Вітковський Ю.П. Вплив технічного забезпечення на ефективність розвитку сільськогосподарських підприємств Харківської області

Ю.П. Вітковський, здобувач‡,

Харківський національний технічний університет сільського

господарства ім. Петра Василенка

 

ВПЛИВ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Бібліографічний список: 1. Макаренко П.М. Розвиток виробничо-технічного забезпечення сільського господарства / П.М. Макаренко // Технологичный аудит и резервы производства: Экономика предприятия. – 2011. – № 1 (1). – С. 37-42. 2. Харківська область у 2012 році (стат. щорічник) / за ред. О.Г. Мамонтової; Гол. упр. статистики у Харк. обл. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua.3. Сатир Л.М. Економічна сутність інтенсифікації виробництва та її особливості в сільському господарстві / Л.М. Сатир // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Серія: Економічні науки. – 2012. – Вип. 5. – Т 1. – С. 252-257. 4. Луценко О.А. Проблеми формування матеріально-технічного забезпечення АПК / О.А. Луценко // Зб. наук. праць Тавр. держ. агротехнолог. ун-ту (економічні науки). – 2013. – Т.1. – № 1. – С. 311-316. 5. Про затвердження Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. № 785 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/785-2007-п. 6. Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-п.

 

Витковский Ю.П. Влияние технической оснащённости на эффективность развития сельскохозяйственных предприятий Харьковской области. В статье проанализирована зависимость показателей эффективности, интенсивности производства, а также рентабельности отрясли растениеводства от уровня обеспеченности сельскохозяйственных предприятий тракторами. Обоснованы направления государственной поддержки технического обеспечения.

 

Witkowski Y. Influence of technical equipment on the efficiency of agricultural enterprises of Kharkov region. Analyze the dependence of the efficiency, intensity of production and profitability of plant growing on the level of technical equipment of the agricultural enterprises is offered in the article. The directions of states up port technical equipment are justified.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 22:32 / Переглядів: 174
 

Авторизація