Велієва Вікторія Олександрівна

 

   Велієва Вікторія Олександрівна – заступник декана факультету з навчально-виховної роботи, кандидат економічних наук, доцент.

   У 2007 р. закінчила з відзнакою факультет обліку і фінансів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Магістр з обліку і аудиту».

   У 2011 році за результатами захисту дисертації було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, у 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри.

   В.О. Велієва є співавтором монографії «Стан та ефективність використання персоналу у сільськогосподарських підприємствах». Результати науково-дослідних робіт опубліковані у співавторстві з іншими вченими у 2 колективних монографіях, у 32 наукових статтях у журналах, що входять до переліку наукових фахових видань.

   Неодноразово нагороджена почесними грамотами, подяками університету. куратор, керівник студентського наукового гуртка.

 

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Тематика курсових робіт і методичні вказівки щодо їх виконання з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» / уклад.: К.І. Посилаєва, І.М. Сафронська, Ю.С. Пеняк, В.О. Велієва / Харк. нац. аграр. ун–т ім. В.В. Докучаєва. – Х, 2011. – 23 с.
 2. Фінансовий аналіз: методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт для студентів спеціальностей 7.03050901 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» / уклад.: Д.В. Шиян, І.М. Сафронська, В.В. Ярова … В.О. Велієва / Харк. нац. аграр. ун–т ім. В.В. Докучаєва. –  Х., 2013. – 24 с.
 3. Финансовый аналіз: метод. рекомендации для подготовки курсовых работ для иностранных студентов специальностей «Учет и аудит» 7.03050901 и «Финансы и кредит» 6.030508 / Д.В. Шиян, В.А. Велиева / Харк. нац. аграр. ун–т им. В.В. Докучаева. – Х., 2013. – 22 с.
 4. Фінансовий аналіз: робочий зошит для практичних занять і самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / уклад.: Д.В. Шиян, І.М. Сафронська, В.В. Ярова, А.І. Александрова, К.І. Посилаєва, Ю.С. Пеняк,  В.О. Велієва / Харк. нац. аграр. ун–т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2013. – 85с.
 5. Финансовый анализ: задания для практических занятий и самостоятельной работы иностранных студентов направления підготовки 6.030508/ сост. Д.В. Шиян, И.М. Сафронская, К.И. Посылаева … В.О. Велиева / Харк. нац. аграр. ун–т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2013. – 85 с.
 6. В.О. Велієва. Економетрія: Загальна лінійна економетрична модель; лекція / А.І. Александрова, В.О. Велієва / Харк. нац. аграр. ун–т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2013. – 26 с.

Статті

 1. Чернякова В.О Проблеми ефективності використання персоналу реформованих с.-г. підприємств Харківської області / В.О. Чернякова // Зб. наук. праць ПДАТУ. –  Кам’янець–Подільський, 2011. –  №17, т. 2. – С.44–47.
 2. Чернякова В.О Забезпеченість персоналом як фактор підвищення ефективності діяльності с.–г. підприємств. / В.О. Чернякова // Зб. наук. праць ПДАТУ. –  Кам’янець–Подільський, 2011. – Т.3№17. –  С. 407–410.
 3. Чернякова В.О Ефективність використання персоналу в системі управління підприємством / В.О. Чернякова // Вісн. ХНТУСГ ім..  Петра Василенка. Серія «Економічні науки». – Вип. 114. – Х., 2011. – С. 212–216.
 4. Чернякова В.О Забезпеченість персоналом сільськогосподарських підприємств Харківської області / В.О. Чернякова // Зб. наук. праць ТДАУ. Серія «Економічні науки» . – Мелітополь, 2012. – №2(18) т. 3,– С. 270–277.
 5. Чернякова В.О. Стан та розвиток соціальної сфери села / В.О. Чернякова // Вісн. ХНТУСГ. Серія «Економічні науки» – Х., 2012. – № 15(67). – С. 302–308.
 6. Чернякова В.О Вплив факторів на ефективність використання персоналу у с.–г. підприємствах / В.О. Чернякова // Зб. наук. праць Уман. НУС. Серія «Економічні науки». – Умань, 2012. – С. 189–192.
 7. Велієва В.О. Рівень оплати праці працівників сільського господарства / В.О. Велієва // Вісн. Сумського НАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – Суми, 2013. – Вип. 3–4 (20–21). – С. 190–197.
 8. Велієва В.О. Територіальні особливості забезпеченості сільськогосподарських підприємств персоналом. / В.О. Велієва // Вісн. ХНУСГ. Серія «Економічні науки». –  Х., 2013. – Вип.137. – С.272–278.
 9. Велієва В.О. Розвиток ринку праці України у кризовий період / В.О. Велієва // Зб. наукових праць Таврійського держ. агротехнолог. ун-ту. Серія «Економічні науки».– Мелітополь, 2013. – Вип.№2(18). Том 3. – С.270–277.
 10. Велієва В.О. Оцінка впливу факторів на ефективність  використання персоналу у сільськогосподарських підприємствах / В.О. Велієва // Зб. наук. праць Уманського нац.. ун-ту садівництва. Серія «Економіка». – Умань, 2013. – Вип. 81. Ч.2. – С.435–439.
 11. Велиева В.А.  Измерение влияния факторов на эффективность использования персонала в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области / В.А. Велиева // Бюл. науч. работ  БГСХА. – Белгород, 2013. – Вып. №22. – С. 188–192.
 12. Велієва В.О. Забезпеченість персоналом  як фактор підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств / В.О. Велієва // Зб. наук. праць ПДАТУ. – Кам`янець–Подільський, 2013. – № 17, Т. 3. – С. 407–410.
 13. Стан та ефективність використання персоналу у сільськогосподарських підприємствах: монографія. – Х.: ЦД №1, 2013. – 166 с.
 14. Велієва В.О. Проблеми ефективності використання персоналу у сільськогосподарських підприємствах / В.О. Велієва // Наук. вісн. ЛНУВМіБ ім. С.З. Гриць. Серія «Економічні науки». Львів, 2014 – Т.7, 2(59), ч.5. – С. 240–247.


Оновлено: 15-04-2015, 12:23 / Переглядів: 2 334
 

Авторизація