Кафедра вищої математики

    

Адреса і місце розташування: Україна, 62483, Харківська обл. Харківський р-н,
п/в "Докучаєвське-2" навчальне містечко ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва корпус 3, поверх 2
Завідувач кафедри:

Олексенко Вячеслав Михайлович

доктор педагогічних наук, професор
корп. 3, каб. 206
E-mail: kafedra2012@rambler.ru

Лаборантська: корп. 3, каб. 204
 тел.: (0572) 99-75-80

   Кафедра є загальноосвітньою. Вона забезпечує викладання таких дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірностей», «Математична статистика». Кафедра проводить навчальні заняття на всіх факультетах університету.


  [spoiler=Історія кафедри]

     Елементарна математика (арифметика, алгебра, геометрія, тригонометрія викладалася в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва ще з тих часів, коли він мав назву Маримонтського сільськогосподарського інституту. Першими викладачами цієї дисципліни були: професор Варшавського ліцею М. Матушевський (1818– 1831), Ю. Кольберг (1819–1820), К. Чаки (1820–1823), Я.І. Зембецький (1823–1826), Я. Маліновський (1826–1830), П.Ф. Кочинський (1836–1850) і В.А. Юзефович (магістр філософії, 1842–1844).

     У зв’язку з відкриттям відділення цивільних інженерів 1862 р. став викладатися курс вищої математики (аналітична геометрія, диференціальне й інтегральне числення), який читали М. Бржостовський і К. Колитовський. Після ліквідування цього відділення математика як окрема дисципліна не викладалася, але деякими розділами входила в курси геодезії, механіки, нарисної геометрії, інженерної справи. В 1910–1913 рр. елементи вищої математики викладав при курсі „Сільськогосподарські машини” професор А.А. Алов.

    У 1920 р. на всіх шести „секціях” інституту – рослинництва, зоотехнічній, агрономічного суспільнознавства, меліоративній, лісоекономічній і лісоведення – був уведений курс „Основи вищої математики і механіки”, який читався в першому і другому семестрах.

     В радянський період першим професором вищої математики став Т.І. Котов (1895–1923) – талановитий учений-геометр, який розробляв теорію геодезичних кривих. До 1930 р. математику викладав асистент А.Н. Макаров, а потім професор С.І. Лук’янченко, який написав відому книгу „Елементи неевклідової геометрії Лобачевського-Больаї”. Деякий час курс вищої математики читав професор-геодезист А.І. Петренко.

     Кафедра  розпочала функціонувати як самостійний підрозділ з 1934 р. Із цього часу і до 1941 р. виконувачем обов’язків завідувача був  Іван Іванович Бакулін, який у часи німецько-фашистської окупації м. Харкова був секретарем підпільного обкому комуністичної партії, посмертно нагороджений званням Героя Радянського Союзу. Учений залишив цікаві рукописні матеріали з прикладної математики.

     Після повернення інституту з евакуації в 1944 р. курс вищої математики читався на економічному, лісовому, ґрунтово-агрохімічному та інженерно-землевпорядному факультетах, а з 1954 р. – на агрономічному і факультеті захисту рослин. У 1944–1946 рр. лекції читали професор А.І. Петренко та доцент Д.З. Гордєвський.

     У 1946–1947 рр. кафедра математики відтворюється і її очолює доцент Ф.К. Косик, а асистентом стає Л.М. Мевзос. Далі кафедру послідовно очолюють кандидати фізико-математичних наук М.А. Ніколаєнко (1948–1949) та Х.М. Фелікс (1949–1950), доценти А.А. Графф (1950–1951) і  М.А. Лісовський. Після смерті М.А. Лісовського в 1955 р. відбулося об’єднання кафедри математики з кафедрою бухгалтерського обліку і статистики, а  1961 р. – з  кафедрою геодезії.

     З 1963–1964 рр. кафедру математики відновлюють, а її завідувачем стає доцент Ю.М. Гайдук. До складу кафедри входять: старший викладач І.А. Ковальов і В.П. Лешов, асистенти Л.І. Шевченко, І.Ш. Ярокер, Л.В. Артемонова і старший лаборант С.І. Таранова. На економічному факультеті вводиться курс математичного програмування та елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. Збільшується обсяг курсу „Основи вищої математики з елементами математичної статистики” на факультеті агрохімії і ґрунтознавства, започатковується окремий курс для відділення сільської архітектури на факультеті інженерів землевпорядкування.

     Із 1965 р. кафедру послідовно очолюють доценти: Ю.М. Гайдук (1965–1968), В.С. Проценко (1968–1971), А.М. Радін (1971–1977), А.В. Луговий (1977–1986), професор В.Л. Сизоненко (1986–2011). У цей час тут працюють доценти І.Ш. Ярокер, А.І. Єна, Л.О. Масальцев, Ю.І. Травкін, А.В. Серіков, Н.І. Скоблінська, Д.І. Масленніков, Д.В. Чібісов, викладачі А.С. Бутенко, Р.І. Потрашкова, М.Л. Комлєва, Н.О. Онищенко, О.Д. Чібісов, старші лаборанти Н.С. Кулик, В.І. Кошелєва, лаборанти О.В. Боровкова, О.М. Збукер, М.В Піоварова.


     У 2001 р. до кафедри вищої математики приєднують кафедру фізики і метеорології. Із 2003 р. і по цей час кафедра вищої математики знову працює як самостійний підрозділ агроуніверситету.

     З 2011 року і по цей час кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор Олексенко В.М.

За час існування кафедри викладачі розробляли питання теорії геодезичних кривих, неевклідової геометрії Лобачевского – Больаї, варіаційної статистики, математичної фізики, історії математики, тощо.[/spoiler]

 

Науково-дослідна і навчально-методична робота

На сучасному етапі кафедра розробляє питання:

 • теорії функцій та асимптотичних методів в аналізі;
 • активних методів навчання у сільськогосподарському ВНЗ;
 • методики викладання вищої математики ; 
 • радіаційного пошкодження фізичних матеріалів і біологічних об’єктів.

   Результати науково-дослідної роботи співробітників кафедри друкуються в провідних наукових журналах України, США, Західної Європи та Росії,  матеріалах міжнародних конференцій.

Кафедра пропонує виконання розрахункових робіт з питань:  

 • теорії функцій та розробки асимптотичних методів; 
 • інноваційної підготовки майбутніх фіхівців та викладачів;
 • обробки агролісометеорологічних даних.

 

Навчальні посібники: 

 1. Сизоненко В.Л., Чібісов Д.В., Коваленко М.Й., Масленніков Д.І. Вища математика – Х.: Харк. держ. аграр. ун-т.,  1999. (Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів аграрних ВНЗ).
 2. Сизоненко В.Л., Беленкова М.И. Математика Біблії. – Х.: Штрих, 2002.
 3. Олексенко В.М. Дистанційний курс лінійної алгебри та аналітичної геометрії: навчальний посіб. [для студ. вищ. техн. навч. закл.] / В.М. Олексенко. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – 240 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист № 14/18.2 – 1168 від 04.07.2003).  
 4. Сизоненко В.Л., Чібісов  Д.В., Коваленко М.Й., Масленніков Д.І. Теорія ймовірності: навч. посіб. – Х.: Харк. нац. аграр. ун-т., 2003.
 5. Сизоненко В.Л., Чібісов Д.В., Масленніков Д.І. Лінійна алгебра: навч. посібник – Х.: Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2004.
 6. Сизоненко В.Л., Чібісов Д.В., Коваленко М.Й., Масленніков Д.І., Потрашкова Р.І. Математика на вступних іспитах до ХНАУ: навч. посіб. – Х.: Харк. нац. аграр. ун-т, 2001, 2005, 2006 рр.
 7. Сизоненко В.Л., Чібісов Д.В., Коваленко М.Й., Масленніков Д.І., Онищенко Н.О., Чібісов О.Д. Аналітична геометрія: навч. посіб.– Х.: Харк. нац. аграр. ун-т, 2006.
 8. Сизоненко В.Л., Беленкова М.И., Романовский А.Г. Новая философия Библии в ХХІ веке. – Х.: Типография СПД ФЛ Гужвинский Б.В., 2005.
 9. Олексенко В.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: підруч. [для студ. вищ. техн. навч. закл.] / В.М. Олексенко. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – 372 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист № 14/18.2 – 1815 від 25.07.2005).
 10. Сизоненко В.Л., Беленкова М.И. Увлекательная Библия. – К.: Кондор, 2008.

[spoiler= Співробітники кафедри ]

Олексенко Вячеслав Михайлович

 • кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри; 
 • фахівець з теорії квантових груп та інноваційних технологій підготовки майбутніх фахівців;
 • автор підручника, першого в Україні енциклопедичного словника з дистанційного навчання, двох дистанційних курсів, понад 100 наукових праць і кількох навчально-методичних посібників;
 • список наукових праць.


:  Наукові праці (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  Наукові праці
72 Kb [11-03-2016, 09:25]

Коваленко Микола Йосипович

 • кандидат технічних наук, доцент;
 • спеціаліст з теорії радіаційного пошкодження фізичних матеріалів і біологічних об’єктів;
 • автор понад 120 наукових праць і 10 патентів на винаходи.

 

Мандражи Оксана Анатоліївна

 • кандидат педагогічних наук, в.о.доцента
 • фахівець з інноваційної педагогічної діяльності та методики викладання математики
 • автор понад 50 наукових праць і кількох навчально-методичних посібників
 • список наукових праць.


:  О.А.Мандражи.doc (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  О.А.Мандражи.doc
57,5 Kb [3-11-2015, 13:12]

 

 

Кошелєва Віра Іванівна

 • старший лаборант кафедри.

[/spoiler]

Відредаговано 14.06.2015


Оновлено: 28-02-2012, 15:32 / Переглядів: 6 052
 

Авторизація