Паук М.І. Шляхи підвищення іноземного інвестування в туристично-рекреаційному секторі Закарпатської області

М.І. Паук, здобувач

Міжнародний університет бізнесу і права,

м. Херсон, Україна

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

В ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОМУ СЕКТОРІ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Бібліографічний список: 1. Бойко Є.О. Регіональна характеристика іноземного інвестування агропродовольчої сфери / Є.О. Бойко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – № 6. Сер. „Економічні науки”. – Харків. – 2014. – С. 102-111. 2. Василькевич Л.О. Оцінка соціально-економічного ефекту становлення туристичної сфери Рівненщини у господарському комплексі регіону / Л.О. Василькевич // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. – № 2 (4). 3. Державне регулювання туристично-рекреаційної сфери України як передумова підвищення конкурентоспроможності туристичної галуз. http://otdih-berdyansk.com/785-derzhavne-regulyuvannyaturistichno-rekreacynoyi-sferi-ukrayini-yak-peredumova-pdvischennyakonkurentospromozhnost-turistichnoyi-galuz.html. 4. Іртищева І.О. Інфраструктурне забезпечення становлення органічного сектору агробізнесу / І.О. Іртищева, Т.В. Стройко, Є.О. Бойко // Науково-виробничий журнал «Економіка та держава». – 2012. – № 6. – С. 15-18. 5. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у сфері туризму, готельного господарства і курортів: Концепція Закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://frtu.org.ua/uk/proektifrtu/135-tematichni-proekti/543-kontseptsiya-zakonu-ukrajini-pro-spetsialnijrezhim-investitsijnoji-diyalnosti-u-sferi-turizmu-gotelnogo-gospodarstva-ikurortiv. 6. Судова-Хом'юк Н. Управління інвестиційними процесами в туристично-рекреаційному комплексі України / Н. Судова-Хом’юк // Регіональна економіка. – 2002. – № 3. – С. 260-265.

 

Паук М.И. Пути повышения иностранного инвестирования в туристско-рекреационному секторе Закарпатской области. В статье проведена аналогия национального туристско-рекреационного рынка с рынками других стран. Определены приоритетные направления привлечения иностранных инвестиций в туристско-рекреационном секторе. Предложены пути повышения иностранного инвестирования в туристско-рекреационном секторе Закарпатской области. Особое внимание акцентируется на ожидаемых результатах от предложенных поэтапных мер повышения иностранного инвестирования.

 

Pauk M. Ways of increasing foreign investment in tourism and recreational of Zakarpattya regions. In the article the analogy of domestic tourism and recreation market with other markets. The priority areas of foreign investment in the tourism and recreation sector. The ways of increasing foreign investment in the tourism and recreation sector Zakarpattya region. Particular emphasis is placed on the expected results of the proposed incremental measures to increase foreign investment.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 22:42 / Переглядів: 155
 

Авторизація