • Ведмідь М.М., Попов О.Ф. Застосування нових регуляторів росту рослин і водорозчинних полімерів під час створення культур сосни звичайної // Науковий вісник НАУ .-2001.-Вип.39.-С.209-217.
 • Ведмідь М.М. Оптимізація режиму освітлення сіянців дуба при коридорному способі реконструкції малоцінних молодняків // Вісник ХДАУ «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». - 2001. Вип. 1. - С.131-137.
 • Ведмедь Н.М., Угаров В.Н. Перспективы применения новых регуляторов роста растений и полимеров  в интенсивных технологиях лесовосстановления // Проблемы лесоведения и лесоводства: Сборник трудов Института леса Национальной академии наук Беларуси. Вып.53.-Гомель, 2001.-С.146-148.
 • Ведмідь М.М., Андрущенко О.П. Лісовий розсадник: Методичні вказівки для виконання курсового проекту.-Харків, 2001.
 • Ведмідь М.М., Андрущенко О.П.  Лісове насінництво: Робочий зошит для лабораторних занять.- Харків, 2001.
 • Ведмідь М.М, Яценко С.В. Застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні сіянців дуба черешчатого // Вісник ХДАУ «Ґрунтознавство». - 2002. Вип. 2. - С.142-146.
 • Ведмідь М.М., Олексійченко О.П. Лісові культури. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з лісових культур. – Харків, 2002.
 • Ведмідь М.М. Головні напрямки діяльності у лісовому господарстві України для пом`якшення антропогенної зміни клімату // Матер.Міжнар.конф. « Інвестиції та зміна клімату: можливості для України».-Київ,2002.-С-68-72.
 • Ведмідь М.М., Матейчик В.І. Стан і перспективи розвитку лісокультурного виробництва. // Лісовий і мисливський журнал.-2002.-№2.-С.4-5.
 • Ведмідь М.М., Гладун Г.Б. Історія та сучасність захисного лісорозведення.  // Лісовий і мисливський журнал.-2002.-№3.-С.22-24.
 • Ведмідь М.М., Гавриленко А.П., Михалків В.М. Вплив агротехнічних заходів на лісові породи у лісових культурах  // Лісовий і мисливський журнал.-2002.-№4.-С.11-13.
 • Ведмідь М.М., Гладун Г.Б. Державна захисна лісосмуга Бєлгород-Дон // Лісовий і мисливський журнал.-2002.-№5-6.-С.23-24.
 • Ведмідь М.М, Яценко С.В., Попов О.Ф. Застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні сіянців та створенні лісових культур // Науковий вісник Укр ДЛТУ «» Лісівницькі дослідження в Україні».-Львів. 2002.-№ 12.4.-С.240-245.
 • Ведмідь М.М. Історія створення, стан та перспективи ведення лісового господарства в лісах Нижнього Дніпра // Матер.Восьмих погребняківських читань « Лісова типологія в умовах сталого розвитку лісового господарства України».-Харків: ХНАУ, 2002.-С.32-37.
 • Букша І.Ф., Лавров В.В., Ведмідь М.М. Стан та перспективи сертифікації лісів в Україні // Науковий вісник НАУ .-2002.-Вип.54.-С.15-22.
 • Ведмідь М.М., Гладун Г.Б., Демяненко Л.В. Підвищення ефективності протиерозійного комплексу в умовах схилового землеробства у Новгород-Сіверському Поліссі // Лісовий і мисливський журнал.-2003.-№4.-С.16-18.
 • Ведмідь М.М., Угаров В.М., Яценко С.В. Приживлювальність і ріст культур дуба звичайного при обробці коренів сіянців перед садінням регулятором росту рослин триманом // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2004. - Вип. 105. - С.71-75.
 • Ведмідь М.М., Андрущенко О.П. Лісові культури: індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів до виконання курсового проекту. – Харків. 2004.
 • Ведмідь М.М., Маурер В.М., Бровко Ф.М., Матейчик В.І. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку лісокультурної справи в Україні // Науковий вісник НАУ. - Київ, 2004. Вип. 70 - С.9-І9.
 • Ведмідь М.М., Попов О.Ф. Ефективність застосування біогумусу при вирощуванні сіянців сосни звичайної у теплицях // Науковий вісник НАУ – 2004. - Вип. 70. – С.109-115.
 • Ведмідь М.М., Костяшкін С.І., Богомолов В.В. Інформатизація лісоуправління // Лісовий і мисливський журнал.-2004.-№2.-С.12-14.
 • Воцелко С.К., Литвинчук О.О., Ведмідь М.М., Угаров В.М. Ефективність застосування препаратів ЕПАА в лісовому господарстві // Тези доп. 10 з’їзду мікробіологів України.-2004.-С.435.
 • Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Ведмідь М.М. Системи захисту грунтів від ерозії: Підручник,-КОВПЦ « Златояр», 2004.-435с.
 • Ведмідь М.М., Гаврилов В.А.  До питання визначення потенційної продуктивності лісових земель // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2004. - Вип. 107. - С.14-19.
 • Ведмідь М.М., Андрущенко О.П., Гладун Г.Б. Лісові культури: Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних завдань навчальної практики для студентів ООП « Бакалавр» зі спеціальності 6.1304.01 « Лісове господарство».-Харків. 2005.- 58с.
 • Ведмідь М.М. Лісовий фонд Лівобережного Лісостепу України та використання деревостанами потенціальної продуктивності земель // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2005. -Вип. 108.-С.3-8.
 • Ведмідь М.М. Стан і перспективи розвитку лісового господарства та лісової науки України // Матер. Міжнар.ювілейн. конф. Присвяченої 75-річчю із дня заснування УкрНДІЛГА « Ліс,наука, суспільство».-Харків,2005,  С.3-4.
 • Копытков В.В., Ведмедь Н.М., Корецкая Л.С., Копытков В.Л.  Научный и производственный опыт создания лесных культур с использованием композиционных составов // Матер. Міжнар.ювілейн. конф. Присвяченої 75-річчю із дня заснування УкрНДІЛГА « Ліс,наука, суспільство».-Харків,2005.-С.96-97.
 • Ведмідь М.М., Гладун Г.Б. Памяті вченого // Лісовий і мисливський журнал.-2005.-№3.-С.8.
 • Воцелко С.К.,Литвинчук О.О., Ведмідь М.М., Угаров В.М., Попов О.Ф.  Ефективність застосування препаратів ЕПАА в лісовому господарстві // Вісник Одеського національного університету « Біологія».-Том 10, Вип.7.-2005.-С.-237-242.
 • Ведмідь М.М., Жежкун А.М., Махіборода В.К., Галів М.В. На малій батьківщині Георгія Висоцького ( до 140 з дня народження) // Лісовий і мисливський журнал.-2005.-№6.-С.22-23.
 • Краснов В.П., Орлов О.О., Ведмідь М.М., Ландін В.П. Методичні рекомендації з реабілітації лісів на територіях, забрудненихрадіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС. Видавництво « Волинь», 2006.-20с.
 • Ведмідь М.М. Резерви підвищення продуктивності лісів правобережного лісостепу України (на прикладі свіжого груду) // Лісівництво і агролісомеліорація – Харків, 2006. - Вип. 109. - С.45-51.
 • Ведмідь М.М., Мешкова В.Л., Жежкун A.M. Алгоритм для вивчення ділянок малоцінних молодняків у дібровах за матеріалами лісовпорядкування // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2006. -Вип. 110.-С.54-59.
 • Ведмідь М.М. Стан і перспективи розвитку лісового господарства та лісової науки // Матер. Міжнар. Наук.-практ. Конф. Присвяченої 80-річчю з дня народження П.С.Пастернака.-Івано-Франківськ, 2006.-Том II.-C.9-13.
 • Гладун Г.Б., Лохматов М.А., Ведмідь М.М., Андрущенко О.П. Лісові меліорації: Методичні вказівки до навчальної практики студентів лісогосподарського факультету. Спеціальність 7.1304.01-« Лісове господарство».-Харків. 2006.44 с.
 • Ведмідь М.М., Андрущенко О.П., Мусієнко С.І. Головні чинники підвищення лісівничої освіти у світлі болонського процесу // Матер. XVI навч.-метод. конф. Науково-педагогічних працівників, присвяченої 1890-річчю Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва.-Харків, 2006.-С.72-73.
 • Ведмідь М.М. Угаров В.М., Яценко С. В. Вплив регуляторів росту рослин на ріст сіянців дуба звичайного у розсаднику. Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Вип. 135. 2006. Київ. С. 153-157.
 • Ведмідь М.М., Величко О.Б., Лялін О.І. Удосконалення технології штучного лісовідновлення сосни звичайної в умовах Степу з використавнням суперабсорбентів // Тези наук. Конф. Присвяченої 85-річчю з дня народження Б.Ф.Остапенка.- Харків, 2007.-С. 28-28.
 • Ведмідь М.М., Вакулюк П.Г. Степовий «довгобуд» // Лісовий і мисливський журнал. – 2007.-№3.-С.15-17.
 • Ведмідь М.М., Гладун Г.Б. Вклад Д.І.Мендєлєєва у розвиток лісового господарства // Лісовий і мисливський журнал.-2007.-№4.-С.20-21.
 • Ведмідь М.М., Познякова С. І. Лук'янець В.А. Малоцінні й похідні деревостани у дібровах Харківщини // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2007. - Вип. 111.- С.63-69.
 • Ведмідь М.М., Жежкун A.M.  Похідні типи деревостанів дібров Лівобережного Лісостепу // Матер. XI Погребняківських читань « Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку».- Харків ,2007.-Вип. –С. 50-51
 • Ведмідь М.М., Гладун Г.Б, Андрущенко О.П.  Лісова меліорація: Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів лісогосподарського факультету за  спеціальністю 7.304.01-« Лісове господарство».-Харків, 2007.—66с.
 • Гладун Г.Б, Ведмідь М.М.,  Андрущенко О.П. , Лхматов М.А.  Лісова меліорація: Методичні вказівки до курсового проектування для студентів лісогосподарського факультету за  спеціальністю 7.1304.01-« Лісове господарство».-Харків, 2007.—61с.
 • Лохматов Н.А., Гладун Г.Б., Ведмидь Н.М. Лесные насаждения южной части Украины, Монография, Харьков «Новое слово», 2007. – 431 с.
 • Ведмідь М.М.,  Яценко С.В  Вплив стимуляторів росту рослин та способів підготовки грунту на ріст культур дуба, створених сіянцями різного віку // Науковий вісник НЛТУУ .-2008.-Вип.18.11.-С.92-97.
 • Ведмідь М.М., В.Д.Шкудор, В.О.Бузун. Відновлення природних лісостанів Західного Поліссі. Монографія, Житомир «Полісся», 2008. – 303 с.
 • Ведмідь М.М., Жежкун A.M., Познякова С.І., Лук'янець В.A. / Попереднє поновлення в лісостанах свіжих дібров Лівобережної України // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2008. - Вип. 112 -С.48-5.
 • Ведмідь М.М. Угаров В.М., Борисова В.В., Яценко СВ. Ефективність обробки коріння сіянців дуба звичайного суперабсорбентом «Теравет» перед садінням лісових культур // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2008. - Вип. 113. - С.79-85.
 • Ведмідь М.М., Жежкун А.М., Лук`янець В.А. Познякова С.І. Ріст і стан культур дуба звичайного за 20-річний пенріод після реконструкції малоцінних молодняків дібров //Лісівництво і агролісомеліорація. –Харків, 2008.- вип.114.- С. 13-20.
 • ДСТУ 5036: 2008. Насіння дерев та кущів, методи відбирання проб,визначення чистоти, маси 1000 насінин та вологості. Видання офіційне, Київ, Держспоживстандарт України, 2009. Дата введеня в дію: 01.01.2009
 • ДСТУ 4874:2007 Агролісомеліорація. Терміни та визначення понять. / М.Ведмідь, Г. Гладун, М. Долгілевич і ін.- К. : Держспоживстандарт України-2010-18с. Дата введения в действие: 01.01.2009.
 • Патент на корисну модель  № 40221, плуг лісовий, Бюлетень № 6, від 25.03.2009р.
 • Mykola Vedmid, Ivan Derevyanko, Global concept, ISO Focus, The Magasine of the International Organization for Standardization Volume 6. № 2, February 2009, ISSN 1729-8709, c. 38-39.
 • Ведмідь М.М., Лялін О.І. Використання абсорбентів вологи при вирощуванні садивного матеріалу сосни звичайної в контейнерах. // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2009. - Вип. 115.- С.153-159.
 • Краснов В.П., Орлов О.О., Ведмідь М.М.  Атлас рослин – індикаторів і типів лісорослинних умов Українського Полісся, Новоград-Волинський, вид. «НОВОград, 2009, 488с.
 • Ведмідь М.М., Распопіна С.П. Оцінка лісорослинного потенціалу земель. Методичний посібник.- К: «Видавничий дім» Еко-інформ, 2010.- 80с.
 • Приживлюваність і ріст культур сосни звичайної створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою. // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2010. - Вип. 116.- С.146-152.
 • Ведмідь М.МП., Лук`янець В.А., Бойко С.В., Познякова С.І. Розвиток дослідної справи з реконструкції малоцінних насаджень. // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2011. - Вип. 118.- С.33-42.
 • Чернявський М.В., Криницький Г.Т., Парпан В.І., Ведмідь М.М.  Концептуальні засади наближеного до природи лісівництва. Збірник наукових праць лісівничої академії наук , Львів, 2012.Вип.10.-С. 33-42.
 • Ведмідь М.М., Головач Р.В., Лук`янець В.А. Осмобливості ходу росту соснових деревостанів свіжого соснового бору в умовах Корюківсько-Щорського фізико-географічного  району// Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2012. - Вип. 121.- С.18-24.
 • Лозицький В.Г., Усцький І.М., Ведмідь М.М., Роговий В.І. Особливості поширення кореневої губки в соснових насадженнях Чернігівського Полісся. Науковий вісник НЛТУ України. Науковий вісник НЛТУ України.- 2012.-Вип.22.14.-С.74-79.
 • Ведмідь М.МП., Кобець О.В., Луначевський Л.С., Тарнопільська О.М., Мотошков О.В.,Лозицький В.Г. Особливості ходу росту модальних соснових деревостанів створених на староорних землях створених в умовах Новгород-Сіверського та Чернігівського Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2012. - Вип. 121.- С.25-33.
 • Ткач В.П., Букша І.Ф., Ведмідь М.М. Сучасні проблеми розвитку лісового господарства Харківської област. // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2013. - Вип. 122.- С.3-11.
 • Ведмідь М.М. , Тарнопільська О.М., Кобець О.В., Зуєв Є.С., Лозицький В.Г. Стан, продуктивність та товарно-сортиментна структура соснових і березових насаджень першого покоління на староорних землях Східного Полісся. // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2013. - Вип. 122.- С.12-23.
 • Ткач В.П., Головач Р.В., Ведмідь М.М. Хід росту порослевих дубових деревостанів Лівобережного лісостепу // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2013. - Вип. 122.- С.47-55.
 • Ведмідь М.М., Лукянець В.А., Головач Р.В., Лозицький В.Г. Стан соснових насаджень на староорних землях в умовах Корюківсько-Щорського фізико-географічного району. Науковий вісник НЛТУ України.- 2013.-Вип.23.17.-С.21-28.
 • Лозицкий В.Г.,Ведмидь Н.М., Усцкий И.М. О целесообразности замены сосновых древостоев пораженных корневой губкой на берёзовые насаждения.  Материалы Международной научно-практической конференции « Современное состояние и перспективы охраны и защиты леса в  системе устойчивого развития» 9-11 октября 2013г.,ГНУ  Институт леса НАН Беларуси.-Гомель - С.236-240.
 • Ведмідь М.М., Распопіна С.П., Зборовська   Лісорослинний потенціал дерново-підзолистих грунтів у зоні Східного та Центрального Полісся //Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України.2014. Київ, 2014.- Вип. 187.ч. 3. - С.176-185
 • Михайличенко А.А., Усцкий И.М.,  Ведмедь Н.М.,  Лозицкий В.Г.,  Ход роста модальних соснових деревостоев Новгород-Северского Полесья, созданных на старопахотных землях. Сборник научных трудов ГНУ Институт леса НАН Беларуси.Гомель,2014.- Вып.74.-С.346-354.
 • Михайліченко О.А.,Усцький І.М., Ведмідь М.М., Лозицький В.Г. Особливості росту соснових деревотанів, уражених кореневою губкою, в умовах Новгород-Сіверського Полісся  // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2014. - Вип. 124.- С.36-41.
 • Ведмідь М.М., Жежкун А.М. Похідні і малоцінні деревостани та їх реконструкція у дібровах Лівобережної України. –Суми,2014.-258с.
 • Ведмідь М.М., Мусієнко С.І, Угаров В.М., С.В. Яценко С.В. Інтенсивність росту часткових культур дуба звичайного при суцільному способі реконструкції насадження у лісостеповій частині Харківської області // Лісівництво і агролісомеліорація. - Харків, 2015. - Вип. 128.- С.36-41.
 • Рекомендації щодо створення лісових культур на великих згарищах / М.М. Ведмідь, В.М. Угаров, В.О. Манойло, П.Б. Тарнопільський., О.М. Даниленко, В.В. Шевчук, І.В. Тимощук. – Харків, 2017. – 12 с.
 • Рекомендації щодо технології вирощування лісових культур до їх зімкнення / М.М. Ведмідь, В.М. Угаров, В.О. Манойло, П.Б. Тарнопільський, В.В. Гупал, О.М. Даниленко. – Харків, 2017. – 37 с.
 • Распопіна С. П. Методологічні підходи до лісотипологічної оцінки земель, прийнятих під залісення / С. П. Распопіна, М. М. Ведмідь // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спец. вип. до ХІ з’їзду УТГА. – Книга 2. – Ґрунтознавство і меліорація ґрунтів. – Харків : Смугаста типографія, 2018. – С. 73–74.
 • Распопіна С.П., Ведмідь М.М., Діденко М.М. Лісові масиви ДП «Скрипаївське НДЛГ» – наукова спадщина ХНАУ ім. В.В. Докучаєва зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. № 1-2. – С. 155-160.
 • Распопіна С.П., Ведмідь М.М., Біла Ю.М., Горошко В.В. Стані та основні проблеми лісорозведення в Україні, "Ukrainian Journalof Forestand Wood Science" 2019..Вип. 10 (4). С. 34-73.
 • Ведмідь М. М.,. Дебринюк Ю. М, Юхновський В. Ю., Распопіна С. П., Біла Ю.М. Основні засади стратегії лісорозведення в Україні Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – Львів: Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2019. – Вип. 19. – С. 89-100.

 Оновлено: 12-11-2020, 08:26 / Переглядів: 5 174
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок