Шиян Д.В., Антонова А.Е. Вплив рівня продуктивності корів на загальну ефективність виробництва

Шиян Д.В.,

д-р екон. наук, професор

Антонова А.Е.,

магістрант

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна

 

ВПЛИВ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ НА

ЗАГАЛЬНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

Метою роботи є оцінка впливу фактору концентрації виробництва в молочному скотарстві на його ефективність. Предмет роботи – проблеми впливу продуктивності корів на загальний рівень ефективності виробництва. Для дослідження використані такі загальнонаукові методи, як аналіз, синтез, групування, порівняння, узагальнення, а також спеціальні методи аналізу, зокрема кореляційний аналіз. На прикладі сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області здійснено групування за критерієм продуктивності тварин. Так, 54 підприємства розділено на 6 груп за рівнем удою від 2000 кг до більше 6000 кг на одну голову. Встановлено, що мають місце чіткі залежності між групуючим фактором та рівнем концентрації виробництва, його дохідності та прибутковості. В якості групуючого фактора прийнято витрати на одну голову. Результати дослідження показують, що існує досить тісний зв’язок між поголів’ям корів та рівнем удою на одну голову. Величина коефіцієнту детермінації між показниками витрат та рівнем прибутковості на одну голову свідчить про середній рівень тісноти зв’язку між даними факторами. Найвищий рівень тісноти зв’язку спостерігається між групуючим фактором та дохідністю на одну голову. Робиться висновок про те, що саме велико-товарні підприємства повинні виступати в якості базових центрів для подальшого нарощування виробництва молока в Україні. Результати дослідження можуть бути використані у галузі сільського господарства, зокрема на сільськогосподарських підприємствах, одним із видів діяльності яких є молочне скотарство.

 Ключові слова: ефективність виробництва, концентрація виробництва, рівень прибутковості, продуктивність, рентабельність, сільськогосподарські підприємства.

 

Шиян Д.В., Антонова А.Э. Влияние уровня производительности коров на общую эффективность производства. Целью работы является оценка влияния фактора концентрации производства в молочном скотоводстве на его эффективность. Предмет работы – проблемы влияния производительности коров на общий уровень эффективности производства. Для исследования использованы такие общенаучные методы, как анализ, синтез, группирование, сравнение, обобщение, а также специальные методы анализа, в частности корреляционный анализ. На примере сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области осуществлена группировка по критерию производительности животных. Так, 54 предприятия Днепропетровской области поделено на 6 групп по уровню удоя от 2000 кг до более 6000 кг на одну голову. Установлено, что имеют место четкие зависимости между группирующим фактором и уровнем концентрации производства, его доходностью и прибыльностью. В качестве группирующего фактора приняты затраты на одну голову. Результаты исследования показывают, что существует довольно тесная связь между поголовьем коров и уровнем удоя на одну голову. Величина коэффициента детерминации между показателями затрат и уровнем прибыльности свидетельствует о среднем уровне тесноты связи между данными факторами. Наивысший уровень тесноты связинаблюдается между группирующим фактором и доходностью на одну голову.Делается вывод о том, что именно крупно товарные предприятия должны выступать в качестве базовых центров для дальнейшего наращивания производства молока в Украине. Результаты исследования могут быть использованы в отрасли сельского хозяйства, в частностина сельскохозяйственных предприятиях, одним из видов деятельности которых является молочное скотоводство.

 Ключевые слова: эффективность производства, концентрация производства, уровень прибыльности, производительность,рентабельность, сельскохозяйственные предприятия.

 

Shiyan D., Antonova A. The influence ofcows` productivity level on the total production efficiency.The goal of the article is estimation influenceproduction level concentration on the cattle milk efficiency. The article subject is problems ofcows` productivity influence on the total production efficiency level. Such general scientific methods as analyze, synthesis, grouping, comparison, generalization and special analysis methods, in particular correlation analysis, are used. The grouping made by cattle production efficiency criteria has been conducted based on farm enterprises information.So, 54 Dnipropetrovsk regional enterprises are divided on 6 group according yield of milk level from 2000 to up to 6000 kilograms per one head. The strong dependence between the grouping factor and production level concentration, incomelevel and profitability has been established. Costs per one head are assumed as a grouping factor. Research results show that enough close tie between cattle head and productivity level per one head isexist. Determination coefficient value between costs value and profit level display middle level between this factors. The highest close tie level is discovered between grouping factor and income level per one head. The conclusion drawn is that in future exactly large-scale farm enterprises are to be the basic centers for raising milk production volumes in Ukraine. Research results can be used in agriculture branch, in particular for agriculture enterprises, which work in cattle milk.

Key words: production efficiency, production concentration, profit level,productivity,profitability, farm enterprises.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 13:52 / Переглядів: 199
 

Авторизація