Ульянченко О.В., Прозорова Н.В. Пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України

О.В. Ульянченко,

д-р екон. наук, професор , член-кореспондент НААН України

Н.В. Прозорова. (?)

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва,

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.

В статті, обґрунтовано теоретичні підходи до визначення пріоритетних напрямів інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України. Визначено, що сучасна стратегія розвитку економіки Україні потребує вирішення не тільки нагальних проблем, але й формування механізму інноваційно- інвестиційного розвитку, що дозволить відновити економічну стабільність та наддасть потужні можливості для підвищення ефективності функціонування національних суб’єктів господарювання в умовах нестабільного економічного середовища. Досліджено, що в основу соціально-економічного розвитку економічно розвинених країн покладено інноваційно-інвестиційну стратегію розвитку, яка основана на відродженні продуктивних сил країни, що базується на використанні високих технологій та сприяють створенню конкурентоздатної продукції для зовнішнього ринку. Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку економіки має складний характер і утворена з сукупності елементів, що знаходяться в динамічному взаємозв’язку. Основними передумовами формування інноваційно-інвестиційної стратегії економіки можна визначити на глобальному та на національному рівні (екзо- та ендогенного характеру). Слід також зауважити, що основними причинами виникнення проблеми низької інвестиційної активності, а отже і гальмування переходу до стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку, в Україні необхідно виділити наступні: несприятливий інвестиційний клімат; нерозвиненість інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури; відсутність дієвих механізмів державного-приватного партнерства в інфраструктурному інвестуванні; неналежна система підготовки програм і проектів для державного інвестування. Визначено, що роль держави в становленні інноваційно- інвестиційної економіки значно більше ніж при регулюванні звичайної економічної політики. Це повинне передбачати розробку стратегії переходу до інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку на основі використання методів наукового планування на всіх рівнях управління, підвищення рівня інноваційної культури. Запропоновано практичний підхід до реалізація стратегічного курсу на інноваційно-інвестиційний розвиток України, який а ґрунтується на усвідомленні необхідності органічного поєднання цілеспрямованого впливу держави на розвиток економіки з ринковими механізмами її функціонування. Держава має бути організатором та учасником активних інноваційно-інвестиційних перетворень в економіці України.

Ключові слова: інвестування, інновації,економічний розвиток, інноваційно-інвестиційний розвиток, політика держави.

 

А.В. Ульянченко, Н.В. Прозорова. Приоритетные направления инновационно-инвестиционного развития экономики Украины. В статье, обоснованы теоретические подходы к определению приоритетных направлений инновационно-инвестиционного развития экономики Украины. Определено, что современная стратегия развития экономики Украины требует решения не только насущных проблем, но и формирование механизма инновационно-инвестиционного развития, чтопозволит восстановить экономическую стабильность и предоставит мощные возможности для повышения эффективности функционирования национальных субъектов хозяйствования в условиях нестабильной экономической среды. Доказано, что в основу социально-экономического развития экономически развитых стран положена инновационно- инвестиционную стратегию развития, которая основана на возрождении производительных сил страны, использовании высоких технологий, которые способствуют созданию конкурентоспособной продукции для внешнего рынка. Инновационно-инвестиционная стратегия развития экономики имеет сложный характер и образована из совокупности элементов, находящихся в динамической взаимосвязи. Основныепредпосылки формирования инновационно-инвестиционной стратегии экономики можно определить на глобальном и на национальном уровне (экзо и эндогенного характера). Следует также заметить, что основными причинами возникновения проблемы низкой инвестиционной активности, а следовательно и торможения перехода к стратегии инновационно-инвестиционного развития, в Украине необходимо выделить следующие: неблагоприятный инвестиционный климат; неразвитость инвестиционного рынка и инвестиционной инфраструктуры; отсутствие действенных механизмов государственного-частного партнерства в инфраструктурном инвестировании; несоответствующая система подготовки программ и проектов для государственного инвестирования. Определено, что роль государства в становлении инновационно- инвестиционной экономики значительно больше чем при регулировании обычной экономической политики. Это должно предусматривать разработку стратегии перехода к инновационно- инвестиционномуразвитию на основе использования методов научного планирования на всех уровнях управления, повышение уровня инновационной культуры. Предложено практический подход к реализация стратегического курса на инновационно-инвестиционное развитие Украины, что основывается на осознании необходимости органического сочетания целенаправленного воздействия государства на развитие экономики с рыночными механизмами ее функционирования. Государство должно быть организатором и участником активных инновационно- инвестиционных преобразований в экономике Украины.

Ключевые слова: инвестирование, инновации, экономическое развитие, инновационно-инвестиционное развитие, политика государства.

A.V. Ulyanchenko, N.V. Prozorova. Priority areas of innovation and investment development of Ukraine's economy.In the article, grounded theoretical approaches to identify priority areas of innovation and investment development of Ukraine. It was determined that the current strategy of economic development Ukraine needs to address not only the immediate problems, but also the formation mechanism of innovation and investment that will restore economic stability and will provide powerful features to improve the efficiency of national entities in an unstable economic environment. Investigated that the basis of socio-economic development of the developed countries put innovation and investment development strategy that is based on the revival of the productive forces, based on the use of high technology and help to create competitive products to the foreign market. Innovation and investment strategy of economic development is complex and formed from a set of elements in a dynamic relationship. The main prerequisites for the formation of innovative investment strategies economy can be defined at the global and national levels (exogenous and endogenous character). It should also be noted that the main causes of the problem of low investment activity and thus inhibition of adopting a strategy of innovation and investment development in Ukraine should be allocated as follows: unfavorable investment climate; underdeveloped investment market and investment infrastructure; lack of effective mechanisms of public-private partnerships in infrastructure investment; inadequate system of training programs and projects for public investment. Determined that the state's role in the formation of innovative investment economy much more than the normal regulation of economic policy. It should provide for the development of strategies to innovative investment strategies based on the use of scientific methods of planning at all levels of government, increased innovation culture. A practical approach to the implementation of the strategic course for investment development of Ukraine, which is based on the awareness and need for an organic combination of targeting state in the economy to market its functioning. The state should be the active participant and organizer of innovation and investment reforms in the economy of Ukraine.

Key words: investment, innovation, economic development, innovation and investment development, policies of the state.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 13:49 / Переглядів: 196
 

Авторизація