Кобилянська А.В. Проблеми ефективності інфраструктури регулювання застосування санітарних та фітосанітарних норм до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

Кобилянська А.В.

 к-т екон. наук,доцент кафедри менеджменту,

Міжнародний гуманітарний університет

 

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФРАСТРУКТУРИ

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ САНІТАРНИХ ТА ФІТОСАНІТАРНИХ НОРМ ДО СУБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Нетарифні методи регулювання наразі відіграють вирішальну роль в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств за умов майже повного усунення тарифних бар'єрів в торгівлі України. Серед цих бар'єрів в умовах існуючої структури національної економіки на особливу увагу заслуговують фітосанітарні та санітарні заходи. В якості мети роботи було обрано розкриття основ діяльності митних органів в частині застосування фітосанітарних та санітарних норм. Було зазначено, що наразі існує прогалина в комплексних дослідженнях присвячених даному питанню, що автоматично позбавляє підприємства реального сектора можливості виробляти оптимальні стратегії економічної поведінки. Задля усунення визначених недоліків, в статті були досліджені питання побудови та функціонування інфраструктури застосування фітосанітарних та санітарних норм. Таким чином, об'єктом дослідження виступила відповідна інфраструктура. В якості методів дослідження задля досягнення відповідної мети були використані такі методи, як аналіз та синтез. В статті було систематизовано правові основи такого регулювання, визначено перелік органів, що здійснюють відповідні функції по відношенню до підприємств. Були виявлені проблеми дублювання функцій окремих органів виконавчої влади. В якості висновків було зауважено, що зважаючи на неефективну побудову сучасної системи СФС контролю, підприємства, що займаються ЗЕД в Україні, мають в своїй структурі виділяти окремі структурні одиниці, які б опікувались питаннями дослідження стану законодавства, що регулюють застосування СФС норм, а також здійснювали взаємодію з відповідними органами. В якості найбільш прийнятного рішення була запропонована централізація відповідних функцій в межах окремого департаменту. В якості форми організації була запропонована проектна структура, за якої окремі працівники підприємства можуть залучатися до відповідної команди на певний термін. Чисельність штату органу, періодичність його роботи мають визначатися згідно з обсягами операцій, що здійснюються підприємствами ЗЕД, та загальним розміром організації.

Ключові слова: інфраструктура, ефективність, санітарний та фітосанітарних контроль, підприємства, зовнішньоекономічна діяльність.

 

Кобылянская А.В. Проблемы эффективности инфраструктуры регулирования применения санитарных и фитосанитарных норм к субъектам внешнеэкономической деятельности. Нетарифные методы регулирования играют решающую роль в регулировании внешнеэкономической деятельности предприятий в условиях почти полного устранения тарифных барьеров во внешней торговле Украины. Среди этих барьеров, в условиях существующей структуры национальной экономики, особого внимания заслуживают фитосанитарные и санитарные нормы. В качестве цели работы была выбрано раскрытие основ деятельности таможенных органов в части применения фитосанитарных и санитарных норм. Было отмечено, что в настоящее время существует дефицит комплексных исследований, посвященных данному вопросу, что автоматически лишает предприятия реального сектора возможности применять оптимальные стратегии экономического поведения. С целью устранения выявленных недостатков, в статье были исследованы вопросы построения и функционирования инфраструктуры применения фитосанитарных и санитарных норм. Таким образом, объектом исследования выступила соответствующая инфраструктура. В качестве методов исследования для достижения соответствующей цели были использованы такие методы, как анализ и синтез. В статье были систематизированы правовые основы соответствующего регулирования, определен перечень органов, осуществляющих такие функции по отношению к предприятиям. Были обнаружены проблемы дублирования функций отдельными органами исполнительной власти. В качестве выводов было отмечено, что из-за неэффективного состояния современной системы СФС контроля, предприятия, занимающиеся ВЭД в Украине, должны в своей структуре выделять отдельные структурные единицы. Последние должны заниматься вопросами исследования состояния законодательства, регулирующего применение СФС норм, а также осуществлять взаимодействие с соответствующими органами. В качестве наиболее приемлемого решения была предложена централизация соответствующих функций в рамках отдельного департамента. В качестве формы организации была предложена проектная структура, при которой отдельные работники предприятия могут привлекаться в соответствующие команды на определенный срок. Количество сотрудников такого органа, периодичность его работы должны определяться в соответствии с объемами операций, осуществляемых предприятиями ВЭД, и общим размером организации.

 Ключевые слова: инфраструктура, эффективность, санитарный и фитосанитарный контроль, предприятия, внешнеэкономическая деятельность.

 

Kobylianska A. Problems of effectiveness of infrastructure, which regulates the application of sanitary and phytosanitary norms to the subjects of foreign economic activity. Under conditions of almost full elimination of tariff barriers to trade in Ukraine, non-tariff methods play a crucial role in regulation of foreign economic activity of enterprises. Among these barriers, in terms of the existing structure of the national economy, special attention should be paid to phytosanitary and sanitary standards. Therefore, as the purpose of the work it was suggested to disclose the framework for the activities of customs authorities with regard to the application of phytosanitary and sanitary standards. It was noted that currently there is a lack of comprehensive studies on the subject, that automatically deprives the real sector of the ability to apply optimal strategies of economic behavior. In order to address the identified shortcomings the questions of construction and operation of infrastructure of application of phytosanitary and sanitary standards were examined in the article. Thus, the object of the study was the respective infrastructure. Analysis and synthesis were used as research methods for the purpose of research. The article systematized legal basis of appropriate regulation, a list of bodies performing such functions in relation to enterprises. Issues of individual authorities’ rights duplication have been identified. As a conclusion, it was noted that due to the inefficient state of modern system of SPS control, enterprises engaged in foreign trade activities in Ukraine should foresee in their own structure specific individual units. They should regularly oversee the issues of state legislation regulating the use of SPS norms and liaise with the relevant authorities. As the most acceptable solution in the case it can be proposed to centralize respective functions within a single department. The project structure, in which individual employees of the company may be involved into the appropriate commands for a specified period, has been proposed as a form of reliable organization. Number of employees of such department, the frequency of its work shall be determined in accordance with both the volume of foreign trade operations carried out by enterprises and the overall size of the organization.

Key words: infrustructure, effectiveness, sanitary and phytosanitary control, enterprises, foreign economic activity..

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 14:05 / Переглядів: 190
 

Авторизація