Бадалов Х.М. Досягнутий рівень собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах

Бадалов Х.М

здобувач

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.

Предметом дослідження є рівень собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України. Метою дослідження є аналіз досягнутого рівня собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України в сучасних умовах. Проведено аналіз рівня собівартості продукції рослинництва у великих і середніх сільськогосподарських підприємствах України. Детально розглянуто виробничу собівартість основних сільськогосподарських культур у розрізі регіонів і природно-кліматичних зон. Доведено, що собівартість значно диференційована по регіонах і найбільш низький її рівень характерний для регіонів і кліматичних зон, традиційних для її вирощування. Виявлено, що сільськогосподарські підприємства Харківської області мають найнижчий рівень собівартості пшениці та соняшнику, а також один з найнижчих по інших видах продукції рослинництва, що визначає високу ефективність виробництва. Досліджено повну собівартість основних видів продукції у сільськогосподарських підприємствах Харківської області в розрізі районів. Виявлено, що найбільш низька собівартість була в підприємствах Чугуївського району, найвища – в Балаклійському, Барвінківському, Великобурлуцькому, Шевченківському районах. У зв'язку з цим доведено, що підприємства з низькою собівартістю мають високий рівень конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, а підприємства з найбільш високою собівартістю – неконкурентоспроможні на внутрішньому ринку. Проведено аналіз урожайності, прибутку і витрат у вибірці підприємств Харківської області з найбільш високим і низьким рівнем собівартості. Зроблено акцент на тому, що підприємства з найбільш низькою собівартістю є конкурентоспроможними як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Результати дослідження можуть бути використані для прогнозування рівня собівартості, а також планування структури витрат підприємства з метою забезпечення максимального фінансового результату – прибутку або зниження збитків.

Ключові слова: собівартість, виробнича собівартість, повна собівартість, витрати, прибуток.

 

Бадалов Х.М. Достигнутый уровень себестоимости продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях. Предметом исследования послужил уровень себестоимости продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях Украины. Целью исследования является анализ достигнутого уровня себестоимости продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях Украины в современных условиях. Проведен анализ уровня себестоимости продукции растениеводства в больших и средних сельскохозяйственных предприятиях Украины. Детально рассмотрена производственная себестоимость основных сельскохозяйственных культур в разрезе регионов и природно- климатических зон. Доказано, что себестоимость значительно дифференцирована по регионам и наиболее низкий ее уровень характерен для регионов и климатических зон, традиционных для ее выращивания. Выявлено, что сельскохозяйственные предприятия Харьковской области имеют наиболее низкий уровень себестоимости пшеницы и подсолнуха, а также один из низких по остальных видах продукции растениеводства, что определяет высокую эффективность производства. Исследована полная себестоимость основных видов продукции в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области в разрезе районов. Выявлено, что наиболее низкая себестоимость была в предприятиях Чугуевского района, наиболее высокая – в Балаклейском, Барвенковском, Великобурлуцком, Шевченковском районах. В связи с этим доказано, что предприятия с низкой себестоимостью имею высокий уровень конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а предприятия с наиболее высокой себестоимостью – неконкурентоспособны на внутреннем рынке. Проведен анализ урожайности, прибыли и затрат в выборке предприятий Харьковской области с наиболее высоким и низким уровнем себестоимости. Сделано акцент на том, что предприятия с наиболее низкой себестоимостью являются конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Результаты исследования могут быть использованы для прогнозирования уровня себестоимости, а также планирования структуры затрат предприятия с целью обеспечения максимального финансового результата – прибыли или снижения убытков.

Ключевые слова: себестоимость, производственная себестоимость, полная себестоимость, затраты, прибыль.

 

Badalov H. The achieved level of the cost of crop production in the agricultural enterprises. The subject of the study served as the level of the cost of crop production in the agricultural enterprises of Ukraine. The aim of the study is to analyze the achieved level of the cost of crop production in the agricultural enterprises of Ukraine today. The analysis of the level of cost of crop production in large and medium-sized agricultural enterprises of Ukraine. We discuss the cost of production of major crops across regions and climatic zones. It is proved that the cost is significantly differentiated by region and its lowest level characteristic of the regions and climatic zones, traditional for its cultivation. Revealed that the agricultural enterprises of the Kharkiv region have the lowest level of the cost of wheat and sunflowers, as well as one of the lowest in the other types of crop production, which determines the high production efficiency. Investigated the total cost of key products in the agricultural enterprises of the Kharkiv region in the context of regions. Revealed that most low cost companies Chuguevsky was the region's most high – in Balakleyskiy, Barvenkovsky, Velikoburlutsky, Shevchenkivsky district. In this regard, it is proved that companies with low cost have a high level of competitiveness both in the domestic and foreign markets, and the company with the highest production costs are not competitive in the domestic market. The analysis yields, profits and costs in the sample enterprises of the Kharkiv region with the highest and low cost. Emphasized the fact that the company with the lowest cost is competitive in domestic and foreign markets. The results can be used to predict the level of cost and plan cost structure of the company to maximize the financial result – profit or reduce losses.

Keywords: the cost price, production cost, total cost, expenses, profits.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 14:17 / Переглядів: 207
 

Авторизація