Синиця О.С. Комплексне вирішення енергетичних проблем сільськогосподарських підприємств

О.С. Синиця

 

 

КОМПЛЕКСНЕ ВИРІШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Предмет роботи. Застосування перспективних організаційних форм в комбінованих системах енергозабезпечення, що базуються на використанні відновлюваних джерел енергії. Мета роботи. Розробити методичний підхід для узгодження структури системи енергозабезпечення з господарськими потребами і технічно та економічно доступним енергетичним потенціалом підприємств. Методи роботи. Використано загальнонаукові та спеціальні економічні методи:монографічний, абстрактно-логічний, графічний, розрахунково-конструктивний, економіко-математичне моделювання. Результати роботи. Розглянуто шляхи практичної реалізації концепції енергоресурсного самозабезпечення (КЕРС) аграрних підприємств. Запропоновано спосіб організації КЕРС у вигляді комплексу, що включає: виробництво біогазу; створення обслуговуючої енергетичної інфраструктури для забезпечення підприємств зрідженим газовим пальним; генерацію електричної та теплової енергії з надлишкового біогазу; виробництво органічних добрив; утилізацію органічних відходів; виробництво біодизельного пальногоз метою максимізації енергетичної автономності підприємств-учасників. Відмічено нерівномірність використання основних видів паливно- енергетичних ресурсів в досліджуваних підприємствах. Враховуючи, що біогазова установка має працювати у монотонному режимі без значних коливань дана ситуація створює економічну дилему типу: «виробляти більше чи зберігати». Проблема полягає у створенні парку резервуарів для зберігання зрідженого біометану, висока вартість яких створює техніко- економічні бар’єри при проектуванні КЕРС. Визначено необхідність оптимізації набору енергетичних культур і способів їх застосування, а також енергетичної утилізації вторинних ресурсів аграрного виробництва у вигляді органічних відходів та супутньої продукції. Розроблено методичний підхід до техніко-економічного обґрунтування проекту КЕРС, що спрямований на оптимізацію проекту та здійснення комплексних розрахунків в частині інвестиційного аналізу за допомогою економіко-математичного моделювання. Технічно модель виконана у вигляді функції чистого дисконтованого доходу, що максимізується,та являє собою сукупність базових рівнянь з визначення набору інвестиційних вигід, капітальних вкладень, собівартості сировини і робочих операцій згідно технологічних характеристик та деталей проекту. Сфера застосування результатів роботи. Сільськогосподарські підприємства, кооперативи, вертикально інтегровані та мережеві структури.

Ключові слова: самозабезпечення, біометан, газодизель, ЗПГ, енергетичні культури, органічні відходи, біодизель, моделювання.

 

А.С. Синица. Комплексное решение энергетических проблем сельскохозяйственных предприятий. Предмет работы. Применение перспективных организационных форм в комбинированных системах энергообеспечения, основанных на использовании возобновляемых источников энергии. Цель работы. Разработать методический подход для согласования структуры системы энергообеспечения с хозяйственными потребностями, технически и экономически доступным энергетическим потенциалом. Методы работы. Использованы общенаучные и специальные экономические методы: монографический, абстрактно-логический, графический, расчетно-конструктивный, экономико-математическое моделирование. Результаты работы. Рассмотрены пути практической реализации концепции энергоресурсного самообеспечения (КЭРС) аграрныхпредприятий. Предложен способ организации КЭРС в виде комплекса, включающего: производство биогаза; создание обслуживающей энергетической инфраструктуры для обеспечения предприятий сжиженным газовым топливом; генерацию электрической и тепловой энергии с избыточного биогаза; производство органических удобрений; утилизацию органических отходов; производство биодизельного топлива с целью максимизации энергетической автономности предприятий-участников. Отмечено неравномерность использования основных видов топливно-энергетических ресурсов в исследуемых предприятиях. Учитывая, что биогазовая установка должна работать в монотонном режиме без значительных колебаний данная ситуация создает экономическую дилемму типа: «производить больше или хранить». Проблема заключается в создании парка резервуаров для хранения сжиженного биометана, высокая стоимость которых создает технико- экономические барьеры при проектировании КЭРС. Определена необходимость оптимизации набора энергетических культур и способов их применения, а также энергетической утилизации вторичных ресурсов аграрного производства в виде органических отходов и сопутствующей продукции. Разработан методический подход технико-экономического обоснования проекта КЭРС, направленный на оптимизацию проекта и осуществления комплексных расчетов в части инвестиционного анализа с помощью экономико-математического моделирования. Технически модель выполнена в виде функции чистого дисконтированного дохода, что максимизируется,и представляет собой совокупность базовых уравнений по определению набора инвестиционных выгод, капитальных вложений, себестоимости сырья и рабочих операций в соответствии с технологическими характеристиками и деталями проекта. Сфера применения результатов работы. Сельскохозяйственные предприятия, кооперативы, вертикально интегрированные и сетевые структуры.

Ключевые слова: самообеспечение, биометан, газодизель, СПГ, энергетические культуры, органические отходы, биодизель, моделирование.

 

O.S. Synytsia. A Comprehensive Solution to the Energy Problems of Agricultural Enterprises. Subject. Application of advanced forms of organization in combined energy systems based on renewable energy sources. Objective. Developing a methodical approach to align the structure of energy supply system with economic needs and technically and economically affordable energy potential. Methods.The following scientific and special economic methodsare used: monographic, abstract and logical, graphical, computational and constructivemethods, economic and mathematical modeling. Results. The work describes the ways of implementation of the concept of energy self-sufficiency (СESS) for agricultural enterprises. We suggest organizing СESS as a complex comprising of: biogas production; establishment of a serving energy infrastructure to provide enterprises with liquefied gas fuel; generation of electricity and heat from excess biogas; production of organic fertilizers; recycling of organic waste; biodiesel production in order to maximize energy autonomy of participating enterprises. We noted the uneven use of the main types of fuel and energy resources in the surveyed enterprises. Given that the biogas plant must operate in a monotone mode without significant fluctuations, such a situation creates an economic dilemma "produce more or store". The problem is the building of a tank park for liquefied biomethane storage, which, due to its high cost, creates technical and economic barriers to СESS design. We identified the need to optimize the set of energy crops and methods of their application as well as the energy utilization of secondary resources of agricultural production in the form of organic waste and related products. We developed a methodical approach to the feasibility study of the СESS project aimed at optimizing the design and implementation of complex calculations in terms of investment analysis using economic and mathematical modeling. From the technical point of view, the model is designed as a function of the net present value that is maximized and represents a set of basic equations for determination of a set of investment gains, capital investment, cost of raw materials and work operations in accordance with the technological characteristics and details of the project. Scope of results application. Agricultural enterprises, cooperatives, vertically integrated and network structures.

Keywords: self-sufficiency, biomethane, gas-diesel, LNG, energy crops, organic waste, biodiesel, modeling.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 14:23 / Переглядів: 167
 

Авторизація