Гудзь О.Є. Стратегічне управління ризикозахищенністю інноваційної діяльності підприємств

Гудзь О.Є.,

д-р екон. наук, професор

Державний університет телекомунікацій, Україна,

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕННІСТЮ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

У статті висвітлено сучасні підходи до стратегічного управління ризиком і ризикозахищенністю інноваційної діяльності підприємства. Розкрито чинники які впливають на ці процеси. Нині спостерігається стримування інноваційної діяльності підприємств. Головною причиною низької інноваційної активності підприємств є відсутність фінансових ресурсів для освоєння інновацій. Підприємства фінансують інновації в межах 10 % від генерованого прибутку, а витрати на здійснення ризик- менеджменту інновацій не перевищують 1-2% від прибутку підприємства. Обґрунтовано, що формування стратегій управління ризикозахищенністю інноваційної діяльності підприємства має орієнтуватися: на постійні зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі; на конкретну нішу на ринку; на використання усіх ресурсів, потенційних резервів та можливостей; на посилення своїх конкурентних позицій; на тривалу перспективу; на мінімізацію ризиків і підвищення ефективності виробництва; на використання інтелектуального потенціалу працівників; на освоєння нових ресурсозберігаючих та екологозахисних технологій. Кінцева мета стратегічного управління ризикозахищенністю інноваційної діяльності має відповідати цільовій функції підприємства: отримання максимального прибутку за оптимального, прийнятного співвідношення прибутку і ризику. Для діагностики ризикозахищеності інноваційної діяльності підприємства доцільно використовувати індикатори ризику. Наголошено, що в інноваційній діяльності прагнення до мінімізації ризику рівнозначне відмові від інновацій взагалі, оскільки розроблення й впровадження новинок завжди пов’язані з ризиком. Досвід ризик-менеджменту засвідчує наявність унікальності інноваційних ризиків на будь-якому підприємстві, тому слід розробляти специфічну для кожного окремого підприємства карту ризиків та будувати його ризик-профіль. Зміст яких залежить від масштабів, потенціалу, складності конкретного підприємства, ступеню розвиненості виробничої інфраструктури та його кооперації, інтеграційних та кластерних зв’язків, стилю управління і багатьох інших індивідуальних характеристик. Запропонований підхід може бути корисним для вітчизняних підприємств сприятиме їх інноваційному розвитку та підвищенню їх конкурентоспроможності.

 Ключові слова: Стратегічне управління, ризикозахищенність, інноваційна діяльність, підприємство.

 

Гудзь Е.Е. Стратегическое управление рискозащишенностью инновационной деятельности предприятий. В статье освещены современные подходы к стратегическому управлению риском и рискозащищенности инновационной деятельности предприятия. Раскрыто факторы влияющие на эти процессы. В настоящее время наблюдается сдерживания инновационной деятельности предприятий. Главной причиной низкой инновационной активности предприятий является отсутствие финансовых ресурсов для освоения инноваций. Предприятия финансируют инновации в пределах 10 % от своей прибыли, а расходы на осуществление риск-менеджмента инноваций не превышают 1-2 % от прибыли предприятия. Обосновано, что формирование стратегий управления рискозащищенностью инновационной деятельности предприятия должно ориентироваться: на постоянные изменения во внешней и внутренней среде; на рыночную нишу; на использование всех ресурсов, потенциальных резервов и возможностей; на усиление своих конкурентных позиций; на минимизацию рисков и повышение эффективности производства; на освоение новых ресурсосберегающих и экологичных технологий. Конечная цель стратегического управления рискозащищенностью инновационной деятельности должна соответствовать целевой функции предприятия: получение максимальной прибыли при оптимальном соотношения прибыли и риска. Для диагностики рискозащищенности инновационной деятельности предприятия целесообразно использовать индикаторы риска. Отмечено, что разработка и внедрение новинок всегда связаны с риском. Опыт риск- менеджмента доказывает уникальность инновационных рисков на любом предприятии, поэтому следует разрабатывать специфическую карту рисков и строить риск-профиль предприятия. Их содержание зависит от масштабов, потенциала, сложности конкретного предприятия, степени развитости производственной инфраструктуры и его кооперации, интеграционных и кластерных связей, стиля управления и многих других индивидуальных характеристик. Предложенный подход может быть полезным для отечественных предприятий будет способствовать их инновационному развитию и повышению их конкурентоспособности. Ключевые слова: Стратегическое управление, рискозащищенность, инновационная деятельность, предприятие.

 

 Gudz Olena. Strategic Risk Management and Protection of Innovative Enterprise Risks. This article reviews new approaches to strategic risk management and protection of innovative enterprise risks. The author revealed factors that affect these processes. Today there is a low innovation activity of enterprises. The main reason for the low innovation activity of enterprises is the lack of financial resources for innovation. Enterprises finance innovation within 10 % of their income. Costs of innovative risk management does not exceed 1-2 % of the profits. It is proved that the formation of innovative strategies to protect enterprise risks should be taken into account: the constant changes in the external environment and internal environment; specific niche market; use of all resources, reserves and potential opportunities; the need to strengthen their competitive position; minimize risk and increase efficiency; intellectual potential employees; new environmental technologies. The objective of strategic risk management innovation must meet objective function: to maximize profits and optimization of profit and risk. To diagnose a protection enterpris of innovation risks must use risk indicators. Draw attention that the development and implementation of innovation is always associated with risk. Risk management experience shows that innovation risks unique to any enterprise. It is necessary to develop specific risk map for each enterprise. It is important to generate innovative risk profile for each enterprise. Their content depends on the size, capacity, complexity of a particular enterprise, the degree of development of industrial infrastructure and its cooperation, integration and cluster communications, management style, and many other individual characteristics. Author's approach can be useful for local enterprises, promote their innovative development and increase their competitiveness.

 Keywords:strategic management, risk protection, innovation, enterprise.

 

Завантажити в pdfОновлено: 13-11-2017, 10:00 / Переглядів: 259
 

Авторизація