Бойко Є.О. Регіональна характеристика іноземного інвестування агропродовольчої сфери

Є.О. Бойко,

 канд. екон. наук

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

м. Миколаїв

 

РЕГІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНОЗЕМНОГО

ІНВЕСТУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

 

Бібліографічний список: 1. Ващук О.А. Значення інвестиційної діяльності для розвитку регіону [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viem.edu.ua/konf_V4_1/art.php?id=0602. 2. Демчук Н.І. Напрямки активізації процесу інвестиційної привабливості підприємств АПК / Н.І. Демчук, Т.В. Демченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2012/Economics/3_104275.doc.htm. 3. Іртищева І.О. Галузеві аспекти управління інвестиційними процесами в контексті національної антикризової політики / І.О. Іртищева, О.Є. Гросицька, Т.В. Смелянець // Бізнес-навігатор. – 2013. – № 3 (32). – С. 125–131. 4. Іртищева І.О. Концептуальні основи формування державної інвестиційної політики розвитку аграрної сфери / І.О. Іртищева, Т.В. Смелянець, А.О. Обозна // Вісник ХНАУ. Зб. наук. пр. – Вип. 8. – Харків, ХНАУ. – 2013. – С. 52–60. 5. Климик Г.В. Стратегічні аспекти інвестування розвитку АПК / Г.В. Климик. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/ken-klimik-gv-strategichni-aspekti-investuvannyarozvitku-apk/. 6. Назарова Л.В. Економічні умови залучення іноземних інвестицій в процесі активізації аграрних підприємств Миколаївщини / Л.В. Назарова // Вісн. Сумськ. нац. аграр. ун-ту. Сер. «Економіка і менеджмент». – № 5/2. – 2011. – С. 119-123. 7. Офіційний сайт Головного управління статистики в Миколаївській області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mk.ukrstat.gov.ua/. 8. Петіна Л.В. Інвестиційна привабливість сільського господарства південного регіону / Л.В. Петіна // Бізнес-навігатор. – №3 (20). – 2010. – С. 98-101. 9. Рибалко С.В. Оцінка інвестиційної привабливості аграрної галузі та проблеми залучення інвестицій в регіоні / С.В.Рибалко // Вісн. Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства. – Вип.112. – Харків: ХНТУСГ. – 2011. – 519 с.

 

Бойко Е.А. Региональная характеристика иностранного инвестирования агропродовольственной сферы. В статье рассмотрено региональную характеристику иностранного инвестирования агропродовольственной сферы. Обоснованы преимущества иностранных инвестиций. Исследована среда формирования инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного предприятия в регионе. Особое внимание уделено поступлению прямых иностранных инвестиций в экономику Николаевской области. Акцентируется внимание на объемах и структуре иностранных инвестиций в сельское хозяйство Николаевской области (по странам участниками). Отдельное внимание уделено определению основных проблем, препятствующих широкомасштабному привлечению инвестиций в экономику региона. Предложены пути улучшения инвестиционного обеспечения развития агропродовольственной сферы региона.

 

BoykoE. Regionalcharacteristicsofforeigninvestmentagriculturalandfoodsector. This paper considers regional characteristics of foreign investment agricultural sector. The advantage of foreign investment. Investigated the formation environment of investment attractiveness of agricultural enterprises in the region. Particular attention is paid to the flow of direct foreign investment in the Mykolaiv region. Attention is focused on the volume and structure of foreign investment in agriculture Mykolaiv region (participating countries).Special attention is paid to the definition of the main problems that hinder large-scale investment in the regional economy. Ways of improving the investment to ensure the development of agro-food sector.

 

 

Завантажити в pdfОновлено: 13-11-2017, 09:02 / Переглядів: 164
 

Авторизація