Малюк С.О. Використання матричних методів стратегічного аналізу при формуванні асортиментної стратегії підприємства

Малюк С.О.

 к-т екон. наук,доцент,

Миколаївський інститут права Національного університету

 «Одеська юридична академія»

 

ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ФОРМУВАННІ АСОРТИМЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ефективність стратегічного управління асортиментом на підприємствах харчової промисловості залежить, в першу чергу, від якості стратегічного аналізу, найпоширенішими методами якого є ABC та XYZ аналізи, та їх комбінування, матриця BCG та модифікована матриця BCG, SWOT-аналіз, матриця SPACE. Одним з універсальних методів структурного аналізу товарного асортименту підприємства, заснованим на ранжуванні об’єктів дослідження з ряду обраних показників є ABC-аналіз. Основна ідея цього методу базується на підставі принципу Парето: 20% товарів дають 80% прибутку. XYZ-аналіз – метод, що здійснює оцінку стабільності певних об’єктів чи процесів та дозволяє групувати товари підприємства залежно від попиту на них протягом певного проміжку часу. Принцип диференціації асортименту в процесі аналізу складається з розподілу його на три групи залежно від ступеня рівномірності попиту й точності прогнозування. Для прийняття більш обґрунтованих рішень, XYZ-аналіз часто застосовують одночасно з ABC-аналізом, що дозволяє згрупувати товари у 9 класів. Матриця BCG будується з урахуванням двох критеріїв: темпів зростання базового ринку (з поправкою на інфляцію), які виступають в якості індикатора привабливості, і частки ринку фірми по відношенню до найбільшого конкурента, яка характеризує конкурентоспроможність цієї фірми. Матрицю BCG найчастіше використовують для визначення взаємопов’язаних висновків про позицію підприємства та його стратегічні перспективи. Методологія SWOT-аналізу передбачає першочергове виявлення сильних та слабких сторін, а також загроз і можливостей організації, із врахуванням поточної ситуації. По суті, матриця SWOT-аналізу є зручним інструментом структурного опису стратегічних характеристик середовища підприємства. Метод SPACE полягає в тому, що для підприємства оцінюються чотири групи факторів, а саме: фактори стабільності; фактори промислового потенціалу; фактори конкурентних переваг; фактори фінансового потенціалу. Отже, проаналізувавши основні матричні методи стратегічного аналізу ми дійшли висновку, що найбільш прийнятним та ефективним методом на підприємствах хлібопекарської галузі може бути комбінований метод ABC-XYZ аналізу, який дає змогу більш комплексно дослідити асортиментний портфель підприємства та визначити основні напрямки вдосконалення асортименту.

 

 Малюк С.А. Использование матричных методов стратегического анализа при формировании ассортиментной стратегии предприятия. Эффективность стратегического управления ассортиментом на предприятиях пищевой промышленности зависит, в первую очередь, от качества стратегического анализа. Самыми распространёнными методами являются: ABC-XYZ анализ, матрица BCG, SWOT-анализ, матрица SPACE. Одним из универсальных методов структурного анализа товарного ассортимента предприятия, основанных на ранжировании объектов исследования из ряда избранных показателей является ABC-анализ. Основная идея этого метода базируется на принципе Парето: 20% товаров дают 80 % прибыли. XYZ-анализ – метод, который осуществляет оценку стабильности определенных объектов или процессов и позволяет группировать товары предприятия в зависимости от спроса на них на протяжении определенного интервала времени. Принцип дифференциации ассортимента в процессе анализа состоит в распределении его на три группы в зависимости от степени равномерности спроса и точности прогнозирования. Для принятия более обоснованных решений, XYZ- анализ часто применяют одновременно с АВС-анализом, что позволяет сгруппировать товары в 9 классов. Матрица BCG строится с учетом двух критериев: темпы роста базового рынка (с поправкой на инфляцию), которые выступают в качестве индикатора привлекательности, и части рынка фирмы по отношению к наибольшему конкуренту, которая характеризует конкурентоспособность этой фирмы. Матрицу BCG, как правило, используют для получения взаимосвязанных выводов о позиции предприятия и его стратегических перспективах. Методология SWOT-анализа предусматривает первоочередное выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей организации, с учетом текущей ситуации. По сути, матрица SWOT-анализа является удобным инструментом структурного описания стратегических характеристик внешней и внутренней среды предприятия. Метод SPACE состоит в том, что для предприятия оцениваются четыре группы факторов: факторы стабильности; факторы промышленного потенциала; факторы конкурентных преимуществ; факторы финансового потенциала. В результате исследования матричных методов стратегического анализа мы пришли к выводу, что наиболее приемлемым и эффективным методом на предприятиях хлебопекарной отрасли может быть комбинированный метод ABC-XYZ анализа, который даст возможность более комплексно исследовать ассортиментный портфель предприятия и определить основные направления усовершенствования ассортимента.

Ключевые слова: стратегический анализ, матричные методы, ABC- анализ, XYZ-анализ, матрица BCG, SWOT-анализ, SPACE-анализ.

 

Malyuk S. The use of matrix methods of strategic analysis in the formation of the assortment strategy. The effectiveness of the strategic assortment management in the food industry depends primarily on the quality of the strategic analysis. The most common methods are: ABC-XYZ analysis, BCG matrix, SWOT-analysis, SPACE matrix. One of the universal methods of structural analysis of the product assortment of the enterprise, based on the ranking of research facilities of a number of selected indicators is the ABC-analysis. The basic idea of this method is based on the Pareto principle: 20% of the goods give 80% of the profits. XYZ-analysis – is a method that evaluates the stability of certain objects or processes and allows you to group products of the company depending on the demand for them for a certain period of time. The principle of differentiation in the analysis range is the distribution into three groups depending on the degree of uniformity and accuracy of forecasting demand. To make more informed decisions, XYZ-analysis is often used in conjunction with ABC analysis that allows you to group products in 9 grades. BCG matrix is based on two criteria: the growth rate of the underlying market (adjusted for inflation), which serve as an indicator of attractiveness, and parts of the market of the company in relation to the largest competitor, which characterizes the competitiveness of the company. BCG matrix, as a rule, is used to produce interrelated conclusions about the position of the company and its strategic outlook. The methodology of the SWOT-analysis provides priority to identify the strengths and weaknesses, as well as threats and organizing opportunities, according to the current situation. In fact, the matrix of the SWOT-analysis is a useful tool for the structural description of the strategic characteristics of the external and internal environment of the enterprise. SPACE method means that the four groups of factors are estimated for the company: stability factors; industrial potential factors; factors of competitive advantage; financial capacity factors. As the result of studying matrix methods of strategic analysis, we concluded that the most appropriate and effective method for enterprises of the baking industry can be combined method of the ABC-XYZ analysis, which enables more comprehensive assortment of the company to investigate and determine the main directions of improvement of range.

Keywords: strategic analysis, matrix methods, ABC-analysis, XYZanalysis, the BCG matrix, SWOT-analysis, SPACE-analysis.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 14:08 / Переглядів: 627
 

Авторизація