Мамонов К.А., Ачкасов А.Є., Анопрієнко Т.В. Особливості здійснення нормативної грошової оцінки землі на основі просторового аналізу

К.А. Мамонов, д-р екон. наук, доцент

А.Є. Ачкасов, д-р. екон. наук, професор

Т.В. Анопрієнко, старш. викладач

Харківський національний університет міського господарства

імені О.М. Бекетова

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ

ОЦІНКИ ЗЕМЛІ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ

 

Бібліографічний список: 1. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів: наук. видання / Ю.М. Палеха. – К.: Профі, 2006. – 324 с. 2. Сивец С.А. Как оценить имущество (пособие для заказчиков и пользователей оценки) / С.А. Сивец, Л.А. Баширова. – Запорожье: Полиграф, 2003. – 252 с. 3. Организация оценки и налогообложения недвижимости. – Т. 1, 2; под общ. ред. Дж. К. Эккерта. – М.: Российское общество оценщиков, 1997. – 442 с. 4. Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF. 5. Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Затверджений наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук від 27.11.1995 р. № 76/230/325/150 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.11.1995 р. № 427/963 // Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи // Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – 816 с. 6. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів // Офіційний вісник України від 26.04.2006 р., № 15, стор. 154, ст. 1133. 7. Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Затверджена постановою КМУ від 30.05.1997 р. № 525 // Спеціаліст з експертної оцінки землі в умовах України: Зб. докум. з курсу навчання / ХОРПНТЕІ. – Х., 2001. – 137 с.8. Порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Затверджений наказом Держкомзему України, Мінагропрому України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Держкомлісгоспу України, Держводгоспу України, Української академії аграрних наук від 29.08.1997р. № 86/19/148/86/76/88, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.10.1997р. № 477/2281// Спеціаліст з експертної оцінки землі в умовах України: Зб. докум. з курсу навчання/ ХОРПНТЕІ. – Х., 2001.–137с. 9. Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів) // Офіційний вісник України від 26.04.2006 р., № 15, стор. 169, ст. 1134. 10. Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1278-2011-%D0%BF. 11. Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогоспо-дарського призначення (крім земель у межах населених пунктів). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z1573-13. 12. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27. 13. Закон України «Про основи містобудування». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12. 14. Стандарт Державного комітету України із земельних ресурсів Оцінка земель. Правила розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель__ населених пунктів СОУ ДКЗР 00032632- 012:2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://normative.org.ua/index.php/korysna-informatsiia-b/6- standart-derzhkomzemu-otsinka-zemel. 15. Про оцінку земель: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.

 

Мамонов К.А., Ачкасов А.Е., Аноприенко Т.В. Особенности проведения нормативной денежной оценки земли на основе пространственного анализа. Определены направления и особенности проведения нормативной денежной оценки земельных участков различного функционального назначения в границах и за границами населенных пунктов на основе пространственного анализа с использованием геоинформационных технологий.

 

Mamonov K., Achkasov A., Anoprienko T. Features of the normative monetary evaluation of land-based spatial analysis. The directions and characteristics of normative monetary value of land of various functionalities within the limits and outside settlements based on spatial analysis using geographic information technologies.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 20:46 / Переглядів: 317
 

Авторизація