Чаговець О.В. Механізм визначення можливих варіантів диверсифікації сільськогосподарських підприємств

О.В. Чаговець, аспірантка*

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

 

МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Бібліографічний список: 1. Скоробагатов М.М. Диверсифікація як один із шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах/ М.М. Скоробагатов, О.І. Екцерубова // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3 (25). – С. 18-21. 2. Клочан В.П. Аналіз готовності ТОВ «Агрофірма «Лиманський» Очаківського району Миколаївської області до здійснення диверсифікації виробництва / В.П. Клочан, А.С. Горєва // Економічний простір. – 2012. – №64. – С. 236-242. 3. Сергійчук І.І. Диверсифікація як складова механізму формування масштабу діяльності машинобудівного підприємства / І.І. Сергійчук // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2001. – № 36. – С. 197-200. 4. Гумба Х.М. Оценка эффективности диверсификации в строительстве / Х.М. Гумба, В.Ю. Михайлов // Экономика строительства. – 2004. –№ 12. – С. 87-92. 5. Мулярчук В.М., Мулярчук Л.М. Методика оцінки ефективності диверсифікації роздрібної торгівлі на селі / В.М. Мулярчук, Л.М. Мулярчук // Наукові студії. Терноп. комерц. ін-т. – Тернопіль:Терноп. комерц. ін-т, 2011. – Вип. 10. – С. 108-118. 6. Бронников М.А. Проблема выбора отрасли при проведении несвязной диверсификации / М.А. Бронников // Вестник УГАТУ. – 2009. – №3 (32), Т. 12. – С. 125-133.7. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01. 8. Страхов П.В. Выбор приемлемого варианта диверсификации производства / П.В. Страхов // Россия на рубеже тысячелетий: общество, наука, образование. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 6. – Пятигорск – Минеральные Воды: ПГЛУ – МФ МОСУ – МФ АПУ, 2007. – С.380-382.

 

Чаговец Е.В. Механизм определения возможных вариантов диверсификации сельскохозяйственных предприятий. Формируются методические подходы к определению возможных направлений диверсификации сельскохозяйственных предприятий. Объясняется целесообразность осуществления конкретного варианта диверсификации на предприятиях в разных возможных ситуациях.

 

Chagovets O. The mechanism of identify possible options for diversification of agricultural enterprises. Formed the methodological approaches to identify possible directions for diversification of agricultural enterprises.possible situations. Explains the appropriateness of the particular embodiment of the diversification of enterprises in different possible situations.

 

Завантажити в pdfОновлено: 13-11-2017, 09:33 / Переглядів: 128
 

Авторизація