Кошкалда І.В., Статівка Н.В. Інституційний вплив держави на розвиток земельних відносин в Україні

І.В. Кошкалда,

д-р. екон. наук, доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Н.В. Статівка,

д-р держ. упр., доцент

Харківський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Невід’ємною складовою державного управління соціально-економічним розвитком України є державна земельна політика, що забезпечує важливі умови розвитку інфраструктури економіки та життєдіяльності суспільства, відіграє важливу роль у наповненні державного та місцевих бюджетів, може стати інструментом зміцнення адміністративного устрою України.

Негативні явища, які зумовлені невиваженою державною політикою в країні відносно регулювання земельних відносин, породжують проблеми пов’язані з неефективним використанням земель, погіршенням стану навколишнього природного середовища, ускладнюють технологію розробки, узгодження та реалізації системних концептуальних, стратегічних і програмних документів, і, як наслідок, спричиняють невиконання основних положень концепції сталого розвитку.

Метою статті є з’ясування ролі і значимості інституціональної складової впливу держави на розвиток земельних відносин в Україні.

Бібліографічний список: 1. Бойко Л.М. Регулювання земельних відносин у сільському господарстві: [монографія] / Бойко Л.М. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 316 с. 2. Добряк Д.С. Економічні проблеми регулювання земельних відносин в Україні / Д.С. Добряк, А.Г. Мартин. – Львів: ПП «Арал», 2009. – 202 с. 3. Новаковський Л. Сучасні проблеми регулювання земельних відносин в Україні / Л. Новаковський // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 6. – С. 2–6. 4. Третяк А. Основні напрями змін та удосконалення державної земельної політики в Україні / А. Третяк // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 3. – С. 58–63. 5. Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин / М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 55–60. 6. Статівка Н.В. Продуктивність аграрного сектора економіки в України: важелі державного впливу: [монографія] / Н.В. Статівка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 324 с. 7. Бьюкенен Дж. М. Сочинения / Дж. М. Бьюкенен; [пер. с англ.]. – М.: Таурус Альфа, 1997. – 560 с. 8. Історія економічної думки: навч. посібник / [О.Ю. Амосов, В.В. Калюжний, В.Л. Міненко та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Ю. Амосова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 408 с. 9. Україна в світі: огляд міжнародних індексів. – К.: Фонд ефективного управління, 2013. – 61 с. 10. Рєпін К. Як держави регулюють земельні відносини / К. Рєпін // Землевпоряд. вісн. – 2013. – № 2. – С. 54–56. 11. Державна земельна політика в Україні: [аналіт. матеріали] // Круглий стіл [«Стан і стратегія сучасної земельної політики в країні»], (Київ, 21 трав. 2009 р.).– К.: Центр Разумкова, 2009. – 85 с. 12. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України № 2982-IV від 18 жовтня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 1. – Ст. 17. 13. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 182 с. 14. Гнаткович О.Д. Напрями державної політики у сфері раціонального використання та охорони сільськогосподарських земель / О.Д. Гнаткович // Економіка та держава. – 2013. – № 1. – С.35–37. 15. Зіновчук Н. Інституціональне середовище екологічної політики в аграрному секторі України / Н. Зіновчук // Економіст. – 2010. – № 8. – С. 10–13. 16. Старостенко Г.Г. Національна економіка: [навч. посібник] / Г.Г. Старостенко, С.В. Онишко, Т.В. Поснова. – К.: Ліра-К, 2011. – 432 с. 17. Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери: [монографія] / О.М. Могильний. – Ужгород: ІВА, 2005. – 400 с. 18. Латинін М.А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання: [монографія] / М.А. Латинін. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006.– 320 с. 19. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: [навч. посібник] / І.О. Ковтун. – Л.: Новий Світ – 2000, 2006. – 432 с. 20. Павлова Г.Є. Принципи сучасної системи державного регулювання аграрного сектора економіки / Г.Є. Павлова // Економіка та держава. – 2013. – № 7.– С. 34-36. 21. Кошкалда І.В. Земельні відносини в аграрному секторі економіки України: [монографія] / І.В. Кошкалда / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: Гриф, 2012.– 352 с.

Кошкалда И.В., Стативка Н.В. Институциональное влияние государства на развитие земельных отношений в Украине. В статьепроанализировано состояние земельных отношений в настоящее время иопределены основные проблемы институционного характера, которыемешают их развитию. Предложены принципы, при помощи которыхдолжен формироваться механизм государственного регулированияземельных отношений в современных условиях.

Koshkalda I., Stativka N. Instututional influence of the state on land relations development in Ukraine. The modern state of land relations isanalyzed and the main problems of the institutional character which preventtheir development are determined in the article. The principles on which themechanism of state regulation of land relations under present-day conditionsmust be formed are suggested.

 

Завантажити в pdfОновлено: 22-11-2017, 20:24 / Переглядів: 192
 

Авторизація