Гончаренко І.В., Шумська К.О. Активізація інвестиційного процесу в Україні

І.В. Гончаренко,

д-р екон. наук, професор

К.О. Шумська,

магістрант

Миколаївський національний аграрний університет

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Одним з головних факторів, що впливає  сьогодні на рівень світового прогресу та розвиток економіки країн, є міжнародна інвестиційна діяльність. В умовах інтенсивного формування глобалізаційних та інтеграційних процесів Україна має враховувати сучасні тенденції світового розвитку. В основі механізму формування високоефективної, конкурентоспроможної економіки держави має бути інвестиційний процес, без якого неможливе вирішення проблем соціально-економічного розвитку України та її регіонів. Це зумовлює необхідність пошуку шляхів підвищення ефективності інвестиційного процесу. Тому покращення інвестиційного клімату та підвищення ефективності інвестиційних процесів є актуальним завданням на сучасному етапі.

Формулювання цілей статті. Аналіз існуючих публікацій дозволив зробити висновок про те, що питання, пов’язані з підвищенням інвестиційної привабливості підприємств, недостатньо висвітлені в сучасній економічній літературі. Отже, виникає необхідність у науковому обґрунтуванні та розробці теоретико-методичних основ активізації інвестиційного процесу в економіці.

Бібліографічний список: 1. Абрамович І.А. Напрямки активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України / І.А. Абрамович // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 1. – С. 16-19. 2. Орлов В. Підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання / В. Орлов, К. Купріянова, О. Орлова // Економіст. – № 10. – 2010. – С. 56–58. 3. Чернишова Л.О. Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні / Л.О. Чернишова, В.В. Сазанова // Бізнес Інформ. – 2013. – № 2. – С. 87-90. 4. Шик Л.М. Стан іноземного інвестування в Україну: проблеми та шляхи їх вирішення / Л.М. Шик, Н.Є. Скоробогатова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. – 2010. – № 3 (7). – С. 217-224.

Гончаренко И.В., Шумская Е.А. Активизация инвестиционного процесса в Украине. Рассмотрены основне проблемы инвестиционнойпривлекательности предприятий. Определены направления совершенствования инвестиционного процесса в экономике Украины.

Goncharenko I., Shums’ka K. Activation of investment process in Ukraine. The main problems of investment attractiveness of enterprises wereresearched.The areas for improvement of the investment process were identifiedin the Ukrainian economy.

 

Завантажити в pdfОновлено: 22-11-2017, 20:18 / Переглядів: 144
 

Авторизація