ВІСНИК ХНAУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ 2018 ВИП.2 (44)

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2018, ВИП. 2

 

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
SERIES BIOLOGY, 2018, IS. 2 (44)


 

 

ОГЛЯДИ

 SURVEYS

 

Іванищев В.В. Еволюційні і прикладні аспекти механізмів концентрування СО2 фотоавтотрофів

Ivanishchev V. V. Evolutionary and applied aspects of mechanisms of CO2 concentrating in photoautotrophs

6

Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Кокорев О. І. Фітогормони і сигнальні посередники в регуляції продихового апарату

Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O., Kokorev A. I. Phytohormones and signal mediators in regulation of stomatal apparatus

18

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Козеко Л. Є. Участь цитозольних білків теплового шоку HSP70 і HSP90 в адаптації проростків Arabidopsis thaliana до водного дефіциту

Kozeko L. Ye. Involvement of cytosolic heat shock proteins HSP70 and HSP90 in adaptation of Arabidopsis thaliana seedlings to water deficit

41

Білявська Н. О., Федюк О. М. Мікроструктура поверхні листків Galanthus nivalis L. на ранньовесняних етапах розвитку

Bilyavska N. O., Fediuk O. M. Leaf surface microstructure of Galanthus nivalis L. at early-spring stages of ontogenesis

50

Горєлова О. І., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Швиденко М. В., Попов Ю. В.,  Шкляревський М. А., Рябчун Н. І. Конститутивна та індукована холодовим загартуванням антиоксидантна активність проростків озимих злаків

Gorelova E. I., Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O., Shvidenko N. V., Popov Yu. V., Shklyarevskiy M. A., Ryabchun N. I. Constitutive and induced by cold hardening antioxidant activity in seedlings of winter cereals

59

Шегеда І. М., Кірізій Д. А., Іваницька А. П., Сеніна Л. В. Реутилізація азоту в зерно у різних сортів пшениці залежно від умов мінерального живлення

Sheheda I. M., Kiriziy D. A., Ivanytska A. P., Senina L. V. Nitrogen reutilization into grain in different wheat varieties depending on conditions of mineral nutrition

69

Карпець Ю. В. Вплив нітропрусиду натрію на ріст сіянців дуба звичайного та ураження борошнистою росою їх листкової поверхні

Karpets Yu. V. Influence of sodium nitroprusside on growth of pedunculate oak seedlings and defeat by powdery mildew of their leaf surface

81

 

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY

Солоденко А. Є., Ільченко А. С., Вареник Б. Ф. Ефективність мікросателітного маркера рAHAS 16-17 при інтрогресії гена AHAS1 стійкості до гербіцидів в селекційний матеріал соняшнику

Solodenko A. E., Ilchenkо А. S., Varenyk B. F. Effectiveness of microsatellite marker pAHAS 16-17 for introgression of herbicide resistance gene AHAS1 into sunflower breeding material

94

Файт В. І., Погребнюк О. О., Балашова І. А., Стельмах А. Ф. Ефекти взаємодії алелів генів VRD2 та PPD-B1 за господарсько-цінними ознакамирекомбінантно-інбредних ліній озимої пшениці (Triticum aestivum L.)

Fait V. І., Pogrebnyuk E. A., Balashova I. A., Stelmakh A. F. Effects of interaction of VRD2 and PPD-B1 gene alleles on agronomically valuable traits in recombinant-inbred lines of winter wheat (Triticum aestivum L.)

100


Правила для авторівОновлено: 24-07-2018, 13:08 / Переглядів: 1 571
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок