Скляр Г.П. Партнерство в структурі відносин сталого розвитку сфери туризму

Г.П. Скляр,

д-р екон. наук, доцент

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

ПАРТНЕРСТВО В СТРУКТУРІ ВІДНОСИН СТАЛОГО

РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ

 

Бібліографічний список: 1. Довкілля України, 2012: статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 234 с. 2. Давидова О.Г. Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. економічних наук: спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / О.Г. Давидова. – Полтава, 2013. – 20 с. 3. Кальченко О.М. Інноваційно-інвестиційний механізм підвищення ефективності підприємств туристичної галузі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)/ О.М. Кальченко. – Полтава, 2012. – 20 с. 4. Кейван О.І. Прогнозування попиту на послуги туристичних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.І. Кейван. – Херсон, 2012. – 20 с. 5. Литвинова О.В. Стратегія розвитку сталого туризму в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук: спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством/ О.В. Литвинова. – Донецьк, 2013. – 19 с. 6. Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території: монографія / О.В. Музиченко-Козловська. – Львів: «Новий Світ», 2012. – 176 с. 7. Рифаи Т. Звернення до учасників, гостей і організаторів ХХ Ювілейного Міжнародного туристичного салону «Україна 2013» [Електронний ресурс] / Т. Рифаи – Режим доступу: http://www.ukraine-itm.com.ua/upload/UITM%202013%20UNWTO%20welcome.pdf. 8. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія/ [Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко, М.Г. Бойко та ін.] за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 596 с. 9. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія/ Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с. 10. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: монографія / [В.К. Федорченко, В.С. Пазенок, О.А. Кручек та ін.]. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 368 с. 11. Управління регіональним розвитком туризму: навч. посіб. / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий, Н.П. Турло, С.М. Мархонос; за ред. Д.М. Стеченка. – К.: Знання, 2012. – 455 с.

 

Скляр Г.П. Партнерство в структуре отношений устойчивого развития сферы туризма. В статье представлены результаты анализа отношений партнерства в сфере устойчивого развития сферы туризма.

 

Sklyar G. Partnership structure relations of sustainable tourism development. The article presents the results of an analysis of partnerships in the field of sustainable tourism development.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 21:55 / Переглядів: 155
 

Авторизація