Іртищева І.О., Стегней М.І., Паук М.І. Методичні підходи до визначення рівня інвестиційної привабливості галузі, підприємства

І.О. Іртищева,

д-р екон. наук, професор

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

М.І. Стегней,

 канд. екон. наук, доцент

Мукачівський державний університет, м. Мукачеве

М.І. Паук,

головний економіст бюджетного відділу

фінансове управління Мукачівської РДА, м. Мукачеве

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ, ПІДПРИЄМСТВА

Постановка проблеми. Ступінь інвестиційної привабливості є індикатором, показання якого дозволяють зробити висновки потенційним інвесторам про необхідність і доцільність вкладення фінансових засобів саме в цей об'єкт. В економічний літературі до сьогодні не вироблений єдиний підхід до визначення сутності поняття "інвестиційна привабливість" і її взаємозв'язків з конкурентоспроможністю підприємства та його сталим розвитком.

Мета дослідження: узагальнення методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості галузі та підприємства.

Бібліографічний список: 1. Асаул А. Систематизация факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность регионов / А. Асаул // Регіональна економіка. – № 2. – 2004. – C. 53-62. 2. Бутко М. Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону / М. Бутко, С. Зеленський, О. Акименко // Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 30-37. 3. Іртищева І.О. Інвестиційна діяльність європейського банку реконструкції та розвитку в Україні / І.О. Іртищева, О.О. Друца // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 8. – С. 4–7. 4. Іртищева І.О. Формування державної інвестиційної політики України в умовах неоліберальної моделі глобалізації / І.О. Іртищева, Т.В. Стройко // Наук вісн. Херсон. держ. ун-ту. Вип. 2. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 38-45. 5. Кунцевич В.О. Підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства / В.О. Кунцевич // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 1. – С. 68-75. 6. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навч. посібник / Т.В. Майорова. – К.: ЦНЛ, 2004. – 376 с. 7. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, затв. Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 23.02.97 №22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. – 1998. – № 7. 8. Стегней М.І. Інвестування як інструментарій забезпечення сталого розвитку сільських територій / М.І. Стегней // Вісн. нац. техн. ун-ту «ХПІ». – Х., 2011. – № 8-1. – С. 165-175. 9. Экономические и информационно-аналитические основы управления инвестиционными объектами: монографія / под. ред. К.В. Балдина. – М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2004. – 296 с.

Иртыщева И.А., Стегней М.И., Паук М.И. Методические подходы к определению инвестиционной привлекательности отрасли, предприятия. В статье освещены специфику инвестиционнойпривлекательности экономики. Уточнено понятие «инвестиционнаяпривлекательность». Доказано, что инвестиционная привлекательностьпредприятия является многоуровневой интегральной характеристикой.Обобщены методические подходы к оценке инвестиционнойпривлекательности отрасли и предприятия

Irtysheva I., Stegnei M., Pauk M. Methodical approaches to determining the level of investment attractiveness of a brunch and an enterprise. In the article is given the specifics of investment attractiveness ofthe economy. Is clarified the concept of “attractiveness”. It is proved thatinvestment attractiveness of the enterprise is a multilevel integral characteristic.Are generalized methodical approaches to the estimation of investmentattractiveness of the brunch and enterprise.

 

Завантажити в pdfОновлено: 22-11-2017, 20:22 / Переглядів: 155
 

Авторизація