Іртищева І.О., Стройко Т.В. Концепція екологоорієнтованого розвитку інфраструктури сталого землекористування

І.О. Іртищева, д-р екон. наук, професор

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 м. Миколаїв, Україна

Т.В. Стройко, д-р екон. наук, доцент

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

м. Миколаїв, Україна

 

КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ

ІНФРАСТРУКТУРИ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

 

Бібліографічний список: 1. Шубравська О. Сталий економічний розвиток: поняття і напрям досліджень / О. Шубравська // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 36–42. 2. Харічков С.К. Інституційні передумови та механізми активізації екологічно чистого виробництва в контексті сталого розвитку України / С.К. Харічков, Н.М. Андреєва, О.М. Мартинюк // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: у 2 т.; за наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / ДУ «ІЕПСР НАН України», СумДУ, НДІ СРП. – Сімф.: ВД «АРІАЛ», 2011. Т. 2. – 2011. – 340 с. 3. Ноосферогенез і гармонійний розвиток / [В.Я. Шевчук, Г.О. Білявський, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький]. – К.: Геопринт, 2002. – 127 с. 4. Данилишин Б. Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля / Б. Данилишин, О. Веклич // Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 5. – С. 12–18. 5. Амбросов В. Ефективність використання факторів розширеного відтворення в аграрному секторі / В. Амбросов // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 67–73. 6. Краснопольский Б.Х. К вопросу об «опережающем» развитии инфраструктуры [Электронный ресурс] / Б.Х. Краснопольский. – Режим доступу: http://ecrin.ru. 7. Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів України: [монографія] / Б.М. Данилишин, М.А. Хвесик, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 375 с. 8. Кропивко М. Екологічна диверсифікація використання сільськогосподарських земель в Україні / М. Кропивко, О. Ковальова // Економіка України. – 2010. – № 7. – С. 78–85. 9. Хвесик Ю.М. Формування механізмів інституціонального забезпечення сталого землекористування: зарубіжний досвід / Ю.М. Хвесик // Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. пр.: у 2 ч. / РВПС України НАН України. Ч. 2. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – С. 134–140. 10. Голян В.А. Рентні відносини у сфері природокористування: сучасна практика та перспективи / В.А. Голян, В.М. Бардась // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., (м. Бахчисарай, 15–16 верес. 2011р.) / НДІ сталого розвитку та природокористування, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». – Сімф.: ПП «Підприємство Фєнікс», 2011. – 332 с. 11. Mansfield E. Principles of macroeconomics / E. Mansfield // Fifth edition. – New York, 1986. – 566 p. 12. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України Б.Є. Патона. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2011. – 72 с. 13. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: теоретичні та методичні основи інвестицій у землекористування / А.М. Третяк, В.М. Другак, Д.П. Романська. – К.: ТОВ ЦЗРУ, 2007. – 387 с. 14. Присяжнюк М. Про необхідність і напрями поглиблення аграрної реформи / М. Присяжнюк, П. Саблук, М. Кропивко // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 4–17. 15. Томенко М. Форсування закону про ринок землі буде дорого коштувати всім [Електронний ресурс] / М. Томенко. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2012/01/9/6896718. 16. Стегней М.І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід і українські реалії / М.І. Стегней // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 3 (141). – С. 125–133.

 

Іртыщева И.О., Стройко Т.В. Концепция экологоориентированного развития инфраструктуры постоянного землепользования. Разработан концептуальный механизм трансформации агропродовольственной сферы на принципах устойчивого развития, в основу которого заложены опережающие принципы развития инфраструктуры. Обоснованы направления дальнейшего трансформирования социально-экономических взаимоотношений в землепользовании с позиций концепции устойчивого развития. Доказана необходимость углубления процессов реформирования в сфере землепользования, как первоосновы для преодоления экологического кризиса в отрасли.

 

Irtysheva I., Stroiko T. Conception of the ecological oriented development of infrastructure of permanent land-tenure. A conceptual mechanism for transforming the agro-food sector on the basis of sustainable development, which is based on the principles laid accelerated infrastructure development. The directions of the further transformation of socio-economic relations in land use from the standpoint of sustainable development. The necessity of deepening the reform processes in land use as the primary basis for overcoming the ecological crisis in the industry.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 22:52 / Переглядів: 185
 

Авторизація