Олійник І.О. Теоретико-методологічні засади формування доходності сільськогосподарського підприємства

І.О. Олійник,

 канд. екон. наук, доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

ДОХОДНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Бібліографічний список: 1. Гайдуцький П.І. Структурні перекоси і кризи в АПК / П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 38– 46. 2. Шубравська О.В. Агропродовольчий розвиток України в контексті глобальних викликів / О.В. Шубравська // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 52-58. 3. Ткаченко В.Г.Організаційна модель трансформації відносин власності аграрних підприємств у регіонах України / В.Г.Ткаченко // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 59-67. 4. Леоненко П.М. Історія економічних учень: Підручник / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2008. – 639 с. 5. Мочерний С.В. Економічний словник-довідник. – Київ: «Феміна», 1995. – 368 с. 6. Осовська, Г.В. Економічний словник [Текст]: наукове видання / Г.В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – К.: Кондор, 2007. – 358 с. 7. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992. – 248 с. 8. Поршнев А. Управление организацией: Энциклопедический словар / А. Поршнев, А. Кибанов, В. Гунин та ін. – М.:  ИНФРА-М, 2001. – 520 с.

 

Олейник И.А. Теоретико-методологические основы формирования доходности сельскохозяйственного предприятия. Раскрывается история формирования категории доходности и методов её определения. Констатируется, что доход предприятия – достаточно разносторонняя категория, предполагающая исчисление валового, чистого дохода и прибыли. Раскрывается методология измерения доходности деятельности сельскохозяйственного предприятия в рыночных условиях.

 

Oleynik I. The theoretical and methodological bases of formation of profitability of the agricultural enterprise. It is revealed the history of formation of category of profitability and methods of its definition. It is noted that the enterprise income is a rather versatile category that assumes calculation of gross, net income and profit. It is revealed the methodology of measurement of profitability of the agricultural enterprise activity in market conditions.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 22:20 / Переглядів: 168
 

Авторизація