ВІСНИК ХНAУ СЕРІЯ БІОЛОГІЯ 2018 ВИП.3 (45)

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2018, ВИП. 3 (45)

 

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
SERIES BIOLOGY, 2018, IS. 3 (45)

 

 

Колупаєв Ю. Є. Кафедрі ботаніки і фізіології рослин Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 125 років

Kolupaev Yu. E. 125-year anniversary of Department of Botany and Plant Physiology of Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University

6

 

ОГЛЯДИ

 SURVEYS

 

БілявськаН. О., Федюк О. М., Золотарьова О. К.Рослини і важкі метали: рецепція та сигналінг

Belyavskaya N. A., Fediuk O. M., Zolotareva E. K. Plants and heavy metals: perception and signaling

10

Пашкевич Л. В.,КабашниковаЛ. Ф.Роль саліцилової кислоти у формуванні системної набутої стійкості рослин при патогенезі

Pashkevich L. V., Kabashnikova L. F. Role of salicylic acid in formation of system acquired resistance of plants at pathogenesis

31

Сиваш О. О., Михайленко Н. Ф., Золотарьова О. К.Варіація співвідношення вмісту хлорофілівaіbпри адаптації рослин до зовнішніх чинників

Syvash O. O., Mykhaylenko N. F., Zolotareva E. K. Variation of chlorophyll a to b ratio at adaptation of plants to external factors

49

КатанськаВ. М.,ЗагоскінаН. В.Рослини роду Rhododendron L.: класифікація, поширення, стійкість до стресових чинників   

Katanskaya V. M., Zagoskina N. V. Plants of genus Rhododendron L.: classification, distribution, resistance to stress influences

74

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Кокорев О. І., Швиденко М. В., Ястреб Т. О., Колупаєв Ю. Є.Індукування екзогенними поліамінами теплостійкості проростків пшениці і активності антиоксидантних ферментів

Kokorev A. I., Shvydenko N. V., Yastreb T. O., Kolupaev Yu. E. Induction of heat resistance and antioxidant enzymes of wheat seedlings by exogenous polyamines

85

Горєлова О. І., Швиденко М. В., Рябчун Н. І., Колупаєв Ю. Є. Вторинний метаболізм проростків Secale cereale за дії донора сірководню і холодового загартування 

Horielova E. I., Shvydenko N. V., Ryabchun N. I., Kolupaev Yu. Е. Secondary metabolism in Secale cereale seedlings at action of hydrogen sulfide donor and cold hardening

94

Войтенко Л. В., ВасюкВ. А., Косаківська І.В.Фітогормони в органах спорофітуDryopterisfilix-mas(L.)Schott. в онтогенезі

VoytenkoL. V.,VasyukV.A.,KosakivskaI. V.Phytohormonesin organs of sporophyte ofDryopterisfilix-mas(L.) Schott. in ontogenesis

102

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

METHODS

Іванищев В. В. Про використання статистичних методів у стресовій фізіології і селекції рослин

Ivanishchev V. V. On application of statistical methods in stress physiology and breeding of plants

111

 

ВТРАТИ НАУКИ

NECROLOGUE

Пам’яті члена-кореспондента НАН України Людмили Іванівни Мусатенко (1936-2018)

In commemoration of corresponding member of NAS of Ukraine Lyudmila Ivanivna Musatenko

121Оновлено: 5-12-2018, 09:49 / Переглядів: 593
 

Авторизація