Потриваєва Н.В. Облікове забезпечення ремонту і поліпшення основних засобів

Н.В. Потриваєва.,

д-р екон. наук, професор?

Український державний університет залізничного транспорту

 

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕМОНТУ І ПОЛІПШЕННЯ

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

У статті досліджено питання ремонту та поліпшення основних засобів. Особлива увага приділена проблемі облікового забезпечення ремонту та поліпшення основних засобів підприємств згідно з нормами чинного бухгалтерського та податкового законодавства. Предмет, мета роботи. Предметом дослідження є облік операцій з ремонту і поліпшення основних засобів. Метою статті є визначення сутності ремонту та поліпшення основних засобів, їх облікового забезпечення відповідно до норм чинного бухгалтерського та податкового законодавства. Методи проведення дослідження. У процесі дослідження використовувалися методи: аналізу і синтезу – при дослідженні сучасного стану обліку ремонту та поліпшення основних засобів; індукції і дедукції – при уточненні понять «основні засоби», їх відтворення, ремонту та поліпшення; узагальнення, порівняння й угруповання – при формуванні інформації про відображення операцій з ремонту і поліпшення основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку; монографічний – при вивченні вітчизняного досвіду облікового забезпечення ремонту і поліпшення основних засобів відповідно до вимог чинного бухгалтерського та податкового законодавства. Результати роботи. Встановлено, що в результаті фізичного та морального зносу основних засобів, а також для збільшення обсягів господарської діяльності підприємства проводять поточні та капітальні ремонти досліджуваних необоротних активів, їх модернізацію, модифікацію, добудову, реконструкцію та інші різновиди поліпшення їх стану. У бухгалтерському обліку заходи, пов'язані з поліпшенням та ремонтом основних засобів можуть відображатися по-різному. Перш за все враховується, чи призведуть вони до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта основних засобів. Доведено, що вартість робіт, які призводять до збільшення очікуваних майбутніх вигод від об'єкта основних засобів, включається до складу капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів. З'ясовано, що витрати на ремонт і поліпшення основних засобів акумулюються на різних рахунках бухгалтерського обліку та у складі різних вищезазначених витрат у податковому обліку для відстеження встановленого ремонтного ліміту. Обґрунтовано, що в податковому обліку на відміну від бухгалтерського, витрати на ремонтні роботи поділяються на утримання основних засобів (технічне обслуговування), а також ремонт і поліпшення основних засобів (реконструкція, модернізація та інші види поліпшення). При цьому в податкових цілях в одну групу потрапляють як поліпшення стану основних засобів, так і всі види їх ремонту незалежно від виду. Сфера застосування результатів. Бухгалтерський і податковий облік основних засобів.

Ключові слова: основні засоби, ремонт, ремонтний ліміт, поліпшення, бухгалтерський облік, податковий облік.

 

Н.В. Потриваева. Учетное обеспечение ремонта и улучшения основных средств. В статье исследованы вопросы ремонта и улучшения основных средств. Особенное внимание уделено проблеме учетного обеспечения ремонта и улучшения основных средств предприятий в соответствии с нормами действующего бухгалтерского и налогового законодательства. Предмет, цель работы. Предметом исследования является учёт операций по ремонту и улучшению состояния основных средств. Целью статьи является определение сущности ремонта и улучшения основных средств, их учетного обеспечения в соответствии с нормами действующего бухгалтерского и налогового законодательства. Методы проведения исследования. В процессе исследования использовались методы: анализа и синтеза – при исследовании современного состояния учёта ремонта и улучшения основных средств; индукции и дедукции – при уточнении понятий «основные средства», их воспроизведения, ремонта и улучшения состояния; обобщения, сравнения и группировки – при формировании информации про отражение операций по ремонту и улучшению состояния основных средств в бухгалтерском и налоговом учёте; монографический – при изучении отечественного опыта учётной обеспечения ремонта и улучшения состояния основных средств в контексте требований действующего бухгалтерского и налогового законодательства. Результаты работы. Установлено, что в результате физического и морального износа основных средств, а также для увеличения объёмов хозяйственной деятельности предприятия проводят текущие и капитальные ремонты исследуемых необоротных активов, их модернизацию, модификацию, достройку, реконструкцию и другие разновидности улучшения их состояния. В бухгалтерском учёте мероприятия, связанные с улучшением состояния и ремонтом основных средств могут отображаться по-разному. Прежде всего учитывается, приведут ли они к увеличению будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от использования объекта основных средств. Доказано, что стоимость работ, которые приводят к увеличению ожидаемых будущих выгод от объекта основных средств, включается в состав капитальных инвестиций с будущим увеличением первоначальной стоимости основных средств. Выяснено, что затраты на ремонт и улучшение состояния основных средств аккумулируются на разных счетах бухгалтерского учета и в составе различных вышеназванных расходов в налоговом учёте для отслеживания установленного ремонтного лимита. Обосновано, что в налоговом учёте в отличие от бухгалтерского, расходы на ремонтные работы подразделяются на содержание основных средств (техническое обслуживание), а также ремонт и улучшение состояния основных средств (реконструкция, модернизация и другие виды улучшения). При этом в налоговых целях в одну группу попадают как улучшение состояния основных средств, так и все виды их ремонта независимо от вида. Сфера применения результатов. Бухгалтерский и налоговый учёт основных средств.

 Ключевые слова: основные средства, ремонт, ремонтный лимит, улучшение, бухгалтерский учет, налоговый учет.

 

N.V. Potryvaieva. Accounting provision of fixed assets’ repair and improvement. The article investigates the issues of fixed assets’ repair and improvement. The special attention is paid to the problem of accounting provision of enterprises’ fixed assets’ repair and improvement according to the applicable accounting and tax legislation. Subject and purpose of the work. The subject of study is the accounting of operations on repair and improvement of fixed assets. The aim of the article is to determine the nature of fixed assets’ repair and improvement and their accounting in accordance with applicable accounting and tax legislation. Methods of study. During the research the following methods were used: analysis and synthesis - the study of the current situation of repair and improvement of fixed assets; induction and deduction - the refinement of the concepts of "fixed assets", their repair and improvement; generalization, comparison and grouping - the informational formation as for the reflection operations on repair and improvement of fixed assets in the accounting and tax accounting; monographic - the study of domestic experience of accounting software of fixed assets’ repair and improvement in the context of the requirements of current accounting and tax legislation. The results of the work. It was found that at the result of fixed assets’ wear and tear, as well as to increase the volume of business enterprises, it is necessary to conduct repair and overhaul of the investigated non-current assets, their modernization, modification, completion, reconstruction and other forms of improving their condition. In accounting activities, the measures of fixed assets’ improvement and repair can be displayed in different ways. First of all, it should be taken into account, whether they will increase the future economic benefits which are originally expected from the fixed assets’ use. It is proved that the work cost that can increase the future benefits of fixed assets is included in capital investments with a future increase in the initial value of fixed assets. It was found that the cost of repair and improvement of fixed assets is accumulated on different accounts and is accounted in the various above-mentioned expenses in tax accounting to track set repair limit. It is proved that in tax accounting as opposed to accounting, repair costs are divided on the maintenance of fixed assets, as well as the fixed assets’ repair and improvement (reconstruction, modernization and other improvements). In this case, for tax purposes the plant, machinery and equipment improvement, and all kinds of repair are included in the same group, according to the type. Scope of the results. Accounting and tax accounting of fixed assets.

Кeywords: fixed assets, repair, repair limit, improvement, accounting, tax accounting.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 11:56 / Переглядів: 161
 

Авторизація