Скриль В.В., Лапа Є.С. Удосконалення економічного механізму стимулювання енергозбереження на підприємствах теплового господарства

В.В. Скриль, канд. екон. наук, старш. викладач

Є.С. Лапа, студент

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Бібліографічнийсписок: 1. Суходоля О.М. Енергоефективність економіки у контексті національної безпеки: методологія дослідження та механізми реалізації: монографія / О.М. Суходоля. – К.: НАДУ, 2006. – 400 с. 2. Матросов А.Д. Проблемы обеспечения энергосбережения в Украине в современных условиях хозяйствования / А.Д. Матросов. // Коммунальное хозяйство городов: научн.-технюсб. Сер.: Экономика и наука. – 2006. – Вып. 68. – С. 347–353. 3. Про енергозбереження: Закон України № 74/94-ВР від 01.01.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80. 4. Комплексна державна програма енергозбереження України (148-97-п) від 05.02.1997 р. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. 5. Удовиченко В.П. Створення мотиваційної моделів провадження енергозберігаючих технологій / В.П. Удовиченко / Методичний підручник. – Славутич, 2009. – 33 с.

 

Скрыль В.В., Лапа Е.С. Усовершенствование экономического механизма стимулирования энергозбережения на предприятиях теплового хозяйства. Рассматриваются главные проблемы современного состояния и развития предприятий теплового хозяйства. Сосредоточено внимание на состоянии, перспективах развития и практическом использовании стимулирующих механизмах энергосбережения. Предложен усовершенствованный механизм финансирования энергосбережения предприятий теплового хозяйства и мероприятия по улучшению финансирования предприятий теплового хозяйства.

 

Skryl V., Lapa Е. Improvement economic incentives energy companies in thermal economy. We consider the main problems of the modern state and development of businesses of heating. Attention is concentrated on the state and prospects for development and practical use of incentive mechanisms for energy efficiency. An improved mechanism for financing energy saving thermal management and measures to improve the financing of thermal management.

 

Завантажити в pdfОновлено: 13-11-2017, 09:11 / Переглядів: 193
 

Авторизація