Стегней М.І., Білак Г.Г., Стець Д.О. Інноваційна діяльність, як фактор конкурентоспроможності підприємств та ризики пов’язані з нею

М.І. Стегней, канд. екон. наук, доцент

Г.Г. Білак, канд. екон. наук

Д.О. Стець, магістрант

Мукачівський державний університет, м. Мукачево

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА РИЗИКИ ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЮ

 

Бібліографічний список: 1. Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними: Постанова / (Методика, п.3) // КМУ. – від 16 лютого 2011 р. – № 232 м. Київ. 2. Вергал К.Ю. Інноваційний розвиток підприємства через інтеграцію стратегічного та інноваційного менеджменту / К.Ю. Вергал // Екон. вісн. Донбасу. – 2009. – № 5 (15). – С. 162-164. 3. Інноваційний розвиток промисловості України / під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. – К.: КНУТД, 2006. – С. 93-103. 4. Іртищева І.О. Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти / І.О. Іртищева, Т.В. Стройко, М.І. Стегней // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Сер. „Економічні науки”. – С. 34-41. 5. Іртищева І.О. Інноваційне оновлення агропродовольчої сфери Причорноморського регіону: проблеми теорії та практики: Монографія / І.О. Іртищева. – Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2010. – 412 с. 6. Ісаєва О.В. Концептуальний підхід до рівнів формування економічної дестабілізації та класифікації чинників / О.В. Ісаєва // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 1. – С. 57-66. 7. Покотилова В.І. Система управління ризиками інноваційної діяльності / В.І. Покотилова // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 87-93. 8. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. – 895 с. 9. Ильяшенко С.Н. Инновационные риски их классификация / С.Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4. – С. 93-103.

 

Стегней М.И., Билак Г.Г., Стець Д.О. Инновационная деятельность, как фактор конкурентоспособности предприятий и риски связанные с ней. Проведено исследование факторов конкурентоспособности и зависимости конкурентоспособности предприятий от инновационной деятельности. Проанализированы понятия, причины и особенности управления инновационно-инвестиционными рисками. Обозначенные методы количественного анализа инновационных рисков. Обоснована необходимость стабилизации экономики Украины и создание благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности.

 

Stehnei M., Bylak G., Stec D. Innovative activity as a factor in the competitiveness of enterprises and the risks associated with it. A study of factors of competitiveness and the competitiveness of enterprises , depending on the innovation activities .. The analysis concept , causes and features of innovation and investment risks. Designated innovative methods for quantitative analysis of risks. The need to stabilize the economy of Ukraine and the creation of an enabling environment for innovation.

 

Завантажити в pdfОновлено: 13-11-2017, 09:14 / Переглядів: 141
 

Авторизація