Бєлко І.А. Теоретико-методичні засади оцінки розвитку підприємства

Бєлко І.А.

здобувач

Подільський державний аграрно-технічний університет

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ

ПІДПРИЄМСТВА.

Висвітлено передумови впровадження стратегічного управління на підприємствах. Зроблено акцент на необхідності розробки й удосконалення методичних засад оцінки розвитку підприємства як індикатора ефективності стратегічного управління. Розкрито найсуттєвіші фактора впливу на формування методичних підходів до оцінки розвитку аграрного підприємства. На основі опрацьованих наукових праць відомих вчених-економістів, проаналізовано понятійний апарат дослідження, визначено сутність і зміст понять "розвиток", "ефективний розвиток", "індикатор", "показник", а також висвітлено їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Висвітлено результати дослідження вчених-економістів з приводу існуючих у практиці діяльності аграрних підприємств систем показників оцінки рівня їх розвитку. Узагальнено існуючі дослідження щодо інформаційних джерел для прийняття управлінських рішень у ринковій економіці. Сформовані пропозиції щодо наповнення системи показників оцінки розвитку підприємства показниками задоволення потреб і очікувань споживачів, удосконалення системи корпоративного управління, мотивування персоналу підприємства, поліпшення бізнес- процесу, задоволення потреб та інтересів акціонерів, соціальна відповідальність. Запропоновані рекомендації щодо групування показників оцінки рівня розвитку підприємства за такими напрямами його діяльності, як виробництво і освоєння нових видів продукції; матеріально-технічне забезпечення, праця і соціальний розвиток; інвестування; фінанси тощо. А також розглянута класифікація показників за такими ознаками, як економічний зміст, економічне призначення, спосіб відображення властивостей предмету дослідження тощо. Розкриті основні принципи формування системи показників оцінки діяльності підприємств. Наголошено, що формування та впровадження досліджуваної системи показників сприяє обґрунтованому плануванню, дієвому контролю та оперативному регулюванню розвитку підприємства. Досліджені існуючі групи показників оцінювання діяльності підприємства та його розвитку, які виокремлюють окремі дослідники. Сформовано систему показників оцінки рівня розвитку підприємств, а також розкрито призначення показників ефективності, продукції, ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових, енергетичних, інформаційних, нематеріальних), операційної діяльності, системи менеджменту та рівня розвитку. Розкриті зміст і призначення кожної із запропонованих груп показників оцінки розвитку підприємства, які характеризують певний аспект його діяльності. Наголошено на необхідності формування нових інтегральних критеріїв оцінки розвитку підприємств, які б дали змогу охопити усі важливі сфери діяльності та успішність реалізації стратегій у зовнішньому середовищі.

Ключові слова: управління, розвиток, підприємство, показник, індикатор, управління розвитком.

 

Белко И.А. Теоретико-методические основы оценки уровня развития предприятия. Освещены предпосылки внедрения стратегического управления на предприятиях. Сделан акцент на необходимости разработки и совершенствования методических основ оценки развития предприятия как индикатора эффективности стратегического управления. Раскрыто существенные фактора влияния на формирование методических подходов к оценке развития аграрного предприятия. На основе обработанных научных трудов известных ученых- экономистов, проанализированы понятийный аппарат исследования, определена сущность и содержание понятий "развитие", "эффективное развитие", "индикатор", "показатель", а также освещены их взаимосвязь и взаимозависимость. Представлены результаты исследования ученых- экономистов по поводу существующих в практике деятельности аграрных предприятий систем показателей оценки уровня их развития. Обобщены существующие исследования по информационным источникам для принятия управленческих решений в рыночной экономике. Сформированы предложения по наполнению системы оценки развития предприятия показателями удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей, совершенствование системы корпоративного управления, мотивации персонала предприятия, улучшения бизнес-процесса, удовлетворение потребностей и интересов акционеров, социальная ответственность. Предложенные рекомендации по группировки показателей оценки уровня развития предприятия по следующим направлениям его деятельности, как производство и освоение новых видов продукции; материально- техническое обеспечение, труд и социальное развитие; инвестирования; финансы и тому подобное. А также рассмотрена классификация показателей по таким признакам, как экономическое содержание, экономическое назначение, способ отображения свойств предмета исследования и тому подобное. Раскрыты основные принципы формирования системы показателей оценки деятельности предприятий. Отмечено, что формирование и внедрение исследуемой системы показателей способствует обоснованному планированию, действенному контролю и оперативному регулированию развития предприятия. Исследованы существующие группы показателей оценки деятельности предприятия и его развития, которые выделяют отдельные исследователи. Сформирована система показателей оценки уровня развития предприятий, а также раскрыты назначение показателей эффективности, продукции, ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, энергетических, информационных, нематериальных), операционной деятельности, системы менеджмента и уровня развития. Раскрыты содержание и назначение каждой из предложенных групп оценки развития предприятия, которые характеризуют определенный аспект его деятельности. Отмечена необходимость формирования новых интегральных критериев оценки развития предприятий, которые бы позволили охватить все важные сферы деятельности и успешность реализации стратегий во внешней среде.

Ключевые слова: управление, развитие, предприятие, показатель, индикатор, управления развитием.

 

Belko І. Theoretical and methodological basis for assessing the level of the enterprise. Deals preconditions implementation of strategic management in enterprises. Made emphasis on the need to develop and improve the methodological principles of assessment of the company as an indicator of the effectiveness of strategic management. Reveals the most essential factor to influence the formation of methodological approaches to the assessment of the agricultural enterprise. Based processed scientific works of scientists and economists analyzed the conceptual framework of the study, the essence and meaning of "development", "effective development", " indicator", "index" and highlights their interrelation and interdependence. Deals with the results of research scientists and economists about the existing practice of agricultural enterprises of indicators to measure the level of development. Existing research on sources of information for management decisions in a market economy. Formed proposals for filling the system performance evaluation of enterprise performance needs and expectations, improving corporate governance, staff motivation enterprises, improve business process, the needs and interests of shareholders, social responsibility. The recommendations for the grouping of indicators to measure the level of enterprise development in the following areas of its activity as the production and development of new products; logistical support, labor and social development; investment; finance and more. And consider the classification performance by factors such as economic sense, economic purpose, how to display the properties subject of research and so on. The basic principles of forming a system of indicators to measure activity. Emphasized that the formulation and implementation of the study Scorecard promotes reasonable planning, effective control and operational control of the company. The existing evaluation of performance of the company and its development, highlighting some researchers. The system of indicators to measure the level of enterprises and disclosed purpose performance, products, resources (material, financial, labor, energy, information, intangible), operations, management system and development level. The content and purpose of each of the proposed groups of indicators to measure the development company, describing some aspect of its activities. Emphasized the need to develop new criteria for evaluating integrated enterprise development that would enable you to reach all important activities and success of the strategies in the environment.

Keywords: management, development, enterprise, index, indicator, management development.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 14:19 / Переглядів: 191
 

Авторизація