Сафронська І.М., Пеняк Ю.С. Інноваційна діяльність підприємств: сутність, передумови, аналіз ефективності

І.М. Сафронська

 к-т екон. наук,доцент,

Ю.С. Пеняк.

к-т екон. наук,доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ,

ПЕРЕДУМОВИ, АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ.

Сучасні перспективи економічного розвитку України пов’язуються з високотехнологічними й конкурентоспроможними підприємствами, господарська діяльність яких створювала б синергетичний ефект із національною економічною системою. Такий ефект можливий лише за наявності інноваційного розвитку підприємств, які складають основу конкурентоздатності національної економіки. Тому, важливе значення необхідно приділяти врахуванню основних проблем, що стримують інноваційний розвиток українських підприємств, а також його позитивним тенденціям. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів інноваційного розвитку на макро- і мікрорівнях, а саме питання сутності, організації, фінансування та оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства. Метою статті є визначення особливостей інноваційної діяльності та послідовності його проведення, виокремлення основних відмінних рис аналізу ефективності інноваційної діяльності підприємства. Методи дослідження. Дослідження проводилися із застосуванням загальнонаукових положень системних досліджень, основаних на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах розвитку економіки. У процесі досліджень для вирішення поставлених завдань були використані монографічний та абстрактно-логічний метод. Результати роботи. Інноваційна діяльність підприємства є його головною метою, адже за рахунок використання нових технологій, розробки нових видів продукції збільшується конкурентоспроможність фірми на ринку. Перед залученням інвестицій у інноваційну діяльність, керівництву підприємства необхідно чітко визначити та оцінити ефективність інновацій, які планується ввести у майбутньому. Тільки чітке планування та прогнозування, визначення слабких та сильних сторін фірми дає гарантію прибутковості нововведень. Проведене комплексне дослідження інноваційної діяльності на основі викладених методичних підходів щодо передумов інноваційного розвитку підприємств, запропонованих напрямів активізації інноваційної діяльності, підходів до вибору методики оцінки її ефективності сприятимуть обґрунтуванню найбільш ефективних напрямів інноваційної діяльності, інноваційних програм та проектів підприємства, які забезпечать підприємству високу результативність інноваційної діяльності. Сфера застосування результатів. Отримані результати можуть бути покладені в основу вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень щодо інноваційного розвитку підприємств.

 Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, джерела фінансування, аналіз, ефективність, інноваційна активність, підприємство.

 

И.М. Сафронская, Ю.С. Пеняк. Инновационная деятельность предприятий: сущность, предпосылки, анализ эффективности. Современные перспективы экономического развития Украины связываются с высокотехнологичными и конкурентоспособными предприятиями, хозяйственная деятельность которых создавала бы синергетический эффект с национальной экономической системы. Такой эффект возможен только при наличии инновационного развития предприятий, которые составляют основу конкурентоспособности национальной экономики. Поэтому, важное значение необходимо уделять рассмотрению основных проблем, сдерживающих инновационное развитие украинских предприятий, а также его положительным тенденциям. Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических аспектов инновационного развития на макро- и микроуровне, а именно вопросы организации, управления, финансирования и оценки экономической эффективности инновационных проектов предприятия. Целью статьи является определение особенностей инновационной деятельности и последовательности его проведения, выделение основных отличительных особенностей анализа эффективности инновационной деятельности предприятия. Методы исследования. Исследования проводились с применением общенаучных положений системных исследований, основанных на диалектическом методе познания и объективных законах развития экономики. В процессе исследований для решения поставленных задач были использованы монографический и абстрактно-логический метод. Результаты работы. Инновационная деятельность предприятия является его главной целью, ведь за счет использования новых технологий, разработки новых видов продукции увеличивается конкурентоспособность фирмы на рынке. Перед привлечением инвестиций в инновационную деятельность, руководству предприятия необходимо четко определить и оценить эффективность инноваций, которые планируется ввести в будущем. Только четкое планирование и прогнозирование, определение слабых и сильных сторон фирмы дает гарантию доходности нововведений. Проведенное комплексное исследование инновационной деятельности на основе изложенных методических подходов относительно инновационного развития предприятий, предложенных направлений активизации инновационной деятельности, подходов к выбору методики оценки ее эффективности будут способствовать к обоснованию наиболее эффективных направлений инновационной деятельности, инновационных программ и проектов предприятия, которые обеспечат предприятию высокую результативность инновационной деятельности. Сфера применения результатов. Полученные результаты могут быть положены в основу совершенствования процесса принятия управленческих решений по инновационном развитие предприятий.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, источники финансирования, анализ, эффективность, инновационная активность, инновационная деятельность, предприятие.

 

I.M. Safronskaya, Yu.S. Penyak. Innovative Activity of Enterprises: essence, preconditions, efficiency analysis. Modern perspectives of economic development of Ukraine are associated with high-tech and competitive enterprises, economic activity of which would create synergetic effect with the national economic system. This effect is possible only in the presence of innovation development of enterprises, which form the basis for competitiveness of the national economy. Therefore, the importance should be given to the key problems hindering innovation development of Ukrainian companies, as well as to its positive tendencies. The object of the research is a set of theoretical, methodological and practical aspects of innovation development at the macro- and microlevels, namely the issue of nature, organization, financing and evaluation of the costeffectiveness of innovative activity of an enterprise. The aim of the article is to determine the peculiarities of innovative activity and consistency of its implementation, to single out the main distinguishing features of the effectiveness analysis of innovative activity of an enterprise. The methods of the research. The researches were conducted with the use of general regulations of systematic researches, based on the dialectical method of cognition and the objective laws of economic development. Monographic, abstract and logical methods were used to solve the assigned tasks in the process of the researches. The results of the work. Innovative activity of an enterprise is its main purpose, as through the use of new technologies, development of new products increases the competitiveness of a company in the market. Before attracting investments into innovative activity, leaders of an enterprise should clearly identify and assess the effectiveness of the innovations, which are scheduled to be included in the future. Only accurate planning and forecasting, determination of strengths and weaknesses of a company gives a guarantee of innovations profitability. A comprehensive study of innovative activity on the basis of the set out methodological approaches concerning innovative development of enterprises, proposed directions of activization of innovative activity, approaches to choose methods for assessing its effectiveness will promote the most effective ways of innovative activity, innovative programs and projects of an enterprise, which will ensure high effectiveness of innovative activity for an enterprise. The application field of the results. The achieved results can be the basis to improve the process of managerial decision-making as to innovative development of enterprises.

Keywords: innovation innovative development, innovation process, funding, analysis, efficiency, innovation activity, enterprise.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 14:09 / Переглядів: 218
 

Авторизація