Горкавий В.К., Сафронська І.М., Ярова В.В. Удосконалення методології наукових досліджень обліково-аналітичних процесів

В.К. Горкавий, канд. екон. наук, професор

І.М Сафронська, В.В. Ярова, кандидати екон. наук, доценти

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Бібліографічний список: 1. Клименко М.О. Основи та методлогія наукових досліджень: навч. посібник / М.О. Клименео, В.П. Фещенко, Н.М. Вознюк – К.: Аграрна освіта, 2010. – 351 с. 2. Лупенко Ю.О. Сучасна місія аграрної економічної науки / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 3-6. 3. Чуно А. Нова економічна політика / А. Чухно // Економіка України. – 2005. – № 6. – С. 4-11. 4. Андрійчук В.Г. Метод аналізу оболонки даних (DEA) у вимірі на оцінці ефективності діяльності підприємств / В.Г. Андрійчук, Р.В. Андрійчук // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 81-88. 5. Вітряк Т.Б. Використання кластерного аналізу при обґрунтуванні стратегій розвитку галузі рослинництва / Т.Б. Вітряк // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 139-144. 6. Вольська В.В. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності в управлінні аграрними підприємствами / В.В. Вольська // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 95-100. 7. Кваша С.М. Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці / С.М. Кваша // Економіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 12-21. 8. Козаченко О.А. Методика моделювання галузевої структури аграрних підприємств / О.А. Козаченко // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 51-55. 9. Лукінов І.І. Економічні трансформації наприкінці ХХ сторіччя / І.І. Лукінов. – К. – 1997. – 416 с. 10. Тарабрін О.Є. Світова система наукової аграрної інформації та проблеми доступу до міжнародних інформаційних ресурсів / О.Є. Тарабрін // Економіка АПК. – 2013. – № 6. – С. 59-62. 11. Худолій Л.М. Методи наукових досліджень в аграрній економіці / Л.М. Худолій, Я.С. Ларіна, Г.М. Чорний // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 79-84. 12. Шиян Д.В. Формування сучасної парадигми дослідження в аграрній економіці / Д.В. Шиян // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 7-12. 13. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку // Інформ.-аналіт. зб.; за ред. П.Т. Саблука та ін. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 647 с. 14. Опря А.Т. Розвивати статистичну методологію в аграрно- економічних дослідженнях / А.Т. Опря // Економіка АПК. – 200. – № 4. – С. 58-60. 15. Пилявець В.М. Про удосконалення діяльності статистичних органів / В.М. Пилявець // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С. 84-86. 16. Горкавий В.К. Використання рейтингових принципів для аналізу соціально-економічного стану сільських районів / В.К. Горкавий // Статистика України. – 2004. – № 1. – С. 91-94. 17. Уткіна Г.А. Тріада «знання-інформація-нові знання» як базовий вектор розвитку сучасного суспільства / Г.А. Уткіна // Економіка АПК. – 2014. – № 4. – С. 65-69.

 

Горкавый В.К., Сафронская И.М., Яровая В.В. Усовершенствование методологии научных исследований учетно-аналитических процессов. Рассмотрено методические подходы к формированию выходной базы учетно-аналитических показателей, что отвечает потребностям субъектов управления. Освещены принципы усовершенствования методологии научных исследований с целью повышения степени обоснованности их результатов.

 

Gorkavyy V., Safronsky I., Yarovaya V. Improvement of the methodology of scientific research of accounting and analytical processes. Methodical approaches to the formation of the output base of accounting and analytical indicators that meets the needs of the subjects of management. Lit principles of improvement of methodology of scientific researches with the purpose of increasing the degree of validity of their results.

 

Завантажити в pdf Оновлено: 14-11-2017, 22:04 / Переглядів: 180
 

Авторизація