Кісіль М.І. Пріоритетні напрями інвестицій у аграрну сферу України в умовах нестабільності

М. І. Кісіль

кандидат економічних наук

(?)

 

Пріоритетні напрями інвестицій у аграрну сферу

України в умовах нестабільності.

Показано, що розвиток аграрної сфери є постійним пріоритетом у світовій економіці. Успішний розвиток аграрної сфери можливий лише завдяки інвестиціям. В умовах обмеженості обсягів фінансових ресурсів, стратегій розвитку економіки України на період до 2020 р. розроблено вісім основних і державно пріоритетних напрямків для інвестування в аграрну сферу економіки. Предметом дослідження є теоретико-методологічні й прикладні аспекти формування пріоритетних напрямів інвестицій у аграрну сферу України в умовах нестабільності. Метою статті є обґрунтування пріоритетних напрямів інвестицій в аграрну сферу економіки в умовах нестабільності. Теоретичною та методологічною основою даної роботи є діалектичний метод пізнання, методичні та методологічні розробки вітчизняних та зарубіжних учених. У процесі дослідження використовувалися методи абстрактно-логічний, монографічний і системного аналізу. Результати роботи. 1. Розвиток аграрної сфери України в період до 2020?р. буде здійснюватися в умовах обмеженості коштів товаровиробників на фінансування інвестицій за рахунок їх власних і залучених коштів, а також недостатніх бюджетних коштів на їх підтримку. Інвестиції в аграрну сферу доцільно спрямовувати і підтримувати державою за їх пріоритетними напрямами. 2. Найбільш важливими з них є створення міні свиноферм в особистих селянських господарствах і молочних ферм у фермерських господарствах для задоволення потреб місцевого населення у продукції скотарства, формування мережі забійних цехів відповідно до європейських вимог, збільшення експортного потенціалу в сільському господарстві, сфері логістики і кондитерській промисловості, виробництва біоетанолу а також кластерних агропромислових формувань. 3. Пріоритетне спрямування інвестицій за зазначеними напрямами буде сприяти зміцненню продовольчої безпеки держави, нарощуванню експортного потенціалу, збільшенню обсягів валютних надходжень та стабілізації економічної ситуації в державі. Сферою застосування отриманих результатів є державні органи влади та наукові установи при розробці галузевих програм розвитку АПК, обґрунтуванні їх інвестиційного забезпечення.

Ключові слова: інвестиції, інвестування, пріоритетні напрями інвестицій у аграрну сферу, інвестиційній проект, інвестиційний розвиток.

 

Кисиль Н.И. Приоритетные направления инвестиций в аграрную сферу Украины в условиях нестабильности. Показано, что развитие аграрной сферы является постоянным приоритетом в мировой экономике. Успешное развитие аграрной сферы возможно лишь благодаря инвестициям. В условиях ограниченности объемов финансовых ресурсов, стратегий развития экономики Украины на период до 2020 г. разработано восемь основных и государственно приоритетных направлений для инвестирования в аграрную сферу экономики. Предметом исследования являются теоретико-методологические и прикладные аспекты формирования приоритетных направлений инвестиций в аграрную сферу Украины в условиях нестабильности. Целью статьи является обоснования приоритетных направлений инвестиций в аграрную сферу экономики в условиях нестабильности. Теоретической и методологической основой данной работы является диалектический метод познания, методические и методологические разработки отечественных и зарубежных ученых. В процессе исследования использовались методы абстрактно-логический, монографический и системного анализа. Результаты работы. 1. Развитие аграрной сферы Украины в период до 2020?г. будет осуществляться в условиях ограниченности средств товаропроизводителей на финансирование инвестиций за счет их собственных и вовлеченных средств, а также недостаточных бюджетных средств на их поддержку. Инвестиции в аграрную сферу целесообразно направлять и поддерживать государством по приоритетными направлениями. 2. Наиболее важными из них являются создание мини- свиноферм в личных крестьянских хозяйствах и молочных ферм в фермерских хозяйствах для удовлетворения нужд местного населения в продукции скотоводства, формирование сети убойных цехов согласно европейским требованиям, увеличение экспортного потенциала в сельском хозяйстве, сфере логистики и кондитерской промышленности, производства биоэтанола а также кластерных агропромышленных формирований. 3. Приоритетное направление инвестиций по указанным направлениям будет содействовать укреплению продовольственной безопасности государства, наращиванию экспортного потенциала, увеличению объемов валютных поступлений и стабилизации экономической ситуации в государстве. Сферой применения полученных результатов являются государственные органы власти и научные учреждения при разработке отраслевых программ развития АПК, обосновании их инвестиционного обеспечения.

Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, приоритетные направления инвестиций в аграрную сферу, инвестиционной проект, инвестиционное развитие.

 

Kisil N. Priority directions of investments into agrarian sphere of Ukraine in the instability conditions. It is shown that development of agrarian sphere is a constant priority in world economy. Successful development of agrarian sphere probably only by investments. In the conditions of financial resources’ volumes limitation, strategy of Ukraine’s economy development for the period till 2020 eight basic and state priority directions for investment in agrarian sphere of economy are developed. The subject of research are theoretic-methodological and applied aspects of formation priority directions of investments into agrarian sphere of Ukraine in the conditions of instability. The purpose of the article is substantiations of priority directions of investments into agrarian sphere of economy in the conditions of instability. Theoretical and methodological basis of the article is the dialectic method of knowledge, methodical and methodological workings out of domestic and foreign scientists. In the course of research methods is abstract-logic, monographic and the system analysis were used. The main results of work. 1. The development of agrarian sphere of Ukraine during the period to 2020 will be carried out in the conditions of commodity producers means’ limitation on financing of investments at the expense of their own and involved means, and also insufficient budgetary funds for their support. Investments into agrarian sphere are expedient for directing and supporting the state on priority directions. 2. Most important of them are creation mini-pig-farms in individual peasant agriculture and dairy farms in the farming enterprises for satisfaction of needs of local population in cattle breeding production, formation of a network of lethal shops according to the European requirements, export potential increasing in agriculture, sphere of logistics and the confectionery industry, manufacture of bioethanol and also agroindustrial cluster formations. 3. The priority direction of investments in the specified directions will promote strengthening of food safety of the state, export potential escalating, volumes of currency receipts increasing and stabilisation of an economic situation in the state. The scope of application of the received results are state structures of authority and scientific institutions by working out of branch programs of agrarian and industrial complex development, substantiation of their investment maintenance.

 Keywords: investments, investment, priority directions of investments into agrarian sphere, investment project, investment development.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 13:53 / Переглядів: 191
 

Авторизація